اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

قوه مقننه :

قوه مقننه یا مجلس قانونگذاری که در ایران به آن مجلس شورای اسلامی گفته می شود و متشکل از نمایندگان منتخب شهرهای مختلف است جهت وضع، تفسیر ونظارت بر اجرای قوانین.


قوه قضاییه :

مجموعه ای از ارکان و عناصر راجع به نهاد دادسرا، دادگاه، دیوان عالی، اداره ثبت اسناد و کلیه مراجع مربوط به فصل خصومت و حل اختلاف و رفع تنازع بین اشخاص حقیقی و حقوقی.


قوه مجریه :

قوه مجریه یا دولت به مجموعه رییس جمهور، هیئت وزیران و نهادهای زیر مجموعه ریاست جمهوری گفته می شود .