شماره: 5209
1400/02/22
نمونه پرونده خلع ید مشاعی (بدوی و تجدیدنظر)
نمونه پرونده خلع ید مشاعی (بدوی و تجدیدنظر)

 

دادخواست خلع ید مشاعی

خواهان : 

1- خانم طاهره ...... نام پدر : مصطفی  به نشانی :تهران.خیابان یافت آباد ..... .

2- خانم منیر .....   نام پدر : مصطفی  به نشانی خواهان ریدف اول

3- خانم فرح ......  نام پدر : مصطفی  به نشانی خواهان ریدف اول

4- خانم اقدس .....  نام پدر : مصطفی  به نشانی خواهان ریدف اول

5- خانم انسیه .....  نام پدر : مصطفی  به نشانی خواهان ریدف اول

6- آقای هادی ..... نام پدر : مصطفی  به نشانی خواهان ریدف اول

خوانده :

1- آقای مهدی ... نام پدر : تقی  به نشانی : تهران.خیابان نازی آباد ...... .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته یا موضوع و بهای آن : 

1- خلع ید از ملک واقع در نازی آباد .........مغازه نانوایی به پلاک ثبتی .... مقوم به 50/100/000 ریال

دلایل و منضمات دادخواست :

1- تصویر مصدق اسناد مالکیت

2- اصل وکالتنامه دادگستری

شرح دادخواست خلع ید مشاعی

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار جنابعالی می رساند، ملک موضوع دعوا به طر مشاعی متعلق به موکلین و خوانده بوده و ایشان بدون هیچ اذن و اختیاری از تیر ماه 1378 اقدام به تصرف و انتفاع از ملک موصوف نموده اند و لذا بدینوسیله از جنابعالی درخواست می شود دستور فرمایید از ملک موضوع دعوا و مورد تصرف خوانده خلع ید شود.

 

 

رای دادگاه بدوی - خلع ید از ملک مشاع

شماره دادنامه : .......
شماره پرونده : ........
مرجع رسیدگی :  شعبه ۱۸۸ حقوقی مجتمع قضایی بعشت 

پرونده کلاسه : ......

خواهان ها :

1- خانم انسیه ... 2- خانم فرح ... 3- خانم منیر .... 4- خانم طاهره ... 5- خانم اقدس .... 6- آقاي هادي .... با وکالت آقاي مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها.

خوانده :

1- آقايمهدی .... به نشاني : نازي آباد.مغازه نانوایی ........ .

خواسته : خلع ید از ملک مشاع

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده به دادگاه عمومی تهران تقدیم جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد پس از انجام تشریفات قانونی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پس از ملاحظه اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

متن رای دادگاه خلع ید مشاعی 

درخصوص دادخواست 1- طاهره.. 2- منیر...3- فرح ... 4- اقدس .... 5- انسیه .... 6- هادي .... با وکالت آقاي مسعود محمدي بطرفیت مهدي .... بخواسته خلع ید از ملك مشاعي ازپلاك ثبتي شماره .... با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي از ناحیه وكلاي خواهانها مضبوط در پرونده عموما و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك بخش تهران به شماره ...... خصوصاً و با عنایت به اینکه استیلاء خوانده نسبت به ملك مشاعي موصوف به نحو عدوان و بدون مجوز بوده است لذا دادگاه خواسته خواهانها را ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۳۱۱ و ۳۰۸ قانون مدني حکم به خلع ید ملك مشاعي از پلاك ثبتي .... را صادر و اعلام مي نماید راي صادره حضوري است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههاي تجدیدنظر استان تهران میباشد .

رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقي تهران

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر - خلع ید از ملک مشاع

شماره دادنامه : .....

بتاریخ : ۸۹/۱۳۲۱

کلاسه پرونده : .....
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظراستان تهران
تجدید نظرخواه : مهدی ..... - تهران نازی آباد......... .
تجدید نظرخواندگان : ۱-انسیه ۲-فرح  ۳-منیر ۴-قدسیه  ۵- هادی ۶- طاهره ... با وکالت مسعود محمدی - میدان فاطمی.میدان گلها.
تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره .. مورخ ۸ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران
گردشکار - دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

متن رای دادگاه - خلع ید مشاعی

تجدیدنظرخواهی مهدی .... بطرفیت انسیه - فرح - منیر- اقدس -طاهره- هادی شهرت همگی (ح) نسبت به دادنامه شماره ... مورخ ۸۸/۹/۸ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظر خواهان از پلاک ثبتی شماره .... صادرشده است چون تجدیدنظرخواه در ملک مذکور مالکیت مشاعی دارد بنابراین در موقع اجرای حکم رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد لذا با اصلاح مذکور اعتراض معترض بنحوی نیست تا موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید و مطابقتی با شتوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندارد. بنابراین ضمن رد اعتراض با اصلاح مذکور مستنداً به ماده۳۵۱و ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

 

حق انتشار محفوظ است ©