شماره: 5154
1400/02/01
رای خلع ید و قلع و قمع بنا - بنیاد - ستاد اجرایی
رای خلع ید و قلع و قمع بنا - بنیاد - ستاد اجرایی

 

رای دادگاه - خلع ید - قلع و قمع بنا

به تاریخ : ......

پرونده کلاسه : ......

شماره دادنامه : ......

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۳ دادگاه حقوفی(عمومی) تهران
خواهان : سازمان اموال و املاک پنیاد مستضعفان
خوانده : غلامرضا ......  به نشانی: نهران کامرانیه ............. .
خواسته : خلع ید و قلع و قمع
گر دشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

متن رای دادگاه خلع ید

در خصوص دعوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت آقای غلامرضا .... دایر بر خلع بد و قلع وقمع هر گونه اعیانی از دو دانگ مشاع از ملک یلاک ثبتی ..... بخش ۱ تهران هر یک مقوم به ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت اجرت المثل فعلاً مقوم به ۱/۰۰۰/۰۰۰ربال و خواهان توضیح داده است که مقدار دو دانگ مشاع از املاک پلاک های ثبتی ... و .... بخش ... تهران منعلق به بنیاد می باشد که خوانده بدون هیچگونه مجوزی آنرا مورد غضب و استفاده قرار داده و از آن محل به عنوان محل فروش کل و گیاه سنگ ساختمانی استفاده نموده است با عنایت به غاصبانه بودن تصرفات خوانده از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به خلع ید از ملک و قلع و قمع هر گونه اعیانی از پرداخت اجرث المثل از تاریخ تصرفات تا زمان تخلیه با نظر کارشناس رسمی دادگستری را دارد دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و بررسی لابحه ارائه شده از ناحیه آقای مسعود محمدی به وکالت از غلامرضا .... استعلام ثبتی و اینکه پاسخ ثبت حاکی از تعلق دو دانگ ملک په نام خواهان را دارد لذا دعوی مطروحه ‏ مقرون به صحت تشخیص مستنداً به ماده ۳۱۱ و ۳۰۸ قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده دو دانگ از شش دانگ ملک موصوف و قلع و قمع بنای احداثی در آن در حق خواهان صادر واعلام می شود در خصوص دعوی جلب ثالث با توجه به ناقص بودن پرونده و صدور فرار در دفتر قابل رسیدگی نیسست این رای حضوری و ظر ف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تسهران است در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پرونده مفتوح است. 

 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

حق انتشار محفوظ است ©