تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی

دعاوی ملکی و غیر منقول

پرونده دستور تخلیه فوری - شورای حل اختلاف
اطلاع از نکات هم درخواست تخلیه فوری ملک - دستور تخلیه دادخواست - دستور تخلیه خواهان : محسن ... نام پدر : فضل اله به نشانی : تهران.خیابان پاسداران ...... خواندده ...
شنبه، 08 خرداد 1400 - 15:30
نمونه پرونده خلع ید مشاعی (بدوی و تجدیدنظر)
وکیل برای خلع مشاعی و خالی کردن ملک مشترک دادخواست خلع ید مشاعی خواهان : 1- خانم طاهره ...... نام پدر : مصطفی به نشانی :تهران.خیابان یافت آباد ..... . 2- خانم ...
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه دادخواست و رای تجویز انتقال منافع
به مجرد انعقاد عقد اجاره مستاجر، مالک منافع مورد اجاره می شود به همین دلیل و مانند هر مالک دیگر حق خواهد داشت مال خود را در چارچوب قانون به دیگری انتقال دهد.این قاعده کلی حاکم بر ق...
شنبه، 18 اردیبهشت 1400 - 15:30
رای خلع ید و قلع و قمع بنا - بنیاد - ستاد اجرایی
اطلاع از نکات مهم خلع ید و بیرون کردن متصرف غیر قانونی رای دادگاه - خلع ید - قلع و قمع بنا به تاریخ : ...... پرونده کلاسه : ...... شماره دادنامه : ...... مرجع...
چهارشنبه، 01 اردیبهشت 1400 - 15:30
شکواییه و رای دادگاه کیفری - تصرف عدوانی
اصطلاحاً جرم تصرف عدوانی وقتی نمود پیدا می کند که شخصی بدون داشتن اذن از مالک یا بدون داشتن مجوز قانونی در میانه دوره تصرف شخصی که قانوناً متصرف است ملکی را به طور غیر قانونی تصرف ...
شنبه، 28 فروردین 1400 - 15:30
وکیل برای مشاوره و تنظیم قرارداد اجاره
مستاجر برای اینکه بتواند به صورت قانونی مالک منافع عین مستاجره شود، باید قراردادی به نام قرارداد اجاره یا قرارداد صلح منافع یا سایر قراردادهای تملیک منفعت با موجر منعقد نماید. زمان...
چهارشنبه، 29 بهمن 1399 - 13:11