شماره: 5173
1400/02/11
نمونه دادخواست و قرار نظر کارشناس تامین دلیل
نمونه دادخواست و قرار نظر کارشناس تامین دلیل

 

دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

خواهان : آقای سیامک .... فرزند : رضا   به نشانی : تهران .خیابان ولیعصر ............. .

خوانده : آقای داوود ...... فرزند : مهدی    به نشانی : تهران.خیابان امام خمینی .......... .

وکیل یا نماینده قانونی : آقای .......... .

خواسته یا موضوع و بهای آن : تامین دلیل - جلب نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان بشرح متن

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالتنامه

2- قرارداد مشارکت در ساخت

3- فتوکپی سند مالکیت

4- جلب نظر هیات کارشناسی

شرح دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

ریاست محترم دادگاه 

محترماً به موجب متن و مفاد قرارداد مشارکت در ساخت پیوست دادخواست خوانده دعوی متعهد شده است که در پلاک ثبتی ... و ... اصلی واقع رد بخش .. تهران که متعلق به موکل می باشد یک دستگاه ساختماندر هفت طبقه ساخته شده و سهم مالکانه موکل که 5 واحد می باشد در مواعد مقرر تحویل بدهد که هم اکنون با تاخیر در تحویل مواجه شده مضافاً اینکه در واحدهای ساخته شده نواقص بسیار فراوانی وجود دارد از قبیل نقض توالت واحد 8، کلید مینیاتور، آسانسور ایتالیایی که چینی نصب شده به جای لوله کشی گالوانیزهف پلاستیک کار شده دریچه های کولر مقرر بوده آلومینیومی باشد که آهنی کار گذاشته و طبقه اول فاقد کانال کوولر می باشد و لوله های هواکش پشت بام فاقد کلاهک می باشد و درب های چوبی خود رنگ نمی باشند.5 واحد مربوطه فاقد توالت فرنگی می باشد، پمپ آب خراب است، حمام ها فاقد سرویس بهداشتی (روشویی) م یباشند، طبق نظریه کارشناس شیشه های اطاق خواب ها دو جداره نم یباشند، طبق قرارداد حیاط خلوت باید نرده آهنی داشته باشد که عمل نشده، آشپزخانه واحدها اپن نیستند، آشپزخانه ها فاقد هود هستند، آشپزخانه با کمبود کابینت مواجه است که توضیحاً سه متر در رقارداد می باشد که 2/7 کارشده است.هزینه کف صابی بوسیله موکل صورت گرفته است پرداخت نشده است، پارکینگ طبقه اول یک ردیف آجر چیده شده و قیرگونی نشده است، پارکینگ طبقه 2 پیلوت کف پارکینگ قیرگونی نشده، باغچه، حیاط دور تا دور قبر گونی نشده، دور تا دور ساختمان آجر 7 سانتی چیده شده است که امر خلاف متن و مفاد قرارداد است، درب کمدها رگلاژ نیستند و طبق قرارداد نمی باشند، دربهای منصوبه برای اطاق خواب ها درجه یک نیستند، کف آشپزخانه طبقه اول تراز نمی باشد و آب جمع می شود و باید اصلاح و تعمیر گردد

لذا به جهت حصوصل اطمینان از موضوع تخلف های خوانده در اجرای مفاد قرارداد و به منظور جلوگیری زا تحمیل ضرر و زیان به اینجانب و حفظ  و ارائه دلایل به دادگاه مستنداً به ماده 149 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور قرار تامین دلیل و ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان به جهت تعیین نواقص اعلام شده از محضر ریاست محترم شورای حل اختلاف استدعا می شود.

 

 

قرار نظر کارشناس تامین دلیل

تاریخ رسیدگی : 89/11/04

شماره پرونده : .....

شماره دادنامه : .....

مرجع رسیدگی : حوزه .... شورای حل اختلاف 11 تهران

خواهان : سیامک .....  آدرس : ...............

خوانده : داوود .......   آدرس : .............. .

خواسته : قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

گردشکار - خواهان درخواستی بخواسته فوق با طرفیت خوانده  بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به حوزه ثبت  به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی  در وقت فوق العاده / مقرر، حوزه بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل شده است و پس از شور و تبادل نظر با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اغلام و به شرح زیر مباردت به تصمیم مینماید.

قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

در خصوص درخواست آقای /خانم سیامک .... بطرفیت آقای/خانم داوود ..... به خواسته صدور قرار تامین دلیل با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر به فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار؛ در اجرای ماده 149 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی؛ قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس صادر و اعلام می نماید بر همین مبنا از بین کارشناسان رسمی دادگستری  آقای مهندس .......... با قید استقراع به عنوان کارشناس با دستمزد مبلغ ..... ریال انتخاب می گردد.پرداخت حق الزحمه با متقاضی می باشد.اجرای قرار با اجاره حاصله از بند 6  و 9 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 153 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در اور مدنی؛ به عهده عضو .... حوزه .... آقای ......... محول تا در معیت خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و جمیع مشاهدات و ملاحظات خویش را در صورتجلسه اجرای قرار منعکس و نتیجه را گزارش نماید.

عضو اول .................                          عضو دوم .....................                   عضو سوم ....................

 

حق انتشار محفوظ است ©