اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
پرونده اعسار - تقسیط (قسطی کردن) - تعدیل مهریه

 پرونده اعسار - تقسیط (قسطی کردن) - تعدیل مهریه

اعسار، تقسیط و تعدیل از جمله مفاهیمی هستند که معمولاً بعد از تثبیت و صدور حکم قطعی در خصوص بدهی موضوعیت پیدا می کنند.اعسار به معنی اثبات ناتوانی از پرداخت بدهی است ، تقسیط به معنی قسطی کردن بدهی است و تعدیل یا عادلانه کردن به معنی اثبات تغییر وضعیت مالی شخص بدهکار با درخواست و تقاضای طلبکار یا خود شخص بدهکار است.با این مضمون که شخص بدهکار مدعی شود وضعیت مالی او بدتر شده و توانایی پرداخت اقساط تعیین شده را ندارد یا طلبکار مدعی شود وضعیت مالی بدهکار بهبود یافته و باید اقساط بیشتری بدهد یا از وضعیت اعسار خارج شود.نتجیه پذیرش اعسار به ندرت اعطا مدت است که در بیشتر مواقع قضات اقدام به تقسیط یا قسط بندی کردن بدهی می نمایند.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1648

 

رای دادگاه - اعسار و تقسیط مهریه

 شماره دادنامه : ........
 شماره پرونده : .........
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) مجتمحع 2

خواهان : علیرضا ....... به نشانی : :تهران.خیابان تهرانپارس ............. .
خوانده : خانم المیرا ...... با وکالت آقای ....... به نشانی : تهران .خیابان شهید بهشتی ....... .

خواسته : تقسیط مهریه

گردشکار -  خواهان دادخواستی بخواسته قوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانوتی در وقت فوق‌العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

متن رأی دادگاه اعسار، تقسیط و تعدیل مهریه

درخصوص دعوی آقای علیرضا ..... فرزند محمود بطرفیت همسرش خانم المیرا ...... با وکالت آقای ...... بخواسته اعسار از پرداخت محکوم‌ به موضوع دادنامه شماره ..... مورخ ۸۸/۸/۳۰ که بموجب آن نامبرده به پرداخت ۷۰۰ عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق خوانده محکوم گردیده با توجه به محتویات پرونده نظر به اينکه خواهان با توجه به اظهارات گواهان قادر به پرداخت یکجای محکوم به نبوده به استناد مواد ۱ و ۲۰ و ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر 1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به صادر و اعلام می‌شود لکن با توجه به اینکه خواهان قادر به پرداخت محکوم به بصورت اقساط می‌باشد به استناد تبصره ذیل ماده ۱۹ آئین‌ نامه اجرایی موضوع ماده " قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به تقسیط محکوم به صادر و اعلام می‌گردد تا خواهان با پیش پرداخت ده درصد مهریه مذکور و پرداخت هر ماه یک عدد سکه بهار آزادی بمدت دو سال و پس از دو سال با پرداخت هر ماه یک و نیم سکه بهار آزادی نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید.حکم به تقسیط مانع از استیفای حقوق خوانده در صورت شناسایی اموال بلا معارض از خواهان نخواهد بود.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است .

دادرس شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

دادخواست تجدیدنظر خواهی - تقسیط مهریه

تجدیدنظرخواه : خانم المیرا ..... 

تجدیدنظر خوانده : آقای علیرضا ......  

وکیل یا نماینده قانونی : .......

تجدیدنظر خواسته : تجدیدنظر خواهی از رای شماره .....

دلایل و منضمات دادخواست : 

1- رونوشت دادنامه

2- وکالتنامه

شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی - تقسیط مهریه

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اینجانب نسبت به دادنامه شماره .... که در تاریخ  90/08/28 از دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) صادر گردیده و در تاریخ 90/10/21 ابلاغ شده معترض و درخواست رسیدگی می نمایم.رونوشت دادنامه بدوی پیوست دادخواست تقدیم است.

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر خواهی - تقسیط مهریه

شماره پرونده : .......
دادنامه شماره : ........
کلاسه پرونده : ........
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظراستان تهران

تجدید نظرخواه : المیرا ...... با وکالت .............

تجدید نظرخوانده : علیرضا  .... به نشانی : تهران .خیابان تهرانپارس ...... .

تجدید نظرخواسته: دادنامه شماره .....  صادره ازشعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی تهران
گردشکار- دادگاه با یررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رآی می‌نماید.

متن رای دادگاه تجدیدنظر - تقسیط مهریه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم المیرا .... با وکالت ......... بطرفیت علیرضا ...... و بالعکس نسبت به دادنامه شماره .... شعبه محترم ۷۷ عمومی تهران در پرونده کلاسه .... مبنی بر صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهان رای صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا با عنایت به مراتب فوق ضمن رد درخواست خواهان رای صادره دادگاه بدوی را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تائید مینماید این رای قطعی است.

رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

مطالعه نمونه ای دیگر از پرونده تقسیط و تعدیل مهریه

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: