اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

مهر المثل : 

زن و شوهر می تواندد در عقد نکاح مهر را تعیین نکنند و پس از وقوع عقد با توافق مهر را معین کنند . چنانچه قبل از تعیین مهر نزدیکی صورت گیرد زن مستحق مهرالمثل است و مهر المثل نیز مالی است که با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی زوجه تعیین می شود . و به بیان دیگر مهرالمثل میزان مهریه است که با توجه به شرایط جامعه و عرف و عادت و با در نظر گرفتن ویژگی های زن - میزان تحصیلات و وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می شود.


مهر المتعه :

اگر در عقد نکاح دائم مهر تعیین نشود و زوج بخواهد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد باید مالی را بعنوان مهر تعیین کند و به زوجه پرداخت نماید . این مبلغ نیز بستگی به وضعیت مالی زوج دارد .


مهر السنه :

مهریه حضرت فاطمه زهرا


مهر المسمی :

میزان مالی معین که در عقد ازدواج به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین قرار میگیرد


تمکین خاص :

داشتن روابط زناشویی زن و شوهر


تمکین عام :

فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر است.


طلاق بائن :

طلاقی است که امکان رجوع برای مرد وجود ندارد موارد زیر بائن است.

الف) طلاق به درخواست زوج ( مرد )

ب) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

ج) طلاق زن یائسه

د) طلاق خلع و مبارات


طلاق خلع :

طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق میگیرد ( عین مهر – معادل آن یا بسشتر یا کمتر از آن (

 


طلاق مبارات :

طلاقی است که کراهت از طرفین باشد ولی مالی که به شوهر داده می شود نباید بیشتر از میزان مهریه باشد.


طلاق رجعی :

طلاقی که برای شوهر در مدت عده حق رجوع به وجود می آید.


حضانت :

نگهئاری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و هرگونه توافق و قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر اعتباری ندارد. حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می کنند تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن با پدر ، بعد 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه می باشد. در صورت طلاق اگر مادر در مدتی که حضانت طفل را عهده دار است مبتلا به جنون شود و یا مجددا ازدواج کند حق حضانت با پدر خواهد بود . ولی در صورتی که فوت کند حضانت در هرحال با مادر است و ازدواج مجدد مادر تاثیری در ان ندارد.


ولایت قهری :

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد همینطور طفل غیر رشید یا مجنون و هریک مستقلا می تواندد امور مربوط به صغیر غیر رشید و مجنون را اداره کنند و در عوض یکدیگر نسبت به طفل ولایت داشته یاشند.و پدر و جد پدری می توانند برای بعد از فوتشان وصی تعیین کنند جهت نگهداری و تربیت و اداره اموال اولادشان و در صورتیکه پدر و جد پدری وصی تعیین نکرده باشند از طرف دادگاه قیم تعیین شود.