شماره: 5183
1400/02/13
لایحه درخواست صدور قرار رد دعوا - امر مطروحه
 لایحه درخواست صدور قرار رد دعوا - امر مطروحه

 

لایحه درخواست صدور رد دعوا - امر مطروحه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی 

باسلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی ............... مطروحه در آن شعبه محترم، مقید به وقت رسیدگی 1400/02/19  به استحضار آن مقام محترم می رساند  مستندا به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مطروحه از نظر شکلی قابل ایراد است و به جهت ایراد امر مطروحه قابلیت رسیدگی در این دادگاه را ندارد. زیرا خواهان محترم سابقا (در تاریخ 99/11/12)  مبادرت به طرح همین دعوا دقیقا با همین خواسته  نموده است که پرونده به شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردید و با شماره بایگانی ..... ثبت گردیده است و مقید به وقت رسیدگی 1400/03/29 می باشد (پیوست شماره یک و دو لایحه) و از آنجا که دعوای لاحق (که خواهان مجدد طرح نموده و به این شعبه ارجاع شده است) از حیث وحدت اصحاب و موضوع و سبب مشابه می باشد و قانونگذاز استماع دعوای مجدد را جایز ندانسته است لذا مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: "در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، قاضی از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد" صدور دستور مقتضی از آن مقام مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

 

 

حق انتشار محفوظ است ©