شماره: 5343
1400/04/15
نمونه اظهارنامه ابطال وقف قبل از قبض
نمونه اظهارنامه ابطال وقف قبل از قبض

 

اظهارنامه ابطال وقف قبل از قبض

اظهارکننده : اعظم ....... شغل : خانه‌دار  محل اقامت : تهران - بزرگراه کردستان .............. .
مخاطب :  اداره اوقاف و امور اوقاف و امور خیریه غرب تهران 
وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .
موضوع اظهار نامه : اظهار رسمی مبنی بر ابطال وقف نامه (موضوع وقف ملک / غیر منقول است) .
منضمات : 1-  وکلت نامه به شماره ..... مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال باطل شد.

شرح اظهارنامه

مخاطب محترم

با سلام

احتراماً مستنداً به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به شرح ذیل به شما اعلام می شود ؛

به موجب صورتجلسه عادی تنظیمی فی ما بین اینجانب و اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران که تحت شماره .... در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت سال 95 در دبیرخانه اداره مزبور ثبت شده است. نظر به اينکه عقد وقف از جمله عقود عینی است و قبض واقعی و فعلی و عملی (ونه لفظی) در عقود عینی شرط صحت و لزوم عقد است.با توجه به ماده 59 قانون مدنی تصریح می دارد، اگر وقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود، نظر به اینکه در عقد مزبور نه قبضی از سوی واقف صورت پذیرفته و نه اقباضی از سوی اداره اوقاف یا متولی، و مستنداً به مواد 20 و 61 قانون مدنی عقد وقف در صورتیکه به نحو صحیح واقع شود و قبض نیز حاصل گردد لازم است ولیکن مادامیکه قبض صورت نگرفته باشد واقف می تواند از وقف رجوع نماید. مضافاً اینکه آپارتمانهای موکل قبل از تنظیم صورتجلسه تحمیلی مورخ ۹۵/۰۲/۲۹ تحت عنوان وقف به  خانم ها نسرین .... و نیره ..... واگذار شده و تحویل ایشان هم شده بوده است ولی عملاً وقف و تحویل و قبض به فرد دیگری تحت هر عنوان وقف، به فرد دیگری تحت هر عنوانی ممکن نبوده است. فلذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه قبض مال مرقوفه که شرط صحت و لزوم عقد است حاصل نگردیده به موجب این اظهارنامه مراتب رجوع خویش را از عقد وقف فوق الاشاره صراحتاً اعلام می نمایم و مبرهن است با اعلام رجوع اینجانب عقد مزبور از درجه اعتبار ساقط و فاقد آثار قانونی است و مقتضی است در راستای اعلام رجوع مطروحه اقدامات لازم را صورت دهید در غیر این صورت خواهد پذیرفت.

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای تنظیم اظهارنامه

حق انتشار محفوظ است ©