شماره: 5190
1400/02/18
نمونه دادخواست و رای تجویز انتقال منافع
نمونه دادخواست و رای تجویز انتقال منافع

به مجرد انعقاد عقد اجاره مستاجر، مالک منافع مورد اجاره می شود به همین دلیل و مانند هر مالک دیگر حق خواهد داشت مال خود را در چارچوب قانون به دیگری انتقال دهد.این قاعده کلی حاکم بر قراردادهای اجاره از سوی قانونگذار قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 محدود شده است و مستاجر فقط در صورتی حق انتقال مورد اجاره را خواهد داشت که این حق از سوی موجر صریحاً به وی داده شده باشد.در صورت عدم رعایت این قاعده از سوی مستاجر مطابق بند 2 ماده 14 آن قانون موجر حق درخواست تخلیه مستاجر را دارد و مطابق تبصره 1 ماده 19 از همان قانون مستاجر متخلف فقط استحقاق دریافت نیمی از حق کسب و پیشه را دارد.قانونگذار درماده 19 این قانون برای جلوگیری از سوء استفاده و زیاده خواهی موجرین و همچنین نظم بخشیدن بر پروسه انتقال درقراردادهای اجاره به مستاجر حق داده است در صورت تمایل به انتقال حق کسب و پیشه خود (منافع مورد اجاره اماکن تجاری) علاوه بر آنچه گفته شد در قالب ماده 19 تقاضایی تحت عنوان تجویز انتقال منافع به دادگاه صالح بدهد و به جای مراجعه به مالک از دادگاه اجازه انتقال بگیرد.

 

دادخواست انتقال تجویز منافع

خواهان : رجب .... نام پدر : احسان   به نشانی : تهران.خیابان قلعه مرغی ...... .

خوانده : 

1- اسماعیل و جعفر و بهزاد همگی با شهرت .... به نشانی : تهران.خیابان قزوین ...... .

2- بانک مسکن شعبه  ....

3- ابوالفضل و مهدی ... و خدیجه ... به نشانی : تهران.خیابان قلعه مرغی ....... .

وکیل یا نماینده قانونی : وکیل مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به مشانی ک میدان فاطمی.میدان گلها .

تعیین خواسته و بهای ان :

1- تجویز انتقال منافع

2- خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و غیره

شرح دادخواست تجویز انتقال منافع

ریاست محترم دادگاه های عمومی شهرستان تهران

باسلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند قرارداد اجاره مورخ 78/10/15 بین موکل و خوانده ریدف اول (مالک ملک) منعقد شده است و حق انتقال به غیر در قرارداد صریحاض از موکل سلب شده است.خوانده ردیف دوم نیز بدون ذکر هیچ گونه دلیل معتبری مدعی مالکیت ملک مورد نظر و انتقال ملک به ایشان از طرف خوانده ردیف اول است.

با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به نیاز موکل به مبلغ سرقفلی و حق کسب و پیشه مستدعی است دستور و اجازه انتقال منافع از سوی موکل مستندا به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 صادر فرمایید.

 

 

رای دادگاه - تجویز انتقال منافع

بتاریخ : ۸۶/۷۱۲

پرونده کلاسه :۲۷۶/۸۶

شماره دادنامه : ......

مرجع رسیدگی : شعبه‌۱۸۵ دادگاه عمومی تهفران مجتمع قضایی شهید مطهری

خواهان : رجب ..... با وکالت مسعود محمدی بنشانی : تهران.خیابان فاطمی-میدان فاطمی-میدان گلها.

خوانده :

1- اسماعیل و جعفر و بهزاد همگی با شهرت .... به نشانی : تهران.خیابان قزوین ...... .

2- بانک مسکن شعبه  ....

3- ابوالفضل و مهدی ... و خدیجه ... به نشانی : تهران.خیابان قلعه مرغی ....... .

خواسته : نجویز انتقال منافع

متن رای دادگاه تجویز انتقال منافع

درخصوص دعوی اقای مسعود محمدی بوکالت از اقای رجب... به طرفیت آقای ابوالفضل ... بانک مسکن شعبه ... آقایان اسماعیل و جعفر و بهزاد شهرت همگی .... خانم خدیچه .... و آقای مهدی .... بخواسته صدور حکم به تجویز انتقال مذافع بکباب مفازه از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ده تهران بانضمام خسارات دادرسی نار باینکه برابر اعلام اداره ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران پلاک فوق الذکر بنام بانک مسکن به ثبت رسیده و با توجه به اينکه بانک یاد شده هم دررابطه با ادعای خواهان ایراد و دفاعی ننموده و باتوجه به مفاد اجاره نامه شماره ... مورخ ۷۲/۱۱/۱۵ که حاکی از مستاجر بودن خواهان در پلاک مورد دعوی می باشد دادگاه دعوی خواهان را نسبت به بانک مسکن وارد تشخیص باستناد ماده ‎۱٩‏ قانون روابط موجر و مستاچر مصوب 1356 حکم به تجویز انتقال منافع مغازه مورد دعوی به غیر صادر و اعلام می دارد مستاجر جدید از هر جهت جایگزین مستاجر قبلی خواهد بود و اعتبار این حکم از تاریخ قطعیت شش ماه می باشد و در خصوص دعوی اقامه شده نسبت به سایر خواندگان چون ملک به نام آنان به ثبت نرسیده و مالکیت آنان در پلاک مورد دعوی محقق نگردیده دادگاه به لحاظ عدم توجه به دعوی نست به آنان مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه هزینه های دادرسی چون برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه های دادرسی در صورتی قابل مطالبه می باشد که خوانده در مقابل خواهان ملتزم به تعهد می گردد که در اثر عدم انجام تعهد خواهان متضری خسارت گردد قابل مطالبه می باشد چون در دعوی مطروحه خواندگان تعهدی در قبال خواهان ندارند دادگاه دعوی را در این قسمت وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر واعلام می نماید رای صادره در خصوص صدور حکم تجویز انتقال منافع به غیر غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در الین دادگاه می باشد و در خصوص سایر موارد حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رییس شعبه 189 دادگاه حقوقی تهران

 

حق انتشار محفوظ است ©