اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 مرداد 1400
ابطال اجراییه ثبتی - پرونده، دادخواست و رأی

 ابطال اجراییه ثبتی - پرونده، دادخواست و رأی

یکی از راه های وصول مطالبات به عنوان یک راه حل موازی در کنار امکان مراجعه به محاکم حقوقی، درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت است.شرط ضروری امکان استفاده از این راه داشتن سند لازم الاجرا مانند چک و یا عقدنامه ازدواج است.اجراییه صادره از اداره اجرای ثبت مانند آراء محاکم قابلیت شکایت و اعتراض (واخواهی -تجدیدنظر خواهی - فرجامخواهی) ندارد.اما در صورتیکه مخاطب اجراییه (مدیون و بدهکار) نسبت به ادعای متقاضی (طلبکار) و نحوه اجرای سند اعتراض و شکایتی داشته باشد می تواند از محاکم عمومی تقاضای ابطال اجراییه بنماید.ادعاهای متداول مدیون و مخاطب اجراییه عبارتند از : ادعای پرداخت وجه و عدم استرداد سند، ادعای برائت ذمه که می تواند به دلایل مختلف باشد، ادعای امانی بودن سند لازم الاجرا در دست دارنده، ادعای توافق با متقاضی اجراییه بر سر نحوه پرداخت بدهی، ادعای عدم رعایت تشریفات اجرای اسناد (قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه آن) و مواردی از این دست.در ادامه یک نمونه پرونده با موضوع درخواست ابطال اجراییه از دادگاه عمومی که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی با موفقیت به انجام رسیده است جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی آورده شده است.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 10231

دادخواست ابطال اجراییه ثبتی

خواهان : اکبر ..... نام پدر : جلال   شغل : ازاد   محل اقامت : تهران.خیابان یوسف اباد ....... .

خوانده : 

1- مهناز .....   نام پدر : منصور    شغل : خانه دار   محل اقامت : تهران.خیابان یوسف آباد ...... .

2- اداره اجراییات ثبت استان تهران

3- اداره پنجم اجرای اسناد رسمی استان تهران

وکیل :  مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری   به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

تعیین خواسته و بهای آن :

1- ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است)(اجرایه مورخ 1397/09/18 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک تهران به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به 201/000/000 ریال

2- دستور موقت (فوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی)

دلایل و منضمات :

1- سایر دلایل و مستندات :

2- اجراییه شماره ...... مورخ 1397/09/18

3- سند اقرارنامه غیر مالی-دفترخانه ... تهران به شماره .....مورخ 1397/06/31

4- توافقنامه به شماره ... مورخ 1397/04/21

5- توافقنامه به شماره ... مورخ 1397/04/17

6- شناسنامه و کارت ملی به شماره .... مورخ 1347/10/09

7- توافقنامه به شماره ... مورخ 1397/02/01

8- سند ازدواج به شماره .......

9- وکالت نامه به شماره .... میزان تمبر مالیاتی به میزان 315/000 ریال باطل شد.

شرح دادخواست ابطال اجراییه 

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

احتراماً به استحضار می رساند موکل و خوانده در تاریخ 1376/12/26 یا تعداد مهریه 250 عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد نکاح منعقد نموده اند، طبق توافق نامه ای که بین طرفین تنظیم شده خوانده تعداد 75 عدد سکه تمام بهار آزادی را دریافت نموده و مقرر گردیده اول شهریور و اول دی ماه هر سال تعداد 35عدد سکه تمام بهار آزادی به خوانده تحویل داده شود.سررسید 35 عدد سکه شهریور سال 97 بوده و در این تاریخ موکل قادر به پرداخت سکه های مذکور نبوده.از انجاییکه طبق توافق کتبی پیوست خوانده موافقت خود را جهت تعویق پرداخت اقساط مذکور اعلام نموده اما متاسفانه علیرغم آن اقدام به صدور اجراییه جهت مطالبه مهریه نموده است.از آنجاییکه پرداخت مهریه به صورت توافقی بین طرفین بوده لذا رسیدگی حکم شایسته مبنی بر ابطال اجراییه فوق الذکر ونیز بدواً صدور قرار دستور موقت فوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی مورد استدعاست.

 

 

رای دادگاه ابطال اجراییه ثبتی 

پرونده کلاسه : .........

مرجع رسیدگی : شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

تصمیم نهایی شماره : ..........
خواهان : آقای اکبر ..... فرزند جلال با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .
خواندگان :

1- اداره پنجم اجراي اسناد رسمي استان تهران به نشاني تهران - .چهار راه جهان کودك - اداره ثبت اسناد و املاك تهران

2- اداره اجراییات ثبت استان تهران به نشاني تهران - چهار راه جهان کودك-اداره ثبت اسناد و املاك تهران

3- خانم مهناز ........ فرزند منصور به نشاني تهران.خیابان یوسف آباد ........ .

خواسته ها :
1- دستور موقت
2- ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالي است)

گردشکار - دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه ابطال اجراییه

در خصوص دعوی خواهان اکبر ...... با وکالت مسعود محمدی علیه خواندگان 1- مهناز...... 2- اداره اجرائیات ثبت استان تهران 3- اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران داثر بر ابطال اجرائیه مورخ 97/9/18 تحت کلاسه ..... با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی با عنایت به اظهارات وکیل خواهان که بیان داشته خوانده ردیف اول همسر شرعی خواهان است که با تعداد مهریه دویست و پنجاه عدد سکه عقد نکاح منعقد گردیده و قبلا 5 عدد سکه کامل را دریافت نموده و بین طرفین توافق نامه ای تنظیم تا اول شهریور و اول دی ماه هر سال 5 عدد سکه از سوی خواهان به خوانده تحویل تا بدهی مستهلک شود اما چون قسط شهریور ماه از سوی خواهان به تعویق افتاده موافقت خوانده را اخذ اما متعاقبا خوانده ردیف اول با مراجعه به اجرائیات ثبت درخواست اخذ 175 عدد سکه کامل بهار آزادی نموده که برخلاف توافق نامه تنظیمی بین خواهان و همسرش می باشد تقاضای ابطال اجرائیه و خسارات دادرسی را دارد. دادگاه متذکر می شود خوانده مهناز ..... با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و اعتراضی به خواسته خواهان و مستندات وی ارائه ننموده و از سوی خوانده اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران لایحه ای واصل گردیده است و نماینده خوانده اداره اجرائیات ثبت تهران نیز با وصف ابلاغ لایحه ای ارسال ننموده است دادگاه با عنایت به مراتب و با ملاحظه مستندات ابرازی از ناحیه خواهان مبنی بر توافقات فوق الذکر و اعطای مهلت در مورد قسط معوقه شهریور ماه 97 از سوی خوانده مهناز ...... و اینکه دفاعیات نماینده خوانده اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران نیز موثر در مقام نبوده دادگاه از طرفی دعوی متوجه اداره اجرائیات ثبت تهران نمی باشد النهایه دادگاه ضمن استناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد دعوی علیه اداره اجرائیات ثبت تهران قرار رد دعوی صادر و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال اجرائیه مذکور علیه خوآندگان مهناز سادات عرب عامری و اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهرآن صادر و مهَافا خوانده مهناز ...... را به پرداخت مبلغ 68900000 ریال بابت هزینه الصاق تمبر دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید و راجع به تقاضای دستور موقت به لحاظ عدم احراز فوریت از سوی دادگاه به رد خواسته اعلام رای می شود. رای صادره در مورد خوانده مهناز سادات عرب عامری غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در اين دادگاه و در سایر موارد حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است .

رئیس شعبه 261 محاکم حقوقی تهران 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.