اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 06 اردیبهشت 1400
لایحه تجدیدنظر خواهی از حکم نفقه

 لایحه تجدیدنظر خواهی از حکم نفقه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 620

متن لایحه تجدیدنظر خواهی از حکم نفقه

بسمه تعالی 

ریاست محترم دادگاه هاي تجدیدنظر

احتراما" اعتراض موکل خود آقاي حسام .... را به دانامه شماره .... صادره از شعبه  284 به شرح  ذیل به عرض می رساند:

 

1- يكي از دلایل دادگاه بدوي در صدور دادنامه مورد اعتراض رد دادخواست تمکین زوج طي رأي شماره .... صادره از شعبه ۲۸۵ است لازم به توضیح است اگر بخواهیم رأي فوق را ملاك عمل قرار دهیم معلوم نیست این وضعیت تا چه زماني باقي است و تا چه زماني باید زن در منزل پدر بماند و نفقه خود را در این صورت بگیرد .

 

2- زوجه محترمه به چه دلیل منزل مشترك را ترك نموده و مطالبه نفقه هم نموده .اگر به دلیل وجود خوف یا ضرر بدني به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی است» ترديدي نیست که با دادخواست زوجه این وضعیت باید بعد از رسيدگي در دادگاه صالح اثبات مي شده است و مگر یکبار ضرب که منجر به ۶ هزارم دیه کامله شده مثبت خوف و ضرر بدني است و مگر بین هیچ زن و مردي چنین وضعيتي بوجود نمي آید . به فرض که صرف این عمل خوف جاني مورد نظر ماده ۱۱۱۵ را محقق سازد بي تردید این عمل باید با انجام تشریفات قانوني در دادگاه صالح به اثبات برسد چرا که ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مي گوید : ( ..... در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور) و در ادامه مي افزاید : مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه به عهده شوهر خواهد بود در این پرونده مگر عذر زوجه در یازگشت به منزل شوهر به آثبات شده است که ایشان بدون مراجعت و بدون مجوز دادگاه در اختیار مسکن علي حده و بدون ثبوت مظنه ضرر تقاضاي نفقه هممي کند . متأسفانه داگاه محترم به لزوم رعایت مفاد ماده ۱۱۱۶ هم توجه نکرده است .

 

3- زوج بارها و به انحاي مختلف از جمله اظهارنامه زوجه محترمه را به ادامه زندگي مشترك و بازگشت به منزل دعوت نموده است و زوجه بدون دلیل امتناع کرده.قضات محترم دادگاه تجدید نظر آیا این منطقي است که زن منزل شوهر را ترك کند و با درخواست او باز نگردد و نفقه هم بخواهد ظاهرا" اقدام بعدي زوجه این است که با استناد به عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر (البته اگر پس از قطعیت و صدور اجراییه نفقه پرداخت نگردد) نقاضاي طلاق نماید.اي کاش دادگاه محترم بدوي کمي هم در جهت اصلاح روابط زوجین و دعوت به ادامه زندگي مشترك گام برمي داشت .

 

4- کاریخ مطالبه خواهان بدوي که ملاك صدور حکم دادگاه نیز واقع شده ‎۸۵-٩-۱۱‏ ‏است در حالي که ترك منزل و حدوث اختلاف ۱۸ - ‎٩‏ - ۸۵ است و تا قبل از آن نیز زوجه در منزل شوهر سکونت داشته و از مصادیق نفقه بهره مند شده است » موید این مطالب نظریه پزشكي قانوني است .

 

5- الزام به انفاق وقتي مطرح مي شود که دادگاه در مورد اطاعت زوجه و تمکین وي اطمینان حاصل نماید (۱۱۱۵ قانون مدنی).ولي متأسفانه دادگاه محترم در این خصوص علي رغم دفاع زوج هیچ توجهي به این مطلب نکرده » هر چند که زوجه به طور ضمني (اینکه نزديك به دو سال است در منزل پدرش به سر مي برد) اقرار به عدم تمکین نموده است.نتیجه اين رأي متأسفانه این خواهد شد که زوجه کما في السابق در منزل پدرش زندگي خواهد کرد و از نفقه هم بهره مند مي شود بدون اينکه تمکین نماید و زوج از وي تمتعي برده باشد و با وصف عدم احراز اطاعت زوجه توسط دادگاه محترم بدوي ديني ایجاد نشده تا زوج مکلف به پرداخت آن باشد .

 

6- مادامیکه زوجه اظهار تمکین و مراجعت به منزل زوج ننماید استحقاقي به مطالبه نفقه ندارد » و در واقع این از شرایط استحقاق زن به نفقه است . به حکم ماده ۵ قانون مدنی زن مکلف است در منزل شوهر سكني گزیند و ترك منزل و عدم بازگشت نیز خود دلیل ديگري است بر نشوز زن . کمترین كاري که دادگاه محترم يدوي در این خصوص مي توانست انجام دهد پرسش از زوجه در مورد تمایل وي به تمکین و بازگشت به منزل شوهر بود و البته سعي در سازش و برقراري دوباره رابطه زوجیت و حداقل اينکه در مورد تمکین زوجه یا تمایل وي تحقیق کند .

 

7- يكي از دلایل دادگاه بدوي در صدور دادنامه مورد اعتراض  رد دادخواست زوج مبني بر الزام زوجه به تمکین طي رأي شماره ... صادره از شعبه ۲۸۵ است.در اینجا این سوال است که آیا صرف رد دادخواست فوق (الزام به تمکین زوجه) مي تواند مجوز عدم تمکین باشد و آیا زن در این خصوص درخوست مسکن مستقل کرده تا ترك منزل زوج موجه باشد و آیا خوف یا ضرر بدني را به اثبات رسانده . متأسفانه دادگاه محترم بدوي به هیچ يك از موارد فوق عنایت نداشته است .

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر