تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1400
نمونه رای هیات تشخیص - حق و حقوق کارگر

 نمونه رای هیات تشخیص - حق و حقوق کارگر

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 216

 

صورتجلسه هیات تشخیص - حق و حقوق کارگر

در اجرای ماده 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بموجب دعوتنامه شماره ..... مورخ 1397/11/28 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران جلسه هیات تشخیص به منظور رسیدگی به پرونده آقای سعید ...... به طرفیت شرکت تعمیرگاه و نمایندگی ..... در ساعت 10 روز 98/01/20 با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل گردید.

 

اظهارات خواهان (کارگر) :

آقای ...... به عنوان وکیل خواهان در وقت مقرر حاضر و اعلام می دارد که خواهان از مورخ 90/03/10 تا تاریخ 97/07/15 به عنوان کارگز مکانیک با حقوق ماهانه و بر اساس کارکرد میانگین 40/000/000 ریال کار کرده است.اخراج شدند.بابت تسویه حقوق دی و بهمن و عیدی سال های کارکرد- سنوات  خدمت ما به التفوت مزد ارسالی به بیمه - کل مرخصی استفاده شده بابت سالی که از در هرسال طلب دارند حاضر به بازگشت به کار نیستند.تقاضای تسویه و صدور رای قانونی را دارم.

 

اظهارات خوانده (کارفرما) :

آقای سعید ..... به عنوان وکیل خوانده حاضر و اعلام می دارند شروع به کار 90/08/01 و پایان کارش 97/11/15 می باشد.حقوق پایه 13/000/000 ریال بوده است و الباقی بابت پاداش بوده است و شامل حقوق پایه نمی شود و می تواند به شرکت بازگردد.رسید بابت عیدی نداریم.حقوق و مزایای وی در بهمن و دی پرداخت شده است.

 

تصمیم هیات :

ضمن احراز رابطه از 90/08/01 تا 97/11/15 با آخرین حقوق پایه روزانه 614/856 بعد از اعمال افزایشات مزد در خصوص حقوق معوقه، عیدی، سنوات، مرخصی .... اتخاذ تصمیم شد.

 

 

دادنامه هیات تشخیص در خصوص حق و حقوق کارگر

دادنامه شماره :  ......

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

کلاسه پرونده : ........
‏مرجع رسيدگي : شعبه تشخیص۳   هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات
خواهان : سعید ..........  به نشاني‌ :استان تهران - خیابان فرجام ........... .

خوانده : تعمیرگاه و نمایندگی مجاز ..........  به نشاني خیابان دولت........... .

خواسته :  بازگشت به کار- حقوق معوقه - مرخصی استحقاقی - عیدی و پاداش - سنوات خدمت - حق بیمه

کردش کار:
خواهان طی تسلیم دادخواستی به طرفیت خوانده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته شکایت را نموده است که پرونده در وقت مقرر در هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات مطرح واعضای هیات بدوی پس از استماع اظهارات اصحاب حاضر در جلسه رسیدگی وملاحظه اوراق به استناد ماده ۱۰۰ و۱۰۱ آیین دادرسی کار به اتفاق آرا مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می نماید .

متن رای هیات - بازگشت به کار و حقوق کارگر

درخصوص رسیدگی به دعوی خواهان اقای سعید ..... به طرفیت خوانده تعمیر گاه و نمایندگی مجاز ......... به کارفرمایی امیر حسین ....... به خواسته بازگشت به کار- پرداخت مطالبات - حق بیمه هیات تشخیص در اجرای ماده ۱۵۸ قانون کار پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین دعوی و بررسی اوراق و محتویات پرونده و رویت لایحه دفاعیه خواهان و ملاحظه داد خواست قامه شده از سوی خواهان و مداقه در ادله اثبات دعوی مضبوط در پرونده موضوع ماده 82 ایین دادرسی کار پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی از تاریخ ‎٩۰/۸/۱‏ لغایت ۹۷/۱۱/۱۵ موضوع مواد ۲و۳و۴ قانون کار طبق سابقه بیمه وی در تامین اجتماعی با اخرین مزد روزانه ۴۴۶/۴۳۷ ریال (بعد از اعمال پایه سنوات روزانه) و احراز قطع رابطه همکاری از سوی خواهان، ادعاي خواهان را ۱- در خصوص بازگشت به کار با توجه به موافقت خوانده با بازگشت به کار خواهان و عدم تمایل خواهان با ادامه همكاري با خوانده و تقاضاي صریح وي در جلسه رسيدگي مبني بر انجام تسویه حساب با خوانده مردود اعلام مي گردد ولیکن ۲-در خصوص مطالبات مورد ادعا به شرح خواسته شکایت از قبیل حقوق معوقه ۱/۵ماه- عيدي- حق سنوات- ذخیره مرخصي، نظر به عدم ارایه مدارك و اسناد مثبته از سوي خوانده دال بر تادیه ان در وجه خواهان مقرون به صحت اعلام مي نماید لذا اعضاي هیات به اتفاق اراء کارفرمای موصوف را به استناد مواد ۳۴ و۶۶ قانون کار و مصوبه ۷۰/۱۲/۶مجلس شورای اسلامی و آرا مورخه
95/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلف می نماید جمعا مبلغ۲۸۹/۷۴۶۱۳۹۸ ریال به حروف دویست و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و چهل و شش هزارو سیصد و نود و هشت ریال به شرح ذیل در وجه خواهان پرداخت وتسویه حساب کامل نماید . ضمنا در خصوص عدم واریز حق بیمه طبق حقوق دريافتي با توجه به اينکه اسنادمربوط به واریز هاي بانكي با میزان دستمزد ارسالي کارفرما به تامين اجتماعي مغایرت دارد لذا کارفرمای موصوف را به استناد ماده 148 قانون کارمکلف می نماید نسبت به پرداخت حق بیمه خواهان طبق حقوق های واریز شده بر اساس قانون تامین اجتماعی نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.
مبلغ ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق السعی معوقه از تاریخ ۹۷/۱۰/۱ لغایت ‎٩۷/۱۱/۱۵‏
‏مبلغ ۲۱/۸۰۵/۹۲۰ ریال بابت عیدی ۹۶ و مبلغ ۲۳/۴۳۷/۹۴۲ریال بابت عیدی ‎٩۷‏
‏مبل ۸۷/۸۳۳/۴۳۲ ریال بابت ۶۷ روز مرخصی ذخیره شده

مَبلغ ۹۷/۶۵۸/۰۹۳ ریال بابت حق سنوات از تاریخ ۹۰/۸/۱ لغایت ۹۷/۱۱/۱۵

این رای به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزد رز قابل تجدید نظر خواهی در هیات حل اختلاف می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و لازم الاجرا شدن رای مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ بلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

 

  

لایحه دفاعیه جهت ارائه به هیات محترم تجدیدنظر

ریاست محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات

با سلام و احترام

در خصوص دادنامه شماره ... مورخ 98/01/20 صادره از هیات تشخیص شعبه 3 مربوط بخ کلاسه پرونده .... مربوط به آقای سعید ... اعتراض خود را در خصوص نحوه محاسبه سنوات و عیدی سال های 91الی 95 به هیات محترم تقدیم می دارو و مطالب زیر در خصوص موارد فوق الذکر به عرض می رسانم :

1- بنا بر اظهارات نماینده کارفرما در جلسه بدوی مبنی بر محدودیت اعمال شده از طرف سازمان بر واحدهای تعمیرگاهی جهت ارائه قرارداد به تامین اجنماعی بابت پرسنلی که دستمزد بالاتر از حداقل حقوق را دارند با این استدلال غلط که وجهت قانونی نیز ندارد و بازتاب آن در رای دیده م یشود و کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه طبق حقوق های واریزی شده است قراردادی که با این استدلال غلط با کارگر بسته شده به هیچ عنوان متضمن شرایط کار نبوده و امضای کارگر پای این قرارداد قطعاً تایید شرایط مندرج در آن نبوده چون این قرارداد جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی بوده و اگر کارگر این قرارداد را امضاء نمی کرد از خدمات بیمه ای هم محروم می شد.لذا با توجه به نحوه انعقاد قرارداد و عدم لحاظ تبصره ماده 10 قانون کار در خصوص تنظیم قرارداد در چهار نسخه و رائه آن به اداره کار و همچنین درج عنوان شغلی از مکانیک

به کارگر ساده از هیات محترم تقاضای بازنگری در این سند به عنوان مستند محاسبه سنوات خواهان می باشم.

2- نماینده کارفرما در جلسه بدوی در خصوص میزان حقوق آقای سعید .... اعلام کردند که حقوق پایه 13/000/000 ریال و الباقی پاداش بوده است با توجه به اصلاح قانون کار در سال 69 و به خصوص ماده 36 قانون کار که به صراحت و روشنی وضعیت حقوق کارگر را مشخص می نماید(حقوق کارگر : حقوق ثابت +مزایای مستمر)مزایای مستمری که در هر ماه در این سالهای به حساب کارگر واریز شده است عادلانه نیست با قراردادی که نحوه انعقاد آن را در بند 1 توضیح دادم و با دفاعی که نماینده خوانده انجام داد و بیشتر با حال و هوای قانون کار 1337 متناسب بود سنوات کارگر به این شکل محاسبه و پرداخت گردد هیات محترم تقاضای تجدیدنظر در خصوص مزد مبنا جهت محاسبه سنوات را خواستارم.

3- در خصوص عیدی، خدمت هیات محترم تشخیص هم اعلام کردم خواهان از سال 91 به بعد عیدی را دریافت نکرده و نماینده کارفرما مدعی پرداخت بودند در حالیکه هیچ سندی در جهت تادیه ارائه ندادند و اعلام کرئند رسیدی بابت پرداخت عیدی ندارند، چگونه می شود پذیرفت که هر سال به تعدت قابل توجهی پرسنل در کارگاه .... عیدی پرداخت نمود و هیچ سند و مدرکی از افراد نگرفت؟!!! از هیات محترم تقاضا دارم کارفرما را ملزم به ارائه اسناد و مدارک پرداخت عیدی مربوط به سالهای 91 الی 95 نموده در غیر اینصورت  تقاضای محاسبه و رای شایسته در خصوص عیدی کارگر در خصوص سالهای ذکر شده را دارم.

با تشکر

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: