تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 فروردین 1400
دادخواست و رای - مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل

 دادخواست و رای - مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل جرم است و موضوع آن با عنایت به بدهکاری صادرکننده به دارنده پول و وجه نقد است.دارنده چک علاوه بر اینکه می توانند در قالب شکایت کیفری مجازات صادرکننده را بخواهد این امکان نیز وجود دارد که ضمن رسیدگی کیفری تقاضای مطالبه طلب خود یا به تعبیر حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل را بخواهد.در ادامه یک نمونه پرونده شامل دادخواست و رای مطالبه مبلغ چک از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اتهام صدور چک بلامحل مورد توجه و بازبینی قرار میگرد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 272

دادخواست مطالبه وجه چک بلامحل - مطالبه ضرر و زیان

خواهان : عباس .... فرزند : حسین شغل : آزاد  محل اقامت : تهرانپارس ........

خوانده : سعید ... فرزند : محسن شغل : آزاد  محل اقامت : ستارخان ......

تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه وجه به مبلغ سیصد میلیون ریال بابت صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... و هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی بدواً صدور قرار تامین خواسته

دلایل و منضمات : فتوکپی چک بلامحل و برگ عدم پرداخت آن

شرح دادخواست

خدمت قاضی محترم شعبه 1015

نظر به اینکه آقای سعید ... محترم از بنده مبلغ 300/000/000 میلیون ریال وجه دستی برای مدت 5 روز دریافت ولی حدود 3 ماه است که از عمل به قول خود امتناع میکند و با اصرار بنده بعد از کلی رایزنی چک مذکور را به اینجانب داده که بلامحل بوده و برگ برگشت آن ضمیمه است.خواهشمندم با یاد و یاری خداوند حق اینجانب را از ایشان بخواهید.ضمن اینکه نه تنها پول اینجانب را مسترد نکرده اما حتی باعث ضررو زیان اینجانب شده.تقاضای رسیدگی دارم.

 

 

رای دادگاه - مطالبه وجه چک بلامحل - مطالبه ضررو زیان

بتاریخ : 30/03/95       پرونده کلاسه : ......     شماره دادنامه : .....    مرجع رسیدگی : شعبه 1015 دادگاه عمومی (جزایی) تهران

خواهان : عباس ...  فرزند : حسین  نشانی : تهرانپارس ......

خوانده : سعید ....  فرزند : محسن  نشانی : ستارخان .........

خواسته : مطالبه وجه

گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته زیر بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند سبحان بشرح زیر صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهن آقای عباس ...فرزند حسین بطرفین آقای سعید ... فرزند محسن دایر به مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال وجه یک فقره چک بعه شماره .... و کلیه خسارات وارده و هزینه دادرسی با عنایت به صدور حکم محکومیت خواننده در قسمت جزایی به موجب دادنامه شماره ... مورخه 03/12/94 نظر به اینکه وجود چک در ید دارنده اماره طلبکاری مشارالیه و مدیونیت صادرکننده چک می باشد و با توجه به اینکه وکیل خوانده اقرار به صدور چک توسط موکل خود دارد و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی هم بر پرداخت وجه یا بطلان و بی اعتباری دعوی را به نحوی ثابت نماید، تقدیم و ابراز نداشته.بدین لحاظ دعوی و مستندات آن مصون از هر گونه اعتراض موثر و خدشه قانونی باقی مانده.علیهذا دادگاه دعوی مطروحه به کیفیت ظاهراً محمول بر صحت تلقی و ثابت تشخیص و با احراز حقانیت خواهان و استصحاب بقاء دین بر اشتغال ذمه خوانده مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 312 و 313 قانون تجارت و ماده 15 قانون چک مصوب 1372 خوانده را به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید.ضمناً خوانده را به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و ماده واحده استفساریه آن مصوبات مورخ 10/03/76 و 21/09/77 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم وجه چک از تاریخ سر رسید تا روز صدور حکم  و از زمان صدور تا روز وصول محکوم به بر اساس اعلام بانک مرکزی که واحد اجرای احکام در موقع وصول محکوم به حساب نموده و از خوانده دریافت در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در محاکم قابل تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 1015 دادگاه عمومی (جزایی) تهران

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
1- شکایت حقوقی و مطالبه چک به موجب دادخواست (در مورد کلیه چک ها) 2- شکایت کیفری و اعلام جرم علیه صادرکننده (اگر ظرف 6 ماه برگشت و ظرف 6 ماه بعد از برگشت شکایت ثبت شود) 3- اقدام اجرایی در اداره اجرای ثبت (اگر شکایت حقوقی و دادخواست انجام نشده باشد.) 4- درخواست صدور اجراییه از اجرای احکام مدنی - دادگستری (فقط در مورد چک های صیادی)
حسب مورد و بسته به تشخیص قاضی از 6 ماه تا 2 سال حبس.البته قاضی می تواند در صورت تشخیص مجازات را از حداقل قانونی نیز کمتر تعیین کند مثلاً جزای نقدی.
اقدام کیفری با اقدام حقوقی و اجرایی اداره اجرای ثبت و اجرایی اجرای احکام قابل جمع هستند ولی سه راه دیگر با هم قابل جمع نیستند.
بله، چک از جمله جرایمی از که اگر بدهکار مبلغ آن را به طلبکار یا صندوق دادگستری پرداخت نماید اعمال مجازات منتفی می گردد و رضایت شاکی شرط نیست.اصطلاحاً به این جرایم، جرایم مطلق یا جرایم مادی صرف گفته می شود.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: