تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: دوشنبه 10 شهریور 1399
دادخواست و رأی - تخلیه بدلیل انقضای مدت اجاره

 دادخواست و رأی - تخلیه بدلیل انقضای مدت اجاره

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1026

 

 

دادخواست تخلیه مورد اجاره

دادگاه : شعبه 3 دادگاه عمومی 
وقت رسیدگی : 95/1/9
خواهان :   رضا ............
خوانده :   مجید .............

خواسته : تقاضای تخلیه عین مستأجره به لحاظ انقضای مهلت اجاره

دلائل و منضمات :

1- رونوشت قرارداد اجاره 

2- کپی مصدق سند مالکیت

متن دادخواست تخلیه ید و تخلیه مورد اجاره:

ریاست محترم دادگاههای عمومی 
باستحضار میرساند خوانده بموجب قرارداد اجاره مورخ 83/12/24 در یک باب آپارتمان متعلق به اینجانب ید استیجاری دارد نظر به اینکه مهلت اجاره به اتمام رسیده بر خلاف آن خوانده از تخلیه ملک امتناع می نماید اینک با ارائه مستندات تقاضای تخلیه عین مستأجره را دارم.»
 دادخواست پس از ثبت در دفتر کل توسط ریاست محترم دادگاههای عمومی وانقلاب به شعبه 3دادگاه عمومی جهت رسیدگی ارجاع گردید. دفتر شعبه پس از ثبت کلاسه پرونده وتعیین وقت رسیدگی اخطاریه آنرا به طرفین ابلاغ نمود.

 

 

صورتجلسه تخلیه عین مستاجره

درتاریخ 95/1/9 شعبه 3 دادگاه عمومی دروقت مقرربه تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است خواهان حاضر است خوانده با ابلاغ وقت وانتظار کافی حاضر نیست ولایحه ای ارسال ننموده خواهان اظهار میدارد خواسته بشرح دادخواست ومستندات ابرازی تخلیه مورد اجاره بلحاظ انقضای مدت با احتساب هزینه دادرسی است.
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدور رأی می نماید.

 

 

رأی دادگاه تخلیه عین مستاجره

درخصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان همکف بشماره پلاک ثبتی ........ بخش یک به لحاظ انقضاء مدت با احراز وجود مالکیت خواهان بر سه دانگ از آپارتمان مورد اجاره بدلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت مضبوط درپرونده وبا احراز وجود رابطه استیجاری فیمابین طرفین بدلالت قرارداد عادی اجاره مورخ 83/12/24 تمدید عادی مورخ 92/1/25 نظر به اینکه مدت اجاره نامه 93/1/25 تمدید شده بود که منقضی گردیده وازناحیه خوانده علیرغم ابلاغ وقت انتظار کافی ایراد ودفاعی درقبال دعوی مطروحه به عمل نیامده وطبق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت مرتفع می شود لذا دادگاه دعوی مطروحه را به قدرالسهم مالکانه خواهان که 3 دانگ ازششدانگ آپارتمان مورد اجاره است به نظر ثابت تشخیص ومستنداً به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر ومستأجر 62 حکم به تخلیه سه دانگ از ششدانگ آپارتمان مورد اجاره بلحاظ انقضاء مدت صادر واعلام میدارد. دعوی خواهان نسبت به مازاد برسه دانگ به لحاظ مالک نبودن با توجه به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش نیست وقرار رد آن را صادر واعلام میدارد رأی صادره حضوری بوده وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.
                                                   

 

نظر نهایی در خصوص تخلیه عین مستاجره

با توجه به اینکه قرارداد اجاره منعقده فیمابین مالک ومستأجر که درمورخ 24/12/73 مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 62 درخصوص املاک مسکونی میگردد واینکه هرچند قرارداد فوق الذکر درمورخ 82/1/25 تمدید شده اما با توجه به اینکه قرارداد تمدیدی دارای شرایط مذکور درقانون روابط مالک ومستأجر مورخ 76 نمی باشد لذا رأی صادره از طرف آن دادگاه هرچند خوانده درجلسه دادرسی حضور نداشته درخصوص صدور حکم مبنی بر تخلیه صحیح به نظر می رسد زیرا مطابق ماده 2 قانون سال 76 قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره دردو نسخه تنظیم شود وبه امضای موجر ومستأجر برسد وبوسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

بنابراین نحوه و روش دادرسی انتخابی ازطرف خوانده یعنی ارائه دادخواست صحیح به نظر میرسد اما اگر تمدیدنامه بطور کامل دارای شرایط مذکور درماده 2 قانون روابط موجر ومستأجر بود احتیاجی به ارائه دادخواست وتعیین وقت رسیدگی ازجانب مراجع قضایی نبود بلکه مطابق ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون مالک ومستأجر بدون تقدیم دادخواست وبا ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی وبدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی موجر می توانست درخواست تخلیه درمورد سند عادی موضوع ماده 2 قانون را بخواهد وصرف اینکه درخواست نامه دارای شرایط ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مالک ومستأجر سال 1376 باشد کافی است.
اما با توجه به اینکه خوانده دعوی درجلسه دادگاه حاضر نبود باید دید آیا رأی صادره حضوری محسوب می گردد یا غیابی با توجه به اینکه خوانده یا وکیل وی درهیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده وبطور کتبی نیز دفاع ننموده است اگر اخطاریه به صورت واقعی ابلاغ گردد مطابق مفهوم مخالف ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی رأی حضوری محسوب می گردد والا غیابی است بنابراین با توجه به اینکه اخطاریه به خوانده بصورت واقعی ابلاغ گردیده است لذا اعلام اینکه رأی صادره حضوری می باشد وقابل تجدید نظردر دادگاههای استان می باشند صحیح ووفق قانون صادر گردیده است.  

 

 

 

مطالب مرتبط با تخلیه و اجاره :

1- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست

2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اماکن تجاری

3- دستور تخلیه فوری، نمونه دادخواست و رأی

4- تخلیه آپارتمان مسکونی، وکیل تخلیه، وکیل ملکی

5- نحوه تنظیم دادخواست تخلیه و مطالبه اجاره بها

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: