تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 20 تیر 1400
رای بدوی و تجدیدنظر مطالبه اجرت المثل و خلع ید از مشاعات

 رای بدوی و تجدیدنظر مطالبه اجرت المثل و خلع ید از مشاعات

منظور از مشاعات یا مال مشاع، مال مشترکی است که بین دو یا چند نفر شریک وجود دارد.یکی از ضمانت اجراهای برخورد با شریک مشاعی که بدون رضایت سایرین در اموال مشاع و مشترک تصرف می نماید، خلع ید مشاعی است؛ یعنی هر یک از شرکا و مالکین مشترک حق خواهند داشت خلع ید یا جلوگیری از ادامه تصرف شریک خود در مشاعات را بخواهند.مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نحوه اعمال خلع ید مشاعی به این صورت خواهد بود که از همه شرکای مشاعی، خلع ید بعمل آمده و مال از تصرف همه خارج شده و به تصرف هیچ یک داده نخواهد شد و از نظر مادی، مال تحت تصرف محکمه و اجرای احکام باقی خواهد ماند تا تعیین تکلیف و حل اختلاف بین شرکا.ضمانت اجرا یا فشار دیگری که یکی از شرکای مشاعی به شریک یا شرکای متصرف اعمال نماید عبارت است از امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و استیلای شریک مشاعی بر مال؛ به این معنا که اگر یکی از شرکا بدون رضایت سایرین نسبت به مال مشترک استیلا نموده و از آن استفاده نماید شریک یا شرکای دیگر حق خوانده داشت به اندازه سهم خود از فرد متصرف اجرت مطالبه نمایند.دلیل به کار بردن واژه اجرت المثل این است که در این فرض میزان اجاره یا اجرت مال مشخص نشده است که اگر چنین بود از واژه اجرت المسمی یا اجرت توافق استفاده میشد.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 72

رای دادگاه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

پرونده کلاسه : ‎.......

مرجع رسیدگی : ‏ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه شماره : .......

خواهان : آقای حسن ...... با وکالت آقای ........ به نشانی ............ .

خواندگان :
1- خانم بهجت .....

2- آقای احمد ....

3- خانم فاطمه .... همگی به نشانی تهران - خ ۱۷ شهریور......... .
خواسته ها :‏

1- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

2- خلع ید

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشرینات قانونی در وقت مقرر - فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

متن رأی دادگاه اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید

در خصوص دعوی خواهان حسن ابراهیم ...... با وکالت ...... بطرفیت خواندگان ۱- احمد ..... ۲- بهجت .... ۳- فاطمه ........ بخواسته رفع ید و خلع ید از تمامی مشاعات و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (مشاعات) موضوع پلاک ثبتی شماره ..... بخش هفت تهران مقوم به ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و قائونی ناشی از آن به وکیل خواهان در توضیح اعلام داشته موکل وی مالک دو دانگ از شش دانگ پلاک مرقوم است که خواندگان دعوی با تعدی و تفریط در پلاک مرقوم و تبدیلزیر زمین آن و پارکینگ و حیاط و راهرو و غیره به مسکونی از مالیکت مشاعی وی از استفاده می نماید که صدور حکم بشرح خواسته را درخواست دادند، خواندگان در مقام دفاع عنوان داشته اند که خواهان مالکیتی در مشاعات از جمله پارکینگ و زیر زمین و حیاط و راهرو ندارد. تبدیل زیر زمین به مسکونی در زمان قبل از استقرار مالکیت خواندگان صورت گرفته و خوامان ملک رادر وضعیت حاضر خریداری نموده واز تاریخ ایشان تغییری در مشاعات صورت نگرفته است و تصرف در کل پلاک با تراضی بین مالکین وقت صورت گرفته که خواهان نیز یک واحد آپارتمان را در تصرف دارد. دادگاه در ابتدا جهت اجرت المثل ایام تصرف خواند گان درمشاعات موضوع را به کارشناس ارجاع لاکن بر اساس نظریه کارشناسی مثبوت به شماره .... محرز است که مالکیت کر حال حاضر تبدیل به مسکونی شده متعلق به خواندگان است و خواهان مالکیتی در آن ندارد از طرف دیگر در مشاعات ادعایی تصرفی از ناحیه خواندگان صورت نگرفته است در نتیجه دادگاه چون تصرفات بدون اذن خواندگان وا در . پلاک مرقوم محرز نمی داند و آنچه که در وضعیت حاظرموجود است بر اساس مدافعات حاصله قبلی بیسن مالک ین تعاقب خواهان و تصرف وی در یک واحد آپارتمان ب مشاعی صورت گرفته و خرج بر اساس همین مدافعات حاصله بوده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و دعوی وی را بلا دلیل و به استناد ماده ‎۱٩۷‏ قانون آئین دادرسی مدنی داد گاههای عمومی و انقلاب باطل اعلام می دارد.رای دادگاه حضوری و ظرف 20 ورز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای خلع ید و دعاوی ملکی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: