تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
نمونه حکم و رای دادگاه - حادثه در محیط کار

 نمونه حکم و رای دادگاه - حادثه در محیط کار

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 102

 

رای دادگاه  - حادثه در محیط کار

پرونده کلاسه : ......

شماره دادنانمه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه 102 دادگاه عمومی 

شاکی : مهدی ...... با وکالت .......... به نشانی : تهران.خیابان پیروزی ...... .

متشاکی : حبیب .... فرزند : حسین  به نشانی : تهران.خیابان ولیعصر ............ .

اتهام : عدم رعایت مقررا ایمنی کار (منجر به صدمه بدنی غیر عمدی)

متن رای دادگاه عدم رعایت ایمنی محل کار

درخصوص اتهام آقای حبیب ...... فرزند حسین  سن ۵۳ ساله ، شغل نجار آزاد با تودیع وثیقه دائر بر عدم رعایت مقررات ایمنی مربوط به کار منجر به صدمه بدنی غیر عمدی با تقصیر به میزان هفتاد در صد دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت آقای احمد .... به وکالت از آقای ..... گزارش مرجع انتظامی، نظریه بازرس ادره کار و هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری گواهی پزشکی قانونی، اقرارمتهم در دادسرا و عدم حضور و دفاع از ناحیه وی در دادگاه، کیفرخواست صادره از دادسرا به شماره .... و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسایی به متهم را محرز و مسلم تشخیص داده علیهذا مستنداً به مواد 295 و تبصره ۳ ذیل آن ، ۲۹۷ بند ب ماده 302، 367 قانون مجازات اسلامی و مواد ‎91‏ و 95 و 167 قانون کار حکم به محکومیت متهم موصوف از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت دویست برابر مزد روزانه یک کارگر یعنی مبلغ دو میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و از جهت جنبه خصوصی جرم به پردانخت هفتاد درصد دیه موارد ذیل 1- هفت صدم دیه کامله از بابت ارش شکستگی به شکل خردشدگی استخوان کف دستی اول دست چپ 2- سی و سه صدم دیه کامله از بابت ارش جراحت ناحیه مچ دست تا ناحیه کف دست چپ و پارگی دو تاندون خم کننده مج دست و دو تاندون خم کتنده انگشت شست و پارگی شریان زند اسفل و پارگی عصب زند اسفل و میانی و همچنین محدودیت شدید در بازکردن انگشتان اول و چهارم و پنجم در حق شاکی آقای مهدی .... صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی است ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی 

 

رای اصلاحی 

پرونده کلاسه : ........

شماره دادنامه : ........

شاکی : مهدی ..... با وکالت ............

متشاکی : هیبت....... فرزند حسین 

اتهام : عدم رعایت مقررات ایمنی کار (منجر به صدمه بدنی غیر عمدی )
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی 

متن رای دادگاه
درخصوص گزارش معاونت محترم دادستان مبنی بر اشتباه در تحریر نام محکوم علیه دادنامه شماره ...... از هیبت به حبیب دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اسناد و مدارک موجود در پرونده و اظهارات متهم در مراحل مختلف تحقیق و ملاحظه قرارهای مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا ضمن قبول سهو قلم و اشتباه در تحریر نام متهم در دادنامه موصوف مستندا به ماده ۳۰۹ قاون آثین دادرسی مدنی نام متهم را از «حبیب» به «هیبت» تصحیح می نماید مقرر است دفتر رای اصلاحی به طرفین ابلاغ و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع می باشد.

دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: