اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 03 اسفند 1400

 محدود کردن حدود اختیارات وکیل و درج حق عزل

چطور میتوانیم حدود اختیارات وکیل محدود کنیم یا به عبارتی حق عزل وکیل داشته باشیم ؟ آیا حتما باید همزمان با وکالتنامه اینکار انجام شود یا بعد از آن هم ممکن است ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1638

پاسخ – چگونه می شود اختیارات وکیل را محدود نمود ؟

 • وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امر یا اموری نایب خود قرار می دهد. 
 • عقد وکالت به دو نوع وکالت مطلق و وکالت مقید تقسیم می گردد.
 • در وکالت مطلق، موکل طرف مقابل یعنی وکیل را برای تمام امور مالی و اداری نایب خود قرار می دهد و وکیل می تواند بدون اجازه از موکل در این امور وکالت نماید.
 • ماده 661 قانون مدنی در این رابطه بیان می دارد که در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
 • در وکالت مقید مورد عقد وکالت مشخص و معین بوده و وکیل اختیار اعمال وکالت تنها در آن مورد را دارد. 
 • وکالت همچنین به وکالت قضایی و وکالت غیرقضایی تقسیم می گردد.
 • هرگاه شخصی در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی نماید، وکالت قضایی نامیده می شود.
 • وکالت دادن به وکلای دادگستری شامل این نوع وکالت است.
 • وکالت غیرقضایی وکالتی است که شخص برای انجام امور کاری یا اداری خود به طور رسمی یا عادی شخص وکیل را نایب خود قرار می دهد. 
 • وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. منظور توانایی حقوقی است.
 • همچنین وکالت در اموری امکان دارد که مباشرت موکل در آن ضرروری نباشد و بتواند به نیابت واگذار شود.
 • همچنین، اصیل باید اهلیت انجام موضوع را داشته باشد. برای نمونه، سفيه ميتواند برای انجام امور غيرمالی ماننـد طلاق، به ديگري وكالت دهد و صغير مميز براي قبول هبه و صلح بدون عـوض، كسـي را وكيل خود سازد، ولی مجنون يا صغير غيرمميز چون اهليت انجام هيچ عمل ارادی را ندارد، هيچگاه نميتواند طرف عقد وكالت قرار گيرد.
 • موضوع وکالت باید معلوم باشد. البته همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای طرف قرارداد در دید عرف قابل تمیز باشد، باید آن را نافذ دانست.
 • بر طبق ماده 674 قانون مدنی موکل در مورد آنچه که وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر آنکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند. آنچه از مفاد این ماده استنباط می شود این است که ضمانت اجرای خروج  وکیل از حدود وکالت، فضولی تلقی شدن این عمل می باشد. بنابراین، عمل فضولی وی عملی غیر نافذ محسوب می گردد که صحت آن موقوف به اجازه موکل خواهد بود و در صورت رد از جانب موکل، عمل حقوقی انجام شده باطل می شود.
 • ید وکیل، امانی است؛ در نتیجه، مادام که مرتکب تـقصیری نـشده باشد، هیچ مسئولیتی متوجه او نیست. همچنین اقدامات و تصرفات وکیل باید در راستای مصالح و مـصلحت موکل باشد و هرگاه از تقصیر وکیل، خسارتی به موکل متوجه شود که عـرفاً وکیل، مسبّب آن محسوب گردد، مـسئول خـواهد بود.
 • قرار داد وکالت قراردادی جایز اسـت و ھـر یـک از موکـل و وکیـل ھـر وقـت بخواھند میتوانند ان را بر ھم زنند.
 • عقد وکالت مانند سایر قرار دادھـای جـایز ، بـه موت و جنون وسفه،در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود.
 • علاوه بر این موارد، بـا انجـام شـدن مـورد وکالـت و ھمچنـین بـا انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای ان مدت تعیین میشود وکالت نیز منقضی می گردد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص محدود کردن حدود اختیارات وکیل و درج حق عزل

♦ در پاسخ به پرسش شما در رابطه با محدود کردن حدود اختیارات وکیل و درج حق عزل باید گفت عقد وکالت عقدی است جایز؛ بدین معنا که شما هر زمان که بخواهید می توانید وکیل خود را عزل نمایید و این امر نیاز به تصریح شما در عقد وکالت ندارد.

♦ در خصوص محدود کردن حدود اختیارات وکیل باید گفت شما با اعطای وکالت مقید، اموری که وکیل حق مداخله در آن دارد را معین می نمایید و این امر یعنی موضوع وکالت باید در قراردادتان آورده شود. اما اینکه بخواهید محدودیت های دیگری برای وکیلتان در نظر بگیرید هم می تواند در قرارداد ذکر شود و هم پس از آن.

♦ بهتر است به منظور جلوگیری از ایجاد اختلافات آتی تمامی مواردی که مدنظر دارید را در قرارداد ذکر نمایید چراکه وکیل قانونا می تواند اقداماتی در جهت مصلحت شما انجام دهد بدون اینکه این امر در قرارداد آورده شده باشد.در پایان توصیه می کنیم قبل از تنظیم متن وکالتنامه جهت آگاهی از حقوق قانونی خود به یک وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نمایید. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - محدوده اختیارات وکیل دادگستری

ماده ۲۱۶ قانون مدنی
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱.به عزل موکل
۲.به استعفای وکیل
۳. به موت یا به جنون وکیل یا موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

ثبت امتیاز
نظرات

جمعه, 27 خرداد,1401

ع طاهری

درودبرشما
دوسال پیش اینجانب بدلیل بیماری وکالت کامل به شخص مجری ساختمان خود دادم فقط حق توکیل به غیررا ندادم ازطرفی همان روز ودرهمان دفترخانه صورتجلسه ای بین اینجانب ووکیل تنظیم گردیدکه قبل از امضای بنده ودر قولنامه ایشان هیچگونه حق امضا دردفاتررا ندارندولی وکیل همه واحدهای اپارتمان را بدون اطلاع اینجانب فروخته است ایا میتوانم معاملات را فسخ نمایم
وایا کار وکیل فروش مال غیر نبوده است
با تشکر

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست