شماره: 3842
1399/06/10
دادخواست و رای فسخ قرارداد بیع - مبایعه نامه
دادخواست و رای فسخ قرارداد بیع - مبایعه نامه

ممکن است فروشنده در عقد بیع یا خرید و فروش به جهت یکی از خیارات قانونی یا قراردادی برای خود حق فسخ در نظر بگیرد و تصور نماید.نتیجه فسخ در قراردادهای معوض مانند بیع این می شود که خریدار باید ملک را به فروشنده بازگرداند و فروشنده نیز باید مبلغ و ثمن دریافتی را به خریدار پس دهد.در صورتی که طرفین معامله از قبول فسخ امتناع نموده و آثار آن را انجام ندهد طرف دیگر حق الزام و اجبار طرف متخلف به انجام اثرات فسخ و انحلال معامله را در دادگاه صالح خواهد داشت.

 

 

 

پرونده عملی فسخ مبایعه نامه و تخلیه و تحویل ملک

دادخواست فسخ، تحویل وتخلیه ملک

دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی 
وقت رسیدگی : 95/4/8
خواهان :  محمد ..........
خوانده :  آمنه ............

خواسته : فسخ مبایعه نامه وتحویل وتخلیه ملک

دلائل و نضمات :

1- کپی مصدق مبایعه نامه 

2- گواهی عدم حضور درمحضر 

3- کپی مصدق سند مالکیت

متن دادخواست فسخ مبایعه نامه

ریاست محترم دادگستری
بعرض میرسانم خوانده بالا طبق مبایعه نامه مورخه 88/6/17 یک دستگاه آپارتمان از اینجانب خریداری نموده ولی متأسفانه تاکنون از حضور دردفترخانه خودداری کرده ناچار به تقدیم این دادخواست گردید.
تقاضای صدورحکم برمحکومیت خوانده به فسخ مبایعه نامه مورخه 88/6/17 طبق مدارک پیوست و تخلیه وتحویل ملک با کلیه خسارات دادرسی ازاین قبیل وهزینه دادرسی را خواستارم.» 

 

به دستور ریاست محترم دادگاههای عمومی وانقلاب پس از ثبت دادخواست به شماره 102642 مورخ 95/3/10 جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع میگردد. دفتر شعبه پس از  ثبت کلاسه دادخواست وقت رسیدگی راتعیین میکند . وقت رسیدگی برای ساعت 10 صبح مورخه 95/4/8 تعیین میشود برگ اخطار وقت رسیدگی برای خوانده همراه نسخه دوم دادخواست وضمائم طبق ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد.

 

 

صورتجلسه دادگاه فسخ و تخلیه ملک

بتاریخ 95/4/8 دروقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه 3 دادگاه عمومی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است طرفین پرونده حاضر میباشند خواهان اظهار میدارد که خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است شش سال است که بقیه ثمن معامله را پرداخت نکرده اند به این دلیل تقاضای صدور حکم بر فسخ معامله رانموده ام. عرضی نیست خوانده اظهار میدارد بارها من دفتر خانه رفتم وایشان با تبانی رفته اند وگواهی عدم حضور گرفته وآمده وبهمین دلیل شکایت سردفتر را نیز نموده ام هم وام من آماده بود وهم پول من نیز آماده بود که صحت ادعای من چکهایی است که عهده من است ودادخواست تقابل نیز تسلیم کرده ام که تحت شماره 85/210 ثبت شده است تقاضای رسیدگی دارم متفقاً اظهار میدارند که عرضی نیست ازاستماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور میکنیم.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم میکند.

 

 

رأی دادگاه فسخ مبایعه نامه و تحویل ملک

خواسته خواهان صدور حکم برمحکومیت خوانده به فسخ یک فقره سند عادی مورخه  88/6/1 پیرامون مبادله یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف غربی احداثی درپلاک ثبتی شماره 116/1519/1518 وتخلیه وتحویل آن بااحتساب کلیه خسارات بدلیل عدم حضورخوانده دردفتر خانه جهت انتقال آن است.نظر به اینکه بموجب بند 10 قرارداد مستند دعوی کلیه خسارات از طرفین ساقط ودرمانحن فیه دلیل دیگری که وجود حق فسخ برای خواهان را مدلل سازد ملاحظه نمی شود. دادگــاه دعوی مطروحــه راغیر ثابت تشخیص داده ومستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادر واعلام می کند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان است.          

 

نظر نهایی در خصوص فسخ مبایعه نامه و تخلیه ملک

خواهـان برای اثبات حق خود باید دلایل محکمی ارائه می نمود وبا اسقاط کلیه خسارات در قرارداد فی مابین حق فسـخ نیز ازبین رفتـه بنابراین به نظـر دادگـاه باید تحقیقـاتی راانجـام  می داد وخواهـان نیز شهـودی رابرای خواستـه خود ارائه می نمود ولیکـن طـرح دعـوی از سـوی خواهـان بسیار سطحـی وبدون پشتوانه طـرح شده بود.
بنابراین با تدقیق وامعـان نظـر دراوراق ومحتویات پـرونده به نظـر می رسد رسیدگـی دادگـاه وصـدور رأی کاملاً وفـق اصـول ومـوازین قضـائی صورت پذیرفته وهیچگـونه ایـراد واشکالی برآن وارد نمی باشد.

 

 

مطالب مرتبط با فسخ قرارداد :

1- الزام به تنظیم سند ملک الزام به انجام تعهد

2- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

3- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

4- پرونده عملی فسخ قرارداد و مطالبه خسارت و اجرت المثل

حق انتشار محفوظ است ©