شماره: 5219
1400/02/26
نمونه پرونده توهین - فحاشی - تهدید
نمونه پرونده توهین - فحاشی - تهدید

 

شکواییه توهین - تهدید و فحاشی

شاکی : خانم مریم ..... نام پدر : منصور  به نشانی : تهران.خیابان گیشا ...... .

مشتکی عنه : خانم فاطمه .....  فرزند : علی   به نشانی : تهران.خیابان یوسف آباد ....... .

موضوع جرم : توهین، افتراف تهدید، قذف

محل وقوع جرم : شرکت ..... واقع در جاده کرج

تاریخ وقوع : 90/09/20

دلایل : شهادت شهود و اظهارت مطلعین

شرح شکواییه توهین و تهدید

ریاست محترم دادسرای تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار م یرساند مشتکی عنه مدتی است که به اشکال مختلف از جمله مراجعه به محل کار و تماس تلفنی اقدام به فحاشی، تهدید، توهین و قذف موکل محترم خانم مریم ... می نماید و ایشان نسبت ناروای داشتن رابطه جنسی نامشروع با همسر خود آقای کاظم ... را داده است.این عمل به خصوص در تاریخ 90/09/20 با مراجعه مشتکی عنه به محل کار موکل خانم مریم ... انجام شده است که بدینوسیله از حضرتعالی تقاضا می شود دستور فرمایید اقدام مقتضی در مورد تحقیق و تعقیب متهم انجام شود.

 

 

رای دادگاه - توهین، تهدید  و فحاشی

پرونده کلاسه : ....

مرجع رسیدگی : شعبه 1167 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی قدس تهران

شماره دادنامه : .....

شاکی : خانم مریم .... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی ک میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

متهم : خانم فاطمه ..... با وکالت .... به نشانی : تهران.خیابان شریعتی ...... .

اتهام ها :

1- تهدید

2- توهین به اشخاص عادی

3- افتراء

گردشکار - محکمه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تهدید، توهین و فحاشی

در خصوص اتهام خانم فاطمه .... فرزند علی با وکالت ..... دایر به توهین و تهدید موضوع شکایت خانم مریم .. با وکالت مسعود محمدی نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی شهادت شهود گزارش مرجع انتظامی کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 10 تهران و انکار بلا وجه متهم بزهکاری ایشان محرز است.عمل مجرمانه منطبق است با مواد 608 و 669 قانون مجازات اشلامی لذا محکمه با رعایت مواد 18 و 47 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند دوم و سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از بایت تهدید به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به قذف با عنایت به انکار متهم و به لحاظ شبهه موجود و با توجه قاعده ((ء)) و حاکمیت اصل بر برائت شرعیه مستنداً به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای برائن متهم موصوف از حیث بزه قذف صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظر خواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 1167 دادگاه عمومی و جزایی تهران

 

حق انتشار محفوظ است ©