اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه :

عندالمطالبه بودن مهریه این است که به محض انعقاد عقد نکاح زن مالک مهریه می شود و هر زمان بخواهد می تواند آن را مطالبه کند.

عندالاستطاعه مهریه ای است که درآن پرداخت مهریه به محض مطالبه زن انجام نمی شود و بستگی به استطاعت و توان مالی مرد دارد.


مهر السنه :

مهریه حضرت فاطمه زهرا


مهر المسمی :

میزان مالی معین که در عقد ازدواج به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین قرار میگیرد


مهر المثل :

زن و شوهر می تواندد در عقد نکاح مهر را تعیین نکنند و پس از وقوع عقد با توافق مهر را معین کنند . چنانچه قبل از تعیین مهر نزدیکی صورت گیرد زن مستحق مهرالمثل است و مهر المثل نیز مالی است که با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی زوجه تعیین می شود . و به بیان دیگر مهرالمثل میزان مهریه است که با توجه به شرایط جامعه و عرف و عادت و با در نظر گرفتن ویژگی های زن - میزان تحصیلات و وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می شود.


مهر المتعه :

اگر در عقد نکاح دائم مهر تعیین نشود و زوج بخواهد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد باید مالی را بعنوان مهر تعیین کند و به زوجه پرداخت نماید . این مبلغ نیز بستگی به وضعیت مالی زوج دارد .


نفقه :

همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن – البسه – غذا – اثاث منزل – و هزینه های درمانی و بهداشتی و خدمه در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا بیماری ، محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن ، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد می باشد.نفقه در ازدواج دائم مطرح است و در عقد موقت فقط در صورت توافق زن و مرد نفقه به زن تعلق می گیرد . اینکه نفقه به زن پرداخت شده یا خیر باید توسط مرد اثبات شود . لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن ، مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین است.

در صورتیکه زن ناشزه باشد ( تمکین نکند ) پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود و تعلق گرفتن نفقه به زن وابسته به تمکین کامل زن است که این تمکین به دو صورت مطرح می شود .

 


تمکین خاص :

داشتن روابط زناشویی زن و شوهر


تمکین عام :

فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر است.


طلاق بائن :

طلاقی است که امکان رجوع برای مرد وجود ندارد موارد زیر بائن است.

الف) طلاق به درخواست زوج ( مرد )

ب) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

ج) طلاق زن یائسه

د) طلاق خلع و مبارات


طلاق خلع :

طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق میگیرد ( عین مهر – معادل آن یا بسشتر یا کمتر از آن (

 


طلاق مبارات :

طلاقی است که کراهت از طرفین باشد ولی مالی که به شوهر داده می شود نباید بیشتر از میزان مهریه باشد.


طلاق رجعی :

طلاقی که برای شوهر در مدت عده حق رجوع به وجود می آید.


حضانت :

نگهئاری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و هرگونه توافق و قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر اعتباری ندارد. حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می کنند تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن با پدر ، بعد 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه می باشد. در صورت طلاق اگر مادر در مدتی که حضانت طفل را عهده دار است مبتلا به جنون شود و یا مجددا ازدواج کند حق حضانت با پدر خواهد بود . ولی در صورتی که فوت کند حضانت در هرحال با مادر است و ازدواج مجدد مادر تاثیری در ان ندارد.


ولایت قهری :

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد همینطور طفل غیر رشید یا مجنون و هریک مستقلا می تواندد امور مربوط به صغیر غیر رشید و مجنون را اداره کنند و در عوض یکدیگر نسبت به طفل ولایت داشته یاشند.و پدر و جد پدری می توانند برای بعد از فوتشان وصی تعیین کنند جهت نگهداری و تربیت و اداره اموال اولادشان و در صورتیکه پدر و جد پدری وصی تعیین نکرده باشند از طرف دادگاه قیم تعیین شود.