شماره: 5206
1400/02/21
پرونده اعتراض شخص ثالث در دعوای مطالبه مهریه
پرونده اعتراض شخص ثالث در دعوای مطالبه مهریه

 

دادخواست اعتراض شخص ثالث - مطالبه مهریه

خواهان : خانم اعظم .... نام پدر : اکبر   به نشانی : تهران.خیابان 17 شهریور ......... .

خوانده : خانم لیلا .... نام پدر : محمد علی  به نشانی : کرج.میدان امام خمینی ..... .

وکیل یا نمایندده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته یا موضوع و بهای آن :

اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ... موضوع کلاسه پرونده .... و قرار .... تقاضای صدور حکم مبنی بر رفع توقیف نسبت به یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی ... و احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست :

به موجب بیع نامه مورخ 88/02/15 یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ... و استشهادیه و استماع شهادت شهود  روی وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...

شرح دادخواست اعتراض ثالث - مطالبه مهریه

ریاست محترم دادگاه

احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب .... عطف وکالتنامه الصاقی به تمبر مالیاتی وکیل خواهان سر کار خانم اعظم .... به طرفیت خوانده خانم لیلا ... در خصوص خواسته ای مبنی بر رفع توقیف از یک واحد آپارتمان به شماهر پلاک ثبتی ... معروض می دارم.نظر به اینکه در مورخ 88/02/25 پلاک ثبتی ... مشخصات فوق الذکر مطابق مبایعه نامه که کپی مصدق آن ضم مدارک پرونده گردیده از طرف آقای .... (فروشنده) که نامبرده فرزند ایشان می باشد به سرکار خانم اعظم ... انتقال یافته و در مورخ 88/02/15 آپارتمان موصوف جهت تحویل تخلیه گردیده.لکن همسر جناب ... به عنوان خوانده دعوی مال ثالث مورد توقیف قرار داده  و در حال حاضر بنا بر کلاسه پرونده .... و قرار شماره ..... مال موصوف در وثیقه و تودیع صندوق دادگستری باشد.لذا با عنایت به مراتب فوق رفع توقیف و احقاق حقوق موکلم را خواستارم.

 

 

دادنامه - توقیف اموال بابت مهریه

به تاریخ :  88/05/18

کلاسه پرونده : ......

مرجع رسیدگی : شعبه 237 دادگاه خانواده یک تهران

خواهان : لیلا ...... فرزند : محمد علی با وکالت مسعود محمدی به نشانی میدان فاطمی.میدان گلها.

خوانده : آقای بهروز .... فرزند : حسن به نشانی : تهران.خیابان شهدا ...... .

خواسته : صدور قرار تامین مهریه 600 عدد سکه بهار آزادی

گردشکار - خواهان بشرح بالا بطرفیت خوانده دادخواستی بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه 237 دادگاه عمومی تهران بتصدی امضاءکننده زیر در حضور خوانده تشکیل شدده است با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.

متن قرار دادگاه - توقیف اموال

نظر به اینکه ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه با استناد مادتین  202 و 309 قانون تجارت و شق 3 از ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 1/220/000/000 ریال از اموال خوانده بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهن است.قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

 

 

لایحه دفاعیه - اعتراض ثالث در دعوای مطالبه مهریه

قضات محترم شریف دادگاه تجدید نظر

با سلام وتقدیم احترام

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم اعظم ... ازدادنامه شماره .... مورخ ‎۸٩/۲/۶‏ موضوع پرونده کلاسه ..... با عنایت به لایحه تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه و دلایل ایشان در طول دادرسی بدوی، توجه حضرتعالی را به مراتب ذیل جلب می نمایم.

1- فقدان کد رهگیری که مورد تاکید واستناد اینجانب در مرحله بدوی و نیز مورد عنایت و توجه قاضی محترم شعبه شعبه ۲۳۷ در دادنامه اصداری قرار گرفته است، دلیل بطلان معامله نیست بلکه به دلیل اجباری شدن درج کد رهگیری در معاملات عادی منعقده در بنگاههای معاملات ملکی، از تاریخ بهمن ماه 1387 و نیز به علت عدم استفاده از فرم های چاپی رایج در سال 1388 و 1389، اماره ای است بر تبانی با آژانس مسکن و انعقاد معامله صوری.

2- تجدید نظر خواه محترم پدون توجه به حکم ماده 1290 قانون مدنی عدم اعتبار مبایعه نامه های عادی در مقابل ثالث را از نظر شرعی و قانونی صحیح ندانسته اند! والبته تعبیر جالبی در مورد مصداق ثالث دازند یعتی ثالث را یکی از طرفین معامله صوری منعقده دانسته اند و در صورتی که ثالث در این فرض موکل است (خانم لیلا .... ) و نه آقای بهروز .... در هرحال ایشان که از در  تشخیص مصداق ثالث ناتوان هستند عجیب نیست اگر حکم ماده 1290 قانون مدنی را خلاف شرع  و قانون بدانند.(بند۲ لایحه تجدیدنظر خواهی)

3- در قسمتی از بند ۲ لایحه تجدید نظر خواهی، عنوان شده است که بیعنامه در تاریخ ۸۸/۲/۱۵ و در این مورد شاهد دارند. البته لازم به ذکراست که قاضی بدوی
در مرحله رسیدگی از معترض ثالث خواسته اند که شهود خود را معرفی نمایند که ظاهرا شهود ایشان با کمی تاخیر آماده ادای شهادت شده اند (یعنی حدودا یکسال بعد).

4- دربند ۴ لایحه تجدید نظر خواهی به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرات شورای نگهبان در تفسیر مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت، اشاره شده است
بدون ذکر شماره رأی، که البته چنین آرایی وجودخارجی ندارند و در مقابل نص مواد اخیرالذکر قابلیت اجتهاد وجود ندارد.

5- در نهایت نظر حضرات قضات محترم دادگاه تجدید نظر را به لوایح تقدیمی در مرحله بدوی و صورتجلسات تنظیمی و نیز رأی بدوی واوضاع واحوال مسلم
وامارات موجود جلب نموده وضمن تاکید بر بی حقی معترض ثالث تقاضای صدور حکم مقتضی و موافق اصول و انصاف را دارم. لازم به ذکر است لایحه تجدید نظر خواهي خانم تجدید نظرخواه چیزی جز تکرار مطالب پیشپن نیست با این تفاوت که با تغییر وکیل ایشان صرفاً لحن ولسان ایشان تغییر یافته است.

 

رای دادگاه تجدیدنظر مطالبه مهریه - اعتراض ثالث

تاریخ : 89/09/20

شماره دادنامه : .....

کلاسه پرونده : ....

مرجع رسیدگی : شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواه : خانم مریم .... با وکالت .......

تجدیدنظر خوانده : خانم لیلا ...

تجدیدنظر خواسته : از دادنامه شماره ... مورخ 89/02/06 صادره از دادگاه عمومی تهران

گردشکار - دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام  و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه مهریه و اعتراض ثالث

تجدیدنظر خواهی خانم مریم ... با وکالت .... بطرفیت خانم لیلا .... نسبت به دادنامه شماهر .... مورخ 89/02/06 صادره از شعبه 237 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برد اعتراض ثالث خانم مریم ..... نسبت به توقیف یک واحد آپارتمان صادر گرددیه انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد.رای صادره موافق موازین قانونی و برارب مقررات و اصول کلی حقوقی صادر گردیده تاریخ تنظیم وکالت همان تاریخ صدور قرار توقیف ملک می باشد.تجدیدنظر خواهن با آگاهی از اقدام تجدیدنظرخواندده اقدام به تنظیم سند وکالت نموده.لذا دادگاه مستنداً به ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید.رای صادره قطعی است.

 

حق انتشار محفوظ است ©