شماره: 5201
1400/02/20
پرونده الزام به تنظیم سند، صورتمجلس تفکیکی + پایان کار
پرونده الزام به تنظیم سند، صورتمجلس تفکیکی + پایان کار

 

دادخواست الزام به تنظیم سند - صورتمجلس تفکیکی - پایان کار

خواهان :

1- علی اکبر ..... نام پدر : جعفر   به نشانی : رودهن ..بلوار ارتش ...... .

خوانده :

1- احمد ..... نام پدر :  محسن    به نشانی : رودهن.بلوار امام خمینی ........ .

2- مرتضی ..... نام پدر : احمد  به نشانی : رودهن.بلوار امام خیمنی ..... .

3- مجید ... نام پدر : عیسی   به نشانی : رودهن.روبریو بلوار ارتش ...... .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن : 

1- الزام خواندگان به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی 

2- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مقوم به 11/.000/000 ریال

3- مطالبه خسارت تاخیر اجرای تعهد به حکم بند 7 ماده 6 قرارداد فی مابین

4- خسارت دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست : 

1- تصویر مصدق مبایعه نامه

2- تصویر مصدق گواهی عدم حضور خواده ردیف 3 در دفتر خانه

3- اصل وکالتنامه

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی - صورتمجلس و پایان کار

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش رودهن

با سالم و تقدیم احترام

به استحضار می رساند موکل یک واحد آپارتمان  در رودهن.بلوار ارتش ..... را به موجب مبایعه نامه شماره ... مورخ 86/05/29 از خوانده ردیف سوم خریداری نموده است.خوانده ردیف سوم (آقای مجید ...) نیز آپارتمان مذکور را از آقای مرتضی .. (خواندهد ردیف دوم) که در واقع وکیل آقای احمد ... (خواندده ردیف اول) بوده خریداری کرده است و به موجب قرارداد مورخ 86/05/29 خوانده ردیف سوم موظف بوده است در تاریخ 87/01/30 سند رسمی ملکمزبور را به نام موکل تنظیم نماید ولی متاسفانه با وجود اینکه موکل تمام وجهی را که باید طبق قرارداد می پرداخته، پرداخت نموده است.خواندهد محترم ردیف سوم از حضور در دفترخانه و انجام تعهدات خودامتناع می نماید.با عنایت به مراتب فوق موارد ذیل مورد استدعا است :

1- الزام خواندگان به اخذ پایان کار و پرداخت هزینه های قانونی اخذ این مجوز با عنایت به بند 2 ماده 6 قرارداد مورخ 86/05/29 و با توجه به اینکه مقدمه ضروری تنظیم سند رسمی اخذ پایان کار می باشد و در صورت امتنااع خواندگان اعطای اختیار از سوی دادگاه به موکل دجهت پیگیری عملیات مربوط به پایان کار و تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه ها و متعاقباً مراجعه به خواندگان جهت اخذ هزینه ها.

2- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال در اجرای وظایف و تعهدات قراردادی و قانونی.

3- صدور حکم به پرداخت وجه التزام مندرج در بند 1 ماده 4 قرارداد 86/05/29 تا زمان اجرای حکم.

4- صدور حکم به پرداخت کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی و غیره طبق ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی.

 

 

رای دادگاه الزام به تنظیم سند - صورتمجلس تفکیکی - پایان کار

دادنامه : ۵۱۸ ۸۸/۵/۱۲

کلاسه پرونده  : .......
بتاریخ : ۸۸/۵/۱۱

مرجع رسیدگی : دادگاه بخش رودهن شعبه اول
خواهان : علی اکبر ....  با وکالت مسعود محمدی بنشانی : تهران میدان فاطمی .میدان گلها.

خوانده :

1- احمد .... بنشانی : رودهن ......

2- مرتضی ...... بنشانی فوق

3- مجید ..... بنشانی : رودهن - روبروی بلوارارتش ....... .

خواسته : الزام به تنظلیم سند - الزام خواندگان به اغذ پایان کار

گردشکار- دادگاه با توچه به محتویات پرونده.ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید .

متن رای دادگاه الزام به تنظیم سند و اخذ پایان کار

دادخواست علی اکبر رشیدی اصل باوکالت مسمود محمدی برابر احمد و مرتضی .... و مجید .... بخواسته 1- الزام خواندگان به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی 2- الزام به تنظیم سند رسمی مقوم ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 3- مطالبه خسارت تاخیر اجرای تعهد به حکم بند ۷ ماده ۶ قرارداد 4- خسارت دادرسی با نگرش به دست نوشت عادی  86/05/29 بین خوانده ردیف ۲ با خواهان و دست نوشت عادی 85/11/12 بین خوانده ردیف ۲ با خوانده ردیف ۳ و پاسخ اداره ثبت رودهن در خصوص مالکیت خواندگان ردیف ۱و ۲ که با نيامدن خواندگان و نفرستادن لایحه دفاعیه از هر گزندی به دور مانده است مالا در خو پذیرش می باشد . دادگاه برگرفته از ماده ۲۲۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را به الزام تنطیم سند رسمی واحد ۸ طبقه سوم پلاک ... رودهن پرداخت خسارت تا زمان اجرای حکم برابر بند ۷ ماده ۶ قرارداد، اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت هزینه دارسی به سود خواهان محکوم مینماید. این رای غیابی و واخواهی پذیر به مدت بیست روز از ابلاغ واقعی در همین دادگاه از سوی خواندکان و پس از سپری شدن آن تجدیدنظر پذیر به مدت بیست روز دیگر در مرجع گرامی تجدیدنظر استان تهران می باشد . خواهان نیز حق تجدیدنظر خواهی به مدت بیست روز از ابلاغ در مرجع گرامی اخیر را دارد.

دادرس دادگاه عمومی رودهن

 

حق انتشار محفوظ است ©