تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: دوشنبه 10 شهریور 1399
الزام زوجه به تمکین-دادخواست و رای دادگاه

 الزام زوجه به تمکین-دادخواست و رای دادگاه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 839

 

پرونده عملی الــزام زوجــه بـه تمـکیـن 

متن دادخواست الزام به تمکین زوجه

دادگاه : شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی  
وقت رسیدگی : 94/8/7
خواهان : اسماعیل .............
خوانده : زینب ...........

خواسته : الزام زوجه به تمکین و سازش در جهت بازگشت به زندگی مشترک

دلائل و منضمات :

1- کپی اظهار نامه 

2- کپی عقد نامه 

3- کپی شناسنامه

شرح دادخواست
«ریاست محترم دادگستری 
احتراماً اینجانب خواهان معروض میدارم در مورخه 74/7/16 با خوانده ازدواج نمودیم و فرزندی نداریم زوجه محترمه از مورخ 94/5/20 منزل را ترک نموده وتا کنون نسبت به بازگشت به زندگی و ایفاء وظایف قیام و مبادرت نکرده است. و براین اساس علاوه بر مراجعات مکرر ، بنده جهت عودت همسرم چندین خانواده را برای وساطت فرستاده ام و ثمری نداشته و بناچار توسل به قانون پیدا کرده ام حال به استناد مواد 1102 و1103و1114و1108 قانون مدنی تقاضای احضار و الزام زوجه به بازگشت به منزل را دارم . لازم به توضیح است که طی ارسال اظهار نامه پیوستی هم خواهان بازگشت همسرم شدم و تا کنون از جانب وی جوابی دریافت نداشته ام.»
دادخواست تقدیمی به تاریخ 11/7/84 پس از ثبت کل به  شعبه هشتم جهت رسیدگی ارجاع گردیده بود که در آن تاریخ خواهان محترم پرونده ریاست محترم دادگاه را از وجود پرونده دیگری در همان شعبه مطلع کرده بود و ریاست محترم در وقت فوق العاده دستور رسیدگی توأم و تعیین وقت رسیدگی برای هر دو پرونده را صادر کرده بود.

 

 

صورتجلسه دادگاه در خصوص الزام به تمکین

به تاریخ 92/8/27 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 84/548 تحت نظر است ملاحظه می شود طبق گواهی دفتر طرفین پرونده دیگری نیز بکلاسه 84/487 در جریان رسیدگی دارند ضمن صدور قرار رسیدگی توأم مقرر است وقت تعیین شده برای پرونده کلاسه 84/487 برای پرونده کلاسه 84/548 نیز منظور و بطرفین ابلاغ شود.
نظر به اینکه برای پرونده کلاسه 84/487 به تاریخ 94/8/7 وقت تعیین شده بود دفتر دادگاه همان وقت رسیدگی را برای پرونده کلاسه 84/548 تعیین و برگ اخطاریه وقت رسیدگی را برای خواهان و خوانده ارسال کرده بود .

 

 

متن دادخواست تقاضای استرداد جهیزیه 

خواهان : زینب ...........
خوانده : اسماعیل ..........

خواسته : تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر استرداد جهیزیه

دلائل و منضمات :

1- فتوکپی عقد نامه 

2- فنوکپی شناسنامه 

3- سیاهه و صورت جهیزیه

شرح دادخواست
«ریاست محترم دادگاه عمومی 
احتراماً اینجانبه زینب ....... خواهان فوق الذکر به عرض می رسانم مدت حدوداً هفت سال است که به صورت شرعی و قانونی با آقای اسماعیل ........ خوانده فوق الذکر ازدواج نموده ام و از حاصل این ازدواج هیچگونه فرزند مشترکی نداریم لذا به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن جهیزیه ام و نیز به منظور جلوگیری از فروش ویا شکسته شدن و از بین رفتن جهیزیه مورد اشاره به عبارت کلیه وسائل مورد نیاز یک زندگی و مقداری طلا؛ از آن مقام محترم و ارجمند خواهشمند است دستور فرمائید تا قبل از وقوع هر گونه خسارات و ضـرر و زیان به جهیزیه مورد اشاره برابر
مقررات قانونی و از سوی مسئولین ذیربط ترتیبی اتخاذ گردد تانسبت به صدور حکم مبنی بر استرداد جهیزیه برابر ریز و صورت سیاهه اقدامات لازم و ضروری و مقتضی معمول گردد.»

در مورخ 7/8/84 جلسه دادرسی جهت رسیدگی به شرح آتی تشکیل میگردد و طرفین دعوی هر دو در جلسه دادرسی حضور دارند .

 

 

 

صورتجلسه دادگاه در خصوص الزام به تمکین

در تاریخ 94/8/7 در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه84/487 و 84/548 تحت نظر است . اخطاریه ها ابلاغ شده طرفین اعاده گردیده لایحه ای واصل نشده و طرفین در دادگاه حاظر هستند . زوج اظهار میدارد همسرم نه ماه است از خانه بیرون رفته دوبار رفتم منزل پدرش و سه بار به منزل خواهرش رفتم ولی نیامده و حاضر به تمکین نیست خوانده (زوجه) اظهار میدارد مرا از خانه بیرون کرده شاهد ندارم نمی روم زندگی کنم اگر قرار بود بر گردم تا بحال بر می گشتم و هیچ دلیلی ندارم. گواهی پزشکی هم ندارم. در خصوص دادخواست جهیزیه زوجه اظهار میدارد می خواهم جهیزیه خودم را خارج کنم تقاضای حکم استرداد جهیزیه ام را دارم.
زوج در جواب اظهار میدارد که قبول ندارم جهیزیه را ببرد آیا امضاء ذیل صورت اقلام جهیزیه را قبول دارید؟ بله قبول دارم . بعضی از اقلام را خودم خریده ام فاکتور نیز دارم دیگر عرضی نیست.
دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به اصدار رأی می نماید.

 

 

رأی دادگاه در خصوص الزام به تمکین

در خصوص دادخواست آقای اسماعیل ........ به طرفیت همسرش خانم زینب ........ به خواسته تمکین با توجه به فتوکپی سند نکاح به دفتر ازدواج شماره 40 کرمان و احراز رابطه زوجین و همینکه نکاح به صحت واقع گردیده وظایف و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار میگردد و یکی از وظایف زوجه از همسرش تمکین می باشد. که چون هیچگونه دلیل قانونی از طرف زوجه به دادگاه ارائه نشده است مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی حکم به تمکین زوجه از همسرش و بازگشت به منزل وی را صادر و اعلام مینماید. در خصـوص دادخواست دیگـر از طـرف زوجه به طرفیت زوج به خواسته استرداد جهیزیه با توجه به صورت اقلام جهیزیه و پذیرش امضاء ذیل صورت اقلام توسط زوج در جلسه دادرسی مورخ 94/87 مستنداً به ماده 1118 قانون مدنی ؛ زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که بخواهد بکند دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به استرداد اقلام جهیزیه در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
                                          
 

نظرنهایی در خصوص الزام به تمکین 

خوانده محتـرم در جهت توجیه عمـل خود مبنی بر تـرک منـزل مشتـرک دلیـل موجهـی ارائه نداده و صـرف اظهـاراتش در جلسـه دادگــاه دلیـل موجهــی بر عدم تمکین وی نمی باشد.علی ایحــال بنا به تجـویز ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منـزلی که شوهـرش تعیین میکند سکنـی نماید مگــر آنکــه اختیــار تعیین منـزل به زن داده شده باشد بنابراین زوجـه محکــوم به تمکین از شوهـر می باشد و حکـم صـادره در این خصـوص صحیـح  می باشد . و در خصـوص استـرداد جهیـزیه با توجه به قبـول و امضـاء صورت اقــلام توسط  زوج مدرک معتبـری است و در حکـم سند رسمی بوده و قابلیت اجـرایی به نفـع زوجه دارد.

 

 

 

مطالب مرتبط با الزام به تمکین زوجه :

1- نمونه دادخواست و نکات مهم الزام به تمکین

2- مطالبه نفقه زوجه نکات مهم رای دادگاه

3- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

4- استرداد جهیزیه وکیل دادگاه خانواده

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: