شماره: 5159
1400/02/04
رای دادگاه - دستور فروش ملک مشاع و مشترک
رای دادگاه - دستور فروش ملک مشاع  و مشترک

 

تصمیم اداره ثبت - افراز ملک مشاع

مرجع رسیدگی : ثبت منطقه جنوب تهران

مورد اقدام : پلاک ثبتی .... بخش ... تهران

برابر دستور ذیل درخواست وارده به شماره ... مورخ 86/08/23 آقای مسعود محمدی  بوکالت از طرف خانم مینا، مولود، مایده، میترا و آقای مهدی همگی با شهرت (ح) از مالک/ مالکین مشاعی پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی واقع در بخش .. تهران مبنی بر افراز سهم ایشان از مابقی مالکین پس از طی تشریفات قانونی و اعلام نظر کارشناسان این منطقه و با توجه به نظر شهرداری منطقه مربوط بشرح ذیل انشاء رای می گردد.

در اجرای آیین نامه قاون افراز و فروش املاک مشاع مصوب اردیبهشت 1358 و با توجه به نظر کارشناسان این منطقه مبنی بر تعدد مالکین و قلت مساحت و با عنایت به اینکه مورد تقاضا به صورت یک باب مغازه به مساحت 6500 متر مربع می باشد نامه شهرداری  منطقه .. تهران .لذا پلاک فوق غیر قابل افراز تشخیص داده شد.

صادره به کلیه  مالکین اعم از خواهان یا خوانده ابلاغ تا چنانچه اعتراض به رای مذکور داشته باشند بر این ماده دو قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف مدت 10 ورز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را با دادگاه محل وقوع ملک خود اعلام نمایند.

 

 

تصمیم دادگاه - دستور فروش ملک مشاع 

شماره دادنامه : .....

شماره پرونده : .....

پرونده کلاسه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه ۱۸۸ حقوقی مجتمع قضایی بعشت 
‏خواهان ها:

1- خانم مینا .ح

2- خانم مولود. ح

3- خانم مائه . ح

4- خانم میترا . ح

5- آقای مهدی .ح  با وکالت آقای مسعود محمدی همگی به نشانی تهران- میدان فاطمی ........... .
خواندگان:

1- آقای امیر . ص 

2- خانم زهرا . ص 

3- آقای مجید  . ص 

4- آقای حمید . ص 

5- خانم فاطمه . ص 

6- خانم سیما . ص 

7- خانم اکرم . ص 

8- خانم زهره . ص 

9-‏ آقای سعید . ص  همگی به نشانی نازی آباد ...............

10- آقای سید مهدی .ح  به نشانی : تهران- نازی آباد. مغازه آهنگری

خواسته: دستور فروش ملک مشاع

گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به اي شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات
قانونی در وقت افوق العاده دادگاه بنصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای

مینماید »

متن رای دادگاه دستور فروش ملک مشاع

در خصوص دادخواست1. خانم قدسیه.ح  2-  خانم طاهره.ح 3- خانم انسیه.ح 4- خانم منیر.ح 5- آقای هادی .ح با وکالت آقای .......  بطرفیت 1- آقای امید .ص 2- خانم زهرا.ص 3- آقای مجید.ص 4- آقای حمید.ص 5- خانم فاطمه.ص ‎6- خانم سیما.ص 7- خانم اکرم .ص 8-  خانم زهره.ص 9-‏ آقای سعید .ص 10- آقای مهدی.ح  بخواسته دستور فروش ملک مشاعی از پلاک ثبتی شماره ....... واقع در بخش ‏ تهران با توجه به محتویات پرونده و رای شماره .... کمیسیون اداره ثبت و اسناد و املاک بخش جنوب تهران که بموجب آن پلاک مذکور غیر قابل افراز تشخیص داده شده و با عنایت به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک جنوب تهران مذکور به شماره ..... و ..... که مالکیت سهم هر یک از اصحاب دعوی را معین نموده است. علی عذا دادگاه خواسته خواهان ها را ثابت تشخیص مستنداً به ماده 4 قانون افراز مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه قانون مبحوث عنه دستور فروش پلاک ثبتی شماره .... را صادر و اعلام می نماید دستور صادره قطعی است.

رییس شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران 

 

حق انتشار محفوظ است ©