تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 خرداد 1400
پرونده مطالبه خسارت ایام وکالت

 پرونده مطالبه خسارت ایام وکالت

مطابق ماده 668 قانون مدنی :«وکیل باید حساب ایام وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای ان دریافت کردهاست به او رد کند.» این حکم قانونی را رویه قضایی به دو صورت تعریف و تفسیر نموده است یکی اینکه وکیل باید حساب هزینه ها و مخارج خود را داده و دستمزد عملیات انجام شده توسط خود را از موکل دریافت نماید و دوم اینکه وکیل را مکلف نموده وجوه و عواید حاصل از فروش را به موکل داده و به عبارت دیگر با وی محاسبه نماید.در هر حال تردیدی نیست که هم وکیل بابت اعمالی که انجام داده مستحق دستمزد و اجرت است و هم موکل حق دارد عواید ناشی از فروش را از وکیل دریافت نماید.منشأ این هر دو ضرورت حفظ حرمت اموال و اعمال انسان ها است.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 99

 

اظهارنامه - مطالبه حساب ایام وکالت

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده : زهرا ..... به نشانی : تهران.بلوار ستاری ..... .

مشخصات و اقامتگاه مخاطب : غلام ..... به نشانی : تهران.میدان صادقیه ...... .

موضوع اظهارنامه : انتقال رسمی ملک - مطالبه خسارت ایام وکالت

مخاطب گرامی نظر به اینکه اینجانب مالک قانونی پلاک ثبتی به شماره .... طبق گواهی انحصار وراثت بصورا خانه قدیمی واقع در منطقه 10 تهران واقع در خیابان نواب صفوی ...... فقط از سوی اعتماد طی وکالت نامه شماره .... مورخ 90/11/19 در اختیار شما گذاشتم تا جهت مشارکت در ساخت و ساز با یک فرد شریک سازنده به مشارکت بگذارید ولی متاسفانه متوجه شدم که شما آن را به نام دیگری بصورت قطعی واگذار نموده اید لذا صرفنظر از عدم حسن نیت شما برای انجام کار شما حداکثر 10 روز از تاریخ ابلاغ مهلت میدهم که از هر طریقی که میدانید نسبت به برگشت معامله و انتقال رسمی سند به نام اینجانب اقدام نمایید و یا اینکه عین ثمن ملک را مطابق با نرخ روز محل به اینجانب تحویل دهید در غیر اینصورت برابر ماده 668 قانون مدنی از جنابعالی در محاکم قضایی شکایت خواهم کرد.در ضمن خسارت ایامی که معامله بوده است را مطالبه خواهم نمود.

 

دادخواست مطالبه حساب ایام وکالت

خواهان : زهرا .... نام پدر : علی  به نشانی : تهران.بلوار ستاری ......... .

خوانده : غلام ..... نام پدر : علی   به نشانی : تهران.میدان صادقیه ....... .

وکیل یا نماینده قانونی : 

خواسته یا موضوع و بهای ان : مطالبه حساب ایام مدت وکالت (ثمن معامله ناشی از فروش سهم الارث) طبق ماده 668 قانون مدنی بر اساس نظریه کارشناس با احتساب کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه فعلا مقوم به 5/100/000 تومان

دلایل و منضمات دادخواست :

1- گواهی انحصار وراثت مورخ 1391/01/21

2- وکالت فروش

3- اظهار نامه

4- وکالتنامه وکیل

شرح دادخواست مطالبه حساب ایام وکالت

با سلام

موکل اینجانب خانم زهرا .... طی گواهی انحصار ورائت پیوستی در تاریخ ‎٩۱/۱/۲۱‏ یکی از مورثین مرحومه مریم .... می بائبد که از کل ماترک ۱/۶ سهم ایشان می گردد از آن جا که کل ماترک مرحومه شش دانگ یک باب خانه ساخته شده ویک قطعه زمین قطعه دوم تفکیکی به پلاک شماره ‎...‏ فرعی از ... واقع در بخش ده تهران بوده لذا موکل اینحانب و خواهرایشان خانم ربابه .... به تاریغ ‎٩۰/۱۱۱۹‏ تحت شماره ۱۳۹۸۱۷ وکالت فروش نسبت به کل ماترک مرحومه به آقای غلام .... (برادرشان )می دهد که پس از فروش ثمن معامله رابه آنها بپردازد از آن جا که به فاصله کمتر از یک ماه خوانده کل ماترک را طی وکالتنامه فروش به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ تحت شماره ..... به خانم راضیه .... انتقال می دهد وتاکنون نیز نسبت به پرداخت ثمن معامله به میزان سهم الارث موکلین خود اقدامی به عمل نمی آورد که مراتب طی اظهار نامه شماره .... به‏ تاریخ ‎٩۱/۱۰/۱۱‏ اخطار و ابلاغ قانونی گردید تا ثمن معامله پرداخت شود که تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای مطالبه حساب ایام مدت وکالت (ثمن معامله ناشی از فروش سهم الارث) با احتساب کلیه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را طبق نظر کارشناس خواستارم.

 

 

رای دادگاه - مطالبه خسارت ایام وکالت

پرونده کلاسه : ........

مرجع رسیدگی : شعبه 31 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید مدني تهران

دادنامه شماره : .........

تجدید نظر خواه : خانم زهرا .... با وکالت خانم ........ به نشاني:تهران. خیابان ستارخان ........ .

تجدید نظر خوانده : آقاي غلام ..... با وکالت آقای مسعود محمدی  به نشاني : تهران. میدان فاطمي.میدان گلها .. .

تجدیدنظر خواسته : مطالبه حساب ایام مدت وکالت

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه - مطالبه حساب ایام وکالت

رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی تجدید نظر خواه خانم زهرا .... با وکالت ..... به طر فیت تجدیدنظر خواه آقای غلام ..... به خواسته اعتراض به دادنامه شماره .... شعبه 31 تهران: نظر به اينکه وکیل تجدیدنظر خواه به تاریخ 93/7/12 برای تجدید نظر خواهی اقدام نموده است ولی به تاریخ 96/06/10 به وی ابلاغ گردید ولکن تجدیدنظر خواهی خارج از فرجه میباشد و حالیه دادگاه برابر شرح فوق وفق تبصره ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد تجدیدنظر خواهی صادر مینماید رای صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

 رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

لایحه تجدیدنظر خواهی  خواهان حساب ایام وکالت

به نام خدا

ریاست و مستشاران محترم و معزز دادگاه تجدید نظر تهران
با سلام

احتراما معروض می دارد در دادنامه شماره  .... مطروحه‏ در شعبه محترم ۳۱ دادگاه عومی حقوقی تهران از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاء شده.در این لایحه تجدید نظرخواهی .رای معترض عنه بر خلاف مقررات قانونی می باشد.لذا با در نظر گرفتن جهات مذکور در شقوق الف و ج و ۵ ماده ۸ قانون آبین دادرسی مدنی. به رای صادره .معترض و تجدبدنظر خواه می باشد. مقدمتا معروض می دارد.مطاوی پرونده از جمله وکالتنامه محضری شماره .... مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ پیوست آن .حاکی از آن است که موکل اینجانب جهت فروش سهم الارث خود به شرح وکالتنامه به تجدیدنظر خواه وکالت داده که پس از فروش ملک موصوف سهم ثمن معامله را به ایشان بپردازد که متاسفانه ایشان پس از فروش مورد وکالت که خود نیز در آن سهمی داشته علیرغم مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه رسمی  تجدید نظرخواه از ارائه هر گونه پاسخ و يا ردئمن خودداری مینماید و حتی فروش مورد وکالت را مورد انکار قرار میدهد و این موضوع باعث شد تا دعوی حاضر
رقم خورد . دلایل و مستندات داخواهی اصلی و تجدید نظر خواهی فعلی به شرح زیر می باشد . بدیهی است جز آنچه بعرض میرسد جهات و دلایل دیگری نیز برای نقض وجود دارد.که مسلما و بدون تردید از دیدگان تیزبین .دقیق و موشکافانه و توجه متفرسانه و مصیبانه آن عالیجنابان مخفی نخواهد ماند. ۱-استناد دادگاه محترم بدوی در صدور دادنامه به کیی سند بنجاقی مربوط به سال ۱ که نشاندهنده مالکیت تجدید نظرخواه در آن زمان میباشد بوده در حالی که این بنچاق چند سال بعد به صورت سند قطعی به نام قریبعلی اسدی انتقال داده میشود (ذکر شده در گواهی انحصار ورائت) و از مالکیتی که مورد ادعای تجدید نظرخوانده قرار گرفته خارج میشود ولی متاسفانه دادگاه محترم بدوی به علت عدم تقاضای استعلام ثبتی در پرونده و استناد به ادعای تجدبدنظر خوانده در ارائه اوراق اولیه سند و مخفی نگاه داشتن صفحه انتقالات بعدی سند از نظر دادگاه رای به بی حقی موکل اینجانب میدهد. ۲-از دیگر ایرادات وارده بر دادگاه محترم حدم توجه به کپی مصدق بر گه انحصار ورائت پیوست در پرونده که درج این پلاک ثبتی در آن خود گواه روشنی از عدم مالکیت ق نجد بدنظر خوانده است و داشتن سهم الارث مالکیت و و داسین نهیم اور تجد بدنظر خواه در پلاک مذکور که توسط دادگاه محترم نادیده گرفته شده است که این خود تایبدی بر بند ۱۳" دلایل ابرازی این لابحه نیز میباشد. ۳-از آنجا که اقرار سید الادله است متاسفانه دادگاه محترم به اقرار صریح تجدیدنظر خوانده مبنی بر فروش ملک مذکور که به شرح مبایعه نامه ای که خود ایشان ارائه نموده و پیوست میباشد و در آن خود ایشان به مالکیت تجدیدنظرخواه استناد نموده هیچ توجهی نکرده و ابشان را مالک مطلق دانسته و دادنامه را صادر مینماید در حالی که در مبایعه نامه موصوف موکل اینجانب از جمله فروشندگان ذکر گردیده است. صرف نظر از اينکه در مبایه نامه موصوف غبطه و مصلحت موکل بر خلاف ماده ۶۶۷ قانون مدنی رعایت نگردیده است. با عرض مراتب و با انتظار به عدالت خواهی و دقت نظر و بصارت آن قضات عادل عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود؛رسیدگی و مالا نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت ثمن واقعی مورد معامله برابر نظر کارشناسی رسمی دادگستری به موکل مورد استدعاست.

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: