تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: جمعه 14 شهریور 1399
پرونده ضرب و جرح، درگیری، صدمه بدنی عمدی

 پرونده ضرب و جرح، درگیری، صدمه بدنی عمدی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1288

 

 

درگیری، ضرب و جرح و صدمه بدنـی عمدی 

شکواییه صدمه بدنی عمدی

دادگاه : شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی 

کلاسه :  ..............

وقت رسیدگی : 95/2/27

شاکی : مصطفی ...........

متهم :  حسین .............

اتهام : ایراد صدمه بدنی عمدی

متن شکوائیه صدمه بدنی عمدی

درمورخ 94/8/21 حدود ساعت 11 صبح روز 5 شنبه فرزندم بنام رضا.....  به اتفاق علی ..... دیگر فرزندم بنام مهدی .....  وچند نفر دیگر درفلکه ابوذر (داخل میدان) مشغول به بازی بودند که علی .......... تیروکمانی داشته وداخل آن با قراردادن میخ به طرف فرزندم رها نموده که میخ به ناحیه چشم راست فرزندم اصابت و بلافاصله به بیمارستان امیرالمومنین هدایت و تحت عمل جراحی و هنوز بستری میباشد و تا اندازه ای بینایی خودرا ازدست داده است. دراین مدت والدین طفل 2 الی 3 بار به بیمارستان و برای عیادت فرزندم مراجعه نموده اند و برای پرداخت وجه درمان وبیمارستان دیناری پرداخت ننموده اند .لذا شکایت خود تقدیم تقاضای رسیدگی وتعقیب ولی طفل علی ...... به نام حسین .....  رادارم. ضمناً فرزندم را به پزشکی قانونی معرفی گواهی اخذ وتقدیم نمودم.

شکوائیه جهت رسیدگی مقدماتی درمورخ 94/8/25 به کلانتری مربوطه ارسال گردید تا تحقیقات تکمیل گردد.

 

 

اظهارات ولی متهم ضرب و جرح عمدی

ساعت 17:30 بعداز ظهر مورخ 94/8/21 روز 5 شنبه بود که ازسرکار به خانه آمدم وازفرزندم بنام علی 9ساله سوال کردم مادرت کجاست؟ به من گفت رفته بیمارستان بچه همسایه را برده است. منتظر ماندم تااینکه ساعت 17:34 بعداز ظهر همسرم آمد وگفت چه شده است. گفت بچه ها درمیدان ابوذر بازی میکردند وحدود 10 نفر ازبچه ها تیروکمان داشتند باهم بازی میکردند معلوم نیست که کدام یک ازبچه ها تیر را رها کرده وبه چشم رضا ..... زده که چشمش مجروح شده ودراین حین بقیه بچه ها در رفتند پسرم گفت من قبل از اینکه آنها دربروند گفتم چه کسی این کار را کرده هیچ جوابی نشنیدم ودررفتند وبعد پسرم دست رضارا گرفته وسریعاً به خانه رضا رفته ودرب زدم برادر بزرگ رضا بنام محمد درب را باز کرد وموضوع را درجریان گذاشتم اونیز به مادرش موضوع  را گفت وباهم جلوی درب آمدند مادرش گوش من را کشید ومن را زد ومیگفت بگو که تو زدی وپسرم گریه میکرد وباتفاق مادر وبرادر رضا به جلودر آمدند ومادرم جلوی درب بود وگفت بیا ببین بچه ات چکار کرده خانمم گفت تو از کجا میدانی پسرم او را مجروح کرده او خودش بچه  را درخانه ات آورده است.بعد از آن همسرم دفترچه بیمه علی را گرفته وباهم به درمانگاه واز آنجا به بیمارستان  انتقال دادند ودربیمارستان  آنها را جواب کردند و به بیمارستان امیر بردند و چون بیمه تأمین اجتماعی برده فقط  آن را قبول کردند وهرچه پسرم میگفت من او را نزدم ومابقی توضیحات را همسرم بهتر میداند.

 

 

نظریه پزشکی قانونی صدمه بدنی عمدی

طبق نظر پزشک معالج نامبرده دچارضایعات زیر چشم راست شده است:

پارگی قرنیه چشم

پارگی عدسی چشم

خونریزی داخل زجاجیه که منجر به عمل جراحی خروج عدسی و تخلیه زجاجیه چشم راست شده است واحتمال بروز عوارض بعدی نیز وجود دارد.

ضایعات فوق دراثر اصابت جسم سخت نوک تیز درتاریخ پذیرش بیمارستان 94/8/21 ایجاد گردیده. مدت درمان اززمان حدوث سه ماه با معاینه مجدد تعیین میگردد. راجع به عوارض نهایی درگواهی آینده اظهار نظر خواهد شد.

گزارش نهایی کلانتری پس از انجام تحقیقات درمورخه 94/8/28 به دادسرای عمومی وانقلاب عودت گردید.

 

 

نظریه پزشکی قانونی صدمه بدنی عمدی

آقای رضا ....... معاینه شد نتیجه به شرح ذیل اعلام میگردد.درحال حاضر شصت درصد ازدید چشم راست ازبین رفته است (دید باقیمانده 10/4 می باشد) ضمناً دچار بیماری حاد آب سیاه (گلوکوم) نیز شده است واحتمال بروز عوارض درسالهای آینده نیز وجود دارد درحال حاضر طول مدت درمان خاتمه یافته اعلام میگردد.ارش بروز بیماری آب سیاه ـ ( گلوکوم حاد) به میزان 5 درصد دیه کامله تعیین میگردد.

 

 

 

صورتجلسه ایراد صدمه بدنی عمدی

به تاریخ 95/2/27 شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی بعنوان دادگاه اطفال به تصدی امضاء کننده  ذیل تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی آقای رضا ..... بهمراه پدرش بنام حسین ........ وآقای ...... بهمراه فرزندش بنام علی حضور دارند خطاب به ولی قهری مصدوم رضا ..... چنانچه مطلبی در خصوص شکایت خود دارید بیان کنید؟

ج ـ شکایت من ازولی قهری (عاقله) صغیر علی .......... می باشد با توجه به محتویات علی ...........   به چشم بچه من بنام رضا عمدی وارد کرده وچون عاقله ضامن می باشد تقاضای مطالبه دیه از عاقله را دارم. با توجه به محتویات پرونده حضور متهم درمحل اظهارات شهود که نابالغ بوده اند دادگاه مراتب را لوث تشخیص داده آیا حاضر به ادای سوگند می باشید؟

ج ـ بله حاضرم سوگند بخورم

دادگاه با توجه به مطالب فوق الذکر قرار اتیان سوگند را صادر نموده وولی قهری مصدوم را در   برابر کلام الله مجید به شرح ذیل سوگند یاد نمود:

من درمقابل این قرآن به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که بالله وتالله ضارب چشم فرزندم با  توجه به تحقیقات واظهارات حاضرین درصحنه علی قربانی می باشد.

خطاب به آقای حسین ..... با توجه به محتویات پرونده واظهارات شاکی وانجام مراسم قسامه درخصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی توسط فرزند صغیر شما نسبت به رضا ..........  بعنوان   عاقله هر مطلبی دارید بیان کنید؟

ج ـ همان بچه هایی که شهادت داده اند بعداً رئیس سابق همین شعبه از آنها تحقیق کرد وقسم خوردند که درصحنه نبودیم با حضور والدینشان وخانم ..... به بچه ها میگفت که بگوئید     که پسر پاینده بوده است. وبه قسم پدر مصدوم اعتراض دارم.ودرحضور شما من هم از بچه هایم می خواهم که عمداً چشم بچه ها را کور کنند.

بعنوان آخرین دفاع حرفی دارید بیان نمائید؟

دفاع من این است که بچه ها شهادت دروغ داده اند.

خطاب به علی .........  درخصوص شکایت شاکی مطلبی دارید؟

عرایض به شرح اوراق قبلی است من این کار را نکردم.

 

 

نظریه مجدد پزشک قانونی در مورد صدمه بدنی عمدی

مجموع صدمات اولیه به کاهش دید چشم راست شده است که دیه مقدر دارد وبه همین دلیل دیه وارش جداگانه ای برای آنها درنظر گرفته نمی شود ضمناً ارش بیماری آب سیاه به میزان 5 درصد دیه کامله انسان تعیین میگردد.

 

 

رأی دادگاه ایراد صدمه بدنی عمدی

درخصوص شکایت آقای حسین علیه آقای مصطفی....  دائر به ایراد صدمه بدنی عمدی ومطالبه دیه بدین توضیح که مصدوم وچند نفر دیگر درمیدان ابوذر مشغول بازی بوده که علی با تیروکمان به طرف رضا نشانه گیری نموده که بطور ناگهانی میخی که داخل تیرو کمان قرارداده شده بود رها شده وبه چشم راست رضا اصابت وباعث صدمات به چشم گردیده است بابررسی محتویات پرونده شکایت شاکی وتحقیقات بعمل آمده واظهارات دیگر بچه های حاضر درصحنه که به ایراد صدمه ازناحیه علی شهادت داده اند  ونیز علی حضور خود درمحل حادثه راقبول داشته ولیکن دفاعیات غیرموجهی ارائه که موثردرمقام نمی باشد وباعنایت به نظریه پزشکی قانونی ومطالب مذکور دادگاه مورد را ازموارد لوث تشخیص و ولی مصدوم اجرای قسامه نمود لذا باعنایت به اینکه ضارب ضغیر بوده و با استناد تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی جنایات عمد و شبه عمد نابالغ به منزله خطای محض بوده وبا استناد ماده 50 همین قانون چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل وضرب وجرح شود عاقله ضامن است وبا عنایت به ماده 307 قانون مجازات اسلامی عاقله طفل صغیر علی ولی قهری وی بنام احمد محسوب میگردد لذا دادگاه عاقله وی را باستناد مواد فوق الذکر ونیز مواد 294 ،295، 297، 302، 304 و457 قانون مجازات اسلامی بابت از بین رفتن 60 درصد دید بینایی چشم راست به پرداخت قیمت 30 نفر شتر وبابت ارش بیماری آب سیاه به پرداخت 5 درصد دیه کامله انسان درحق مصدوم رضا ..... محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم تجدیدنظر استان می باشد.

                                 

 

نظر نهایی در خصوص ایراد صدمه بدنی عمدی

ماده 50 قانون مجازات اسلامی بیان داشته : چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل وجرح وضرب شود  عاقله ضامن است... .تبصره ماده 306 همان قانون بیان میدارد : جنایت عمد وشبه عمد نابالغ ودیوانه به منزله خطای محض وبرعهده عاقله می باشد.

ودرتعریف عاقله ماده 307  بیان میدارد: عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدرومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند  بصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

درخصوص مسئولیت عاقله به چند مورد نظریه مشورتی می توان اشاره نمود:

نظریه 376/7 ـ20/3/64 : چون عاقله مرتکب جرمی نشده صدور کیفر خواست علیه او موردی ندارد.

نظریه 952/7 ـ 30/6/62 : درجرائم ناشی از خطای محض اصل بر مسئولیت عاقله است ودرموارد خاصی دیه برعهده مجرم است.

نظریه 1135/7 ـ 12/5/70 : مسئولیت عاقله فقط درمورد دیه باید اعمال شود ونسبت به ارش موردی ندارد.

 

 

مطالب مرتبط با ضرب و جرح :

1- بررسی جرم ضرب و جرح عمدی

2- جرم قذف و مجازات قذف، حد قذف

4- قصاص نفس، قصاص عضو و شرایط قصاص

5- پرداخت دیه و ارش و ضمانت اجرا و راههای الزام

 

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: