تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: دوشنبه 10 شهریور 1399
دادخواست و رای فسخ قرارداد بیع - مبایعه نامه

 دادخواست و رای فسخ قرارداد بیع - مبایعه نامه

ممکن است فروشنده در عقد بیع یا خرید و فروش به جهت یکی از خیارات قانونی یا قراردادی برای خود حق فسخ در نظر بگیرد و تصور نماید.نتیجه فسخ در قراردادهای معوض مانند بیع این می شود که خریدار باید ملک را به فروشنده بازگرداند و فروشنده نیز باید مبلغ و ثمن دریافتی را به خریدار پس دهد.در صورتی که طرفین معامله از قبول فسخ امتناع نموده و آثار آن را انجام ندهد طرف دیگر حق الزام و اجبار طرف متخلف به انجام اثرات فسخ و انحلال معامله را در دادگاه صالح خواهد داشت.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1878

 

 

پرونده عملی فسخ مبایعه نامه و تخلیه و تحویل ملک

دادخواست فسخ، تحویل وتخلیه ملک

دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی 
وقت رسیدگی : 95/4/8
خواهان :  محمد ..........
خوانده :  آمنه ............

خواسته : فسخ مبایعه نامه وتحویل وتخلیه ملک

دلائل و نضمات :

1- کپی مصدق مبایعه نامه 

2- گواهی عدم حضور درمحضر 

3- کپی مصدق سند مالکیت

متن دادخواست فسخ مبایعه نامه

ریاست محترم دادگستری
بعرض میرسانم خوانده بالا طبق مبایعه نامه مورخه 88/6/17 یک دستگاه آپارتمان از اینجانب خریداری نموده ولی متأسفانه تاکنون از حضور دردفترخانه خودداری کرده ناچار به تقدیم این دادخواست گردید.
تقاضای صدورحکم برمحکومیت خوانده به فسخ مبایعه نامه مورخه 88/6/17 طبق مدارک پیوست و تخلیه وتحویل ملک با کلیه خسارات دادرسی ازاین قبیل وهزینه دادرسی را خواستارم.» 

 

به دستور ریاست محترم دادگاههای عمومی وانقلاب پس از ثبت دادخواست به شماره 102642 مورخ 95/3/10 جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع میگردد. دفتر شعبه پس از  ثبت کلاسه دادخواست وقت رسیدگی راتعیین میکند . وقت رسیدگی برای ساعت 10 صبح مورخه 95/4/8 تعیین میشود برگ اخطار وقت رسیدگی برای خوانده همراه نسخه دوم دادخواست وضمائم طبق ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد.

 

 

صورتجلسه دادگاه فسخ و تخلیه ملک

بتاریخ 95/4/8 دروقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه 3 دادگاه عمومی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است طرفین پرونده حاضر میباشند خواهان اظهار میدارد که خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است شش سال است که بقیه ثمن معامله را پرداخت نکرده اند به این دلیل تقاضای صدور حکم بر فسخ معامله رانموده ام. عرضی نیست خوانده اظهار میدارد بارها من دفتر خانه رفتم وایشان با تبانی رفته اند وگواهی عدم حضور گرفته وآمده وبهمین دلیل شکایت سردفتر را نیز نموده ام هم وام من آماده بود وهم پول من نیز آماده بود که صحت ادعای من چکهایی است که عهده من است ودادخواست تقابل نیز تسلیم کرده ام که تحت شماره 85/210 ثبت شده است تقاضای رسیدگی دارم متفقاً اظهار میدارند که عرضی نیست ازاستماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور میکنیم.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم میکند.

 

 

رأی دادگاه فسخ مبایعه نامه و تحویل ملک

خواسته خواهان صدور حکم برمحکومیت خوانده به فسخ یک فقره سند عادی مورخه  88/6/1 پیرامون مبادله یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف غربی احداثی درپلاک ثبتی شماره 116/1519/1518 وتخلیه وتحویل آن بااحتساب کلیه خسارات بدلیل عدم حضورخوانده دردفتر خانه جهت انتقال آن است.نظر به اینکه بموجب بند 10 قرارداد مستند دعوی کلیه خسارات از طرفین ساقط ودرمانحن فیه دلیل دیگری که وجود حق فسخ برای خواهان را مدلل سازد ملاحظه نمی شود. دادگــاه دعوی مطروحــه راغیر ثابت تشخیص داده ومستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادر واعلام می کند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان است.          

 

نظر نهایی در خصوص فسخ مبایعه نامه و تخلیه ملک

خواهـان برای اثبات حق خود باید دلایل محکمی ارائه می نمود وبا اسقاط کلیه خسارات در قرارداد فی مابین حق فسـخ نیز ازبین رفتـه بنابراین به نظـر دادگـاه باید تحقیقـاتی راانجـام  می داد وخواهـان نیز شهـودی رابرای خواستـه خود ارائه می نمود ولیکـن طـرح دعـوی از سـوی خواهـان بسیار سطحـی وبدون پشتوانه طـرح شده بود.
بنابراین با تدقیق وامعـان نظـر دراوراق ومحتویات پـرونده به نظـر می رسد رسیدگـی دادگـاه وصـدور رأی کاملاً وفـق اصـول ومـوازین قضـائی صورت پذیرفته وهیچگـونه ایـراد واشکالی برآن وارد نمی باشد.

 

 

مطالب مرتبط با فسخ قرارداد :

1- الزام به تنظیم سند ملک الزام به انجام تعهد

2- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

3- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

4- پرونده عملی فسخ قرارداد و مطالبه خسارت و اجرت المثل

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
بهتر است برای اعلام فسخ قرارداد ابتدا و به طور فوری برای طرف قرارداد یک اظهارنامه فرستاده و مراتب فسخ را به وی اعلام نمود و ناگزیر، متعاقب آن برای طرح دعوای فسخ و تشخیص آن از سوی دادگاه حقوقی دادخواست داد.
نتیجه حکم فسخ برگشتن همه چیز به وضعیت قبل از معامله است؛ یعنی مال فروخته شده یا مال منتقل شده با تعهد موضوع قرارداد به وضعیت قبل از قرارداد برگشته و وجه معامله نیز به مالکیت خریدارالبته در صورتیکه در قرارداد برای فسخ وجه التزام یا شرط جزا تعیین شده باشد آن نیز از سوی ذینفع مورد مطالبه است.باید توجه داشت که در زمان بین وقوع معامله و اعلام فسخ مال یا تعهد در مالکیت و متعلق حق ذینفع آن قرار می گیرد و تصرف در آن به صورت قانونی و حقوقی بوده است و امکان خدشه بر آن وجود ندارد مثلا اگر مالی فروخته شده باشد و خریدار در این دوره از منافع آن استفاده نموده باشد، استفاده او جایز، قانونی و به حق بوده است و امکان مطالبه اجرت المثل یا اجاره آن ایام یا عوض منافع وجود ندارد.
در خصوص اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول و تعهدات، در محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد به تشخیص خواهان دعوا (ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی)
منظور از فسخ، توسل به اختیار بر هم زدن معامله توسط یکی از طرفین است.به این اختیارات، خیار فسخ گفته می شود.خیار فسخ ممکن است به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج شود و با توسل به خیارات قانونی.منظور از ابطال قرارداد بی اعتبار کردن آن قرارداد یا اثبات بی اعتباری آن از زمان انعقاد است؛یعنی یکی از طرفین مدعی باشد قرارداد از اول به صورت غیر قانونی شکل گرفته است و در واقع اصلا قراردادی بوجود نیامده است مثل اینکه طرف مدعی شود مورد معامله وجود نداشته یا کسی که قرارداد را منعقد نموده اختیار انجام آن را نداشته است یا اهلیت و قصد انشاء نداشته است و مواردی از این دست.پس نتیجه اینکه فسخ، قرارداد را از زمان اعلام بی اعتبار می کند و ابطال، قرارداد را از زمان انعقاد.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: