تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 25 اردیبهشت 1400
پرونده (دادخواست و رای) مطالبه وجه

 پرونده (دادخواست و رای) مطالبه وجه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 103

 

دادخواست مطالبه وجه

خواهان : سهراب ...... نام پدر : محمد   به نشانی : تهران.خیابان سهروردی ........ .

خوانده : الهه ...... نام پدر : اصغر   به نشانی : تهران.سعادت آباد ....... .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته یا موضوع و بهای آن : مطالبه وجه به مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال  (505/000/000)

دلایل و منضمات دادخواست :

1- تصویر مصدق چک رمزدار به حسای خوانده

2- اصل وکالتنامه دادگستری

شرح دادخواست مطالبه وجه

ریاست محترم دادگاه های عمومی و حقوقی شهر تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار جنابعالی می رسانم؛ موکل در تاریخ 88/06/22 مبلغ خواسته را جهت سرمایه گذاری به حساب خواندده مطابق چک رمزدار شماره ... به تاریخ 88/06/22 واریز نموده است.پس از مدتی مشخص می شود خوانده محترم مبلغ مذکور را در جهت دیگری سرمایه گذاری نموده و پس از مراجعه به موکل، جهت استرداد طلب خود، از بازپرداخت وجه به موکل امتناع مینماید.با عنایت به مراتب فوق موارد ذیل از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

1- صدور حکم مبنی بر پرداخت طلب موکل از سوی خواندهد 

2- پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله

3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا تاریخ پرداخت.

 

 

رای دادگاه مطالبه وجه

شماره دادنامه :  .....

شماره پرونده : .....
‏تاریخ تنظیم : 

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضابی شهید بهشتی

پرونده کلاسه : ‏........

خواهان : 1- آقاي سهراب ..... با وکالت آقاي مسعود محمدي به نشاتي : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها.... .

خوانده :  خانم الهه ...... به نشاني تهران سعادت آباد ......... .

خواسته : مطالبه طلب

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه وجه 

درخصوص دادخواست آقای مسعود محمدی به وکالت از آقای سهراب .... به خواسته مطالبه وجه
مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال و خسارات قانونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اول در دادگاه حاضر و اظهار می نماید موکل مبلغ فوق را جهت سرمایه گذاری و به موجب یک فقره چک رمزدار بین بانکی از بانک مسکن کد .... از طریق فیش درخواست به شماره .... مورخ ۸۸/۲/۲۲ و چک شماره سریال .... بانک مذکور از حساب خود به شماره .....  برداشت و تحویل خوانده نموده و او آن را از بانک محال علیه اقتصاد نوین میدان ونک وصول نمود ولی تاکنون نسبت به باز پرداخت آن اقدام نکرد و تقاضای صدور حکم کرده است خوانده جهت شرکت در جلسه دادرسی دعوت پاسخی ارسال نگردید دادگاه با توجه به وجود اصل فیش مذکور در ید خواهان و عدم دفاع خوانده دعوی را ثابت دانسته به استناد ماده ۲۵ قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ  10/105/000 ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص مبالاثه باتک مرگزی از تاریح تقدیم دادخواست 89/09/22 لغایت اجراء حکم در حق خواهان محکوم است رای صادره با توجه به ابلاغ واقعی حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رییس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران
 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: