شماره: 5186
1400/02/15
دادخواست و رای مطالبه وجه چک - خسارت تاخیر
دادخواست و رای مطالبه وجه چک - خسارت تاخیر

 

دادخواست مطالبه وجه چک

خواهان : آقای فرید .... نام پدر : جواد  به نشانی : تهران.خیابان سعدی ....... .

خوانده : آقای حسین ..... نام پدر : تقی   به نشانی : تهران.خیابان منوچهری ........ .

وکیل نماینده قانونی : آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

1- صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ .... به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عهده بانک ....

2- پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه های خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل

3- بدواً قرار تامین خواسته وجه چک از اموال خوانده

دلایل و منضمات دادخواست :

1- تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت

2- اصل وکالتنامه

شرح دادخواست مطالبه وجه چک - خسارت تاخیر تادیه

ریاست محترم دادگاه های عمومی تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند خوانده محترم آقای حسین .... در تاریخ 87/03/18 اقدام به صدور یک فقره چک به شرح ستون خواسته در وجه موکل نموده اند که در تاریخ یاد شده با مراجعه ایشان به بانک محال علیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده.با عنایت به مراتب فوق مستدعی است دستور فرمایید ضمن صدور قرار تامین خواسته وجه چک و کلیه خسارات دادرسی به موکل پرداخت شود.

 

 

رای دادگاه مطالبه وجه چک - خسارت تاخیر تادیه

به تاریخ : 88/04/22

کلاسه پرونده : .......

شماره دادنامه : .......

خواهان : آقای مسعود محمدی به وکالت از آقای فرید ..... به نشانی : تهران.میدان فاطمی .میدان گلها ... .

خوانده : آقای حسین .... به نشانی : تهران.خیابان سعدی ..... .

خواسته : مطالبه وجه

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خواندده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را  اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای  می نماید.

متن راي دادگاه مطالبه وجه - خسارت تاخیر تادیه

در خصوص دعوي آقای مسعود محمدی بوکالت از آقای فرید ..... به طرفیت آقای حسین ..... فرزند تقی به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره .... عهده حساب جاری .. بانک .... شعبه منوچهری تهران با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسليمي با التفات به اينکه وجود مستندات دعوي در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم دارد و با عنایت به اینکه دعوي مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده است » با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده دعوي خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198، 502 و 515 و 519‏ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدني و مواد 310 و 313 قانون جارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفت میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به لحاظ خسارت ناشي از طرح دعوي درحق خواهان صادر و اعلام میدارد و همچنین خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص اعلامي از سوی بانكك مركزي راجع به اصل خواسته از زمان اخذ گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم مورخ 88/12/04 لغایت ایصال محکوم به در حق خواهان صادر نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهي نزد اين دادگاه مي باشد

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومي (حقوقي) تهران

 

حق انتشار محفوظ است ©