اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

مجازات :

به مجموعه اقدامات قهر آمیز و بازدارنده گفته می شود که از سوی حاکمیت علیه فردی که جرم او به طور قطعی به اثبات رسیده است.


عناصر جرم : 

جرم فقط در صورتی محقق می شود که عناصر سه گانه روانی (معنوی)، قانونی و مادی موجود باشند.