شماره: 5270
1400/03/12
آیا زن می تواند بدون دلیل قانونی طلاق بگیرد ؟
آیا زن می تواند بدون دلیل قانونی طلاق بگیرد ؟

مطابق مقررات شرع و به تبع آن قانون مدنی، حق طلاق در انحصار مرد است و قانونگذار ارائه هیچ دلیلی از مرد برای طلاق نخواسته است (البته بعضی از قضات که تعداد آنها هم بسیار کم است بر این عقیده اند که مرد برای طلاق باید دلیل موجه داشته باشد که عملا رویه اکثریت محاکم عمل بر خلاف این است).در نقطه مقابل ابتداً و اصولاً مطابق رویه و قوانین موجود برای زن هیچ حقی در خصوص طلاق در نظر گرفته نشده است مگر اینکه دلایل مخصوص قانونی برای طلاق زن موجود باشد.از جمله مهم ترین و فراگیر ترین دلایل طلاق که خانم ها به آن متوسل می شوند، طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه است که در این فرض زوجه با بخشش تمام یا قسمتی از مهریه خود نظر دادگاه را در خصوص ضرورت وقوع طلاق جلب نموده و حکم طلاق را می گیرد.طلاق در این فرض با توجه به بخشش مهریه، طلاق خلع و بائن است.

 

دادخواست طلاق به درخواست زن

خواهان : مریم .... نام پدر : حسین   به نشانی : تهران.خیابان فرمانیه ........ .

خوانده : حیدر ...... نام پدر : علی  به نشانی : تهران.شهرک غرب ....... .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی : تهران.میدان فاطمی.

تعیین خواسته و بهای آن  : طلاق به درخواست زوجه

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند ازدواج شماره ..... مورخ 1378/07/11

2- وکالتنامه به شماره ... مورخ 1392/09/09

3- شناسنامه به شماره .....

شرح دادخواست طلاق زن بدون دلیل قانونی

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1378/07/11 با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج یک پسر 11 ساله به نام نیما می باشد.بنا به اظهار موکل به دلیل اختلافات شدید و عدم تفاهم، زوجین بیش از یک سال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنند و سوء رفتار شدید زوج موجب کراهت و تنفر شدید زوجه از وی گردیده است وادامه زندگی با زوج را برای زوجه غیر قابل تحمل ساخته و وی را در عسر و حرج شدیدی قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل چهار سکه از مهریه اش خود را مطلقه نماید.نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه - طلاق به درخواست زن بدون دلیل قانونی

پرونده کلاسه : ......

دادنامه‏ شماره ‎: ........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۸۶ دادگاه خانواده تهران

خواهان : خانم مریم ....... با وکالت آقای مسعود محمدی به نشاني تهران- میدان فاطمي .میدان گلها ..... .
خوانده : آقاي حیدر ........ به نشاني تهران- شهرک غرب ....... .

خواسته : طلاق به درخواست زوجه

گردشکار - خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

متن رأی دادگاه  طلاق به درخواست زن

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مریم ..... با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت آقاي حیدر .... فرزند علی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق با عنایت به دادخواست تقدیمی همچنین ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره  .... مورخ۸۷/۷/۱۱ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... حوزه تهران ضمن احراز رابطه زوجیت مشارالیهما و خلاصه اظهارات وکیل خواهان بشرح صورتجلسه مورخ ۹۲/۱۱/۹ بنا به اظهارات زوجه در طول زندگی مشترک به دفعات مورد آزار و اذیت از سوی زوج گردیده ولی متاسفانه علیرغم تعهدات مکرر زوج مبنی بر اصلاح رفتار زوجه مجدداً مورد اذیت واقع گردیده و بخاطر بد رفتاری های زوج دو سال است که از هم جدا زندگی می کنند و متاسفانه هیچ امیدی به اصلاح زوج و رابطه مناسب وجود ندارد و جهت اثبات ادعای خویش به شهادت شهود استناد نموده و در نهایه بلحاظ تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه با بذل کلیه حق و حقوق از جمله نفقه و اجرت المثل و همچنین کل مهریه و قبول بذل از سوی زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به طلاق را نمود لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ استعلام بعمل امده و ملاحظه اظهارات گواهان و توجهاً به عدم تأثیر مساعی و نصایح دادگاه در حصول سازش و نظریه داوران منتخب که به عدم امکان سازش و اصرار زوجه به طلاق و جدانی نظر داده اند دادگاه مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۶۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه را صادر و به خواهان اجازه می دهد تا به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق که از نوع خلع (با بذل کلیه مهریه) و ثبت آن اقدام نماید زوجه مکلف است گواهی عدم بارداری را در هنگام اجرای صیغه طلاق به دفتر مجری طلاق ارانه نماید رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود مدت و اعتبار این گواهی پس از قطعیت آن سه ماه می باشد رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۸۶ دادگاه خانواده‌

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده

حق انتشار محفوظ است ©