تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

حق سکنی :

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد حق سکنی نامیده می شود که این حق ممکن است به صورت عمری یا رقبی برقرار شود.


وقف :

عین مال حبس و منافع آن تسبیل می شود به بیان ساده تر شخصی اصل یک مال یا منافع حاصل از آن را برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه می کند و بدین وسیله مانع از انتقال آن به دیگری می شود


حق ارتفاق :

حقی است برای شخص در ملک دیگری . حق ارتفاق در واقع نوعی از حق انتفاع است با این تفاوت که فقط اختصاص به زمین دارد و معمولا در دو ملک مجاور و متصل به وجود می آید و این حق به صورت دائمی ایجاد می شود و تا زمانیکه دارنده حق ارتفاق مالک زمین مجاور باشد حق ارتفاق باقی است.


عقد :

توافقی الزام آور میان دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی

عقد لازم : عقدی که هیچکدام از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معین

عقد جایز : عقدی که هریک از طرفین هرزمان که بخواهد بتواند آنرا فسخ کند

عقد خیاری : عقدی که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

عقد منجز : تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد مثلا عقد بیع که بموجب انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می گردد که در عقد منجز پس از تمام شدن عقد فروشنده مالک ثمن و خریدار مبیع می گردد.

عقد معلق : تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری باشد یعنی طرفین عقد می تواندد بواسطه تعلیق پیایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند.


اقاله :

تفاسخ و حقی که طرفین معامله با یکدیگر توافق می کنند که به دلایل گوناگون قرارداد را منحل کنند. در واقع اقاله یکی از روش های بر هم زدن قراردادهای لازم است.


ابراء :

دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کند ، ابرا تنها به اراده طلبکار واقع می شود


تبدیل تعهد :

جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر به نحوی که تعهد سابق از بین رفته و تعهد جدیدی به جای آن به وجود می آید.


تهاتر :

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها تهاتر حاصل می شود.


بیع :

عقد بیع تملیکی است یعنی موجب انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار و انتقال ثمن از خریدار به فروشنده


اجاره :

عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود . اجاره دهنده موجر _ اجاره کننده مستاجر و مورد اجاره عین مستاجره


مزارعه :

عقدی است که بموجب آن احد طرفین ( مزارع ) زمین را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که در آن زراعت و حاصل را تقسیم کنند.


مضاربه :

عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین معامله سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن کار کند و در سود آن باهم شریک شوند.