تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
نمونه پرونده عملی فسخ مبایعه نامه و تحویل ملک
پرونده عملی فسخ مبایعه نامه و تخلیه و تحویل ملک دادخواست فسخ، تحویل وتخلیه ملک دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی وقت رسیدگی : 95/4/8 خواهان : محمد .......... خوانده : آمنه...
جمعه، 08 فروردین 1399 - 14:43
نمونه پرونده عملی گواهی انحصار وراثت
پرونده عملی صدور گواهی انحصار وراثت دادخواست صدور گواهی حصر وراثت دادگاه : شعبه اول دادگاه عمومی وقت رسیدگی : 94/9/9 خواهان : علی اکبر ................ خوانده : بقیه وراث...
پنجشنبه، 07 فروردین 1399 - 17:47
نمونه پرونده عملی صدور چک بلامحل
پرونده عملی صدور چک بلامحل شکواییه صدور چک بلامحل دادگاه : شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری وقت رسیدگی : 94/10/24 شاکی : حسین ............ متهم : رسول ............ اتهام : صد...
پنجشنبه، 07 فروردین 1399 - 13:43
نمونه پرونده عملی طلاق از سوی زوجه (زن)
پرونده عملی طلاق از سوی زوجه (زن) متن دادخواست طلاق از طرف زن دادگاه : شعبه 8 حقوقی دادگاه خانواده وقت رسیدگی : 95/4/15 خواهان : صدیقه ............ خوانده : مجید ............
ﺳﻪشنبه، 05 فروردین 1399 - 19:12
نمونه پرونده عملی الزام زوجه به تمکین
پرونده عملی الــزام زوجــه بـه تمـکیـن متن دادخواست الزام به تمکین زوجه دادگاه : شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی وقت رسیدگی : 94/8/7 خواهان : اسماعیل ............. خوانده ...
ﺳﻪشنبه، 05 فروردین 1399 - 16:51
نمونه پرونده عملی مطالبه اجور معوقه
پرونده عملی مطالبه اجور معوقه دادخواست مطالبه اجور معوقه نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر نام شعبه : 123 دادگاه عمومی خواهان : حفیظ اله...... خواندگان : احمد.....
یکشنبه، 03 فروردین 1399 - 23:01
نمونه پرونده عملی مخدوش نمودن شناسنامه (جعل شناسنامه)
جعل در مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است و به خاص ماده 532 در خصوص جعل اسناد دولتی میگوید: ((هر کس از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام ...
پنجشنبه، 29 اسفند 1398 - 17:07
نمونه پرونده عملی مطالبه طلب (مطالبه وجه حواله)
پرونده عملی مطالـبه طلب (وجه حواله) دادخواست مطالبه وجه حواله دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی کلاسه : 82/148/1520 وقت رسیدگی : 16/1/83 خواهان : قدیر .... خوانده : یوسف.......
ﺳﻪشنبه، 27 اسفند 1398 - 12:20
جستجوی مطلب موردنظر
کلیدواژه ها