شماره: 5251
1400/03/08
پرونده دستور تخلیه فوری - شورای حل اختلاف
پرونده دستور تخلیه فوری - شورای حل اختلاف

 

دادخواست - دستور تخلیه 

خواهان : محسن ... نام پدر : فضل اله  به نشانی : تهران.خیابان پاسداران ...... 

خواندده : اکبر ... نام پدر : علی  به نشانی : تهران.خیابان یوسف اباد ....... .

وکیل یا نماینده قانونی : 

خواسته یا موضوع و بهای آن : صدور دستور تخلیه و اجرای آن و تحویل ملک به لحاظ انقضای مدت اجاره

دلایل و منضمات دادخواست :

1- فتوکپی مصدق سند مالکیت

2- فتوکپی مصدق سند عادی اجاره

3- وکالتنامه

شرح دادخواست دستور تخلیه فوری

ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراماً اینجانب.... به وکالت از خواهان آقای محسن .... به استحضار می رسانم :

1- خواهانا به موجب سند مالکیت که فتوکپی آن پیوست است، مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی واقع در یوسف اباد .... می باشد.2- ملک مذکور به موجب سند عادی مورخ 78/10/20 به خوانده محترم اجاره داده شده و مدت اجاره که یکسال بوده نیز منقضی گشته است.3- نظر به اینکه خواندده از تخلیه و تحویل عین مستاجره استنکاف می ورزد، مستنداً به ماتین از 3 قانون روابط موجر  مستاجر سال 76 و اده 494 قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم تخلیه ملک از محضر حضرتعالی استدعا می شود.

 

 

 

دستور تخلیه - شورای حل اختلاف

بسعه تعالی

بتاریخ : 91/12/01   در وقت فوق العاده پرونده کلاسه :  .....   حوزه : ..... شورای حل اختلاف مجتمع شماره .... تهران تحت نظر است و برابر محتویات پرونده ملاحظه می گردد.اقدامات اعضاء حوزه منجر به صلح و سازش بین طرفین دعوا نگردیده ,لذا پرونده از طرف سرپرست مجتمع . در اجرای مواد ۱۱و۴۵ قانون شورای حل اختلاف مصوب 87/04/18 جهت صدور رای به اینجانب ارجاع گردیده که با عنایت به محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی می نماید :

رای قاضی شورا

دستور تخلیه

در خصوص دادخواست خواهان محسن .... فرزند فضل اله به طرفینت خوانده اکبر ... فرزند علی مبنی بر درخواست صدور دستور تخلیه یک دستگاه اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فرعی ... بخش ... اراضی یوسف آباد به نشانی : یوسف آباد ......، نظر به اینکه رابطه استیجاری ما بین طرفین به حکایت مندرجات سند اجاره عادی ابزاری از طرف خواهان که در حین تنظیم توسط دو شاهد گواهی شده ثابت بوده و عقد اجاره نیز در مورخ 88/10/20 به انقضاء رسیده و موجر با تقدیم درخواست عدم رضایت خود به ادامه رابطه استیجاری اعلام داشته و مبلغ ودیعه اجاره را طی فیش شماره ...
مورخ ..... به حساب شماره ..... امانی دادگستری واریز نموده . لذا استمرار تصرف مستاجر در عبن مساجره فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و در اجرای ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف و مواد ۲و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر عصوب سال ۱۳۷۶, دستور تخلیه بد مستاجر از عین مستاجره فوق صادر و اعلام می گردد اجرای احکام مدنی دادگستری ظرف مدت ۲۴ ساعت نسخه دوم این دستور را به مستاجر ابلاغ  و مدت ۲ ووز پس از ابلاغ نسبت به اجرای تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر ادام نماید.دستور صادره قطعی است.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای دستور تخلیه و تخلیه فوری ملک

حق انتشار محفوظ است ©