شماره: 5139
1400/01/28
شکواییه و رای دادگاه کیفری - تصرف عدوانی
شکواییه و رای دادگاه کیفری - تصرف عدوانی

اصطلاحاً جرم تصرف عدوانی وقتی نمود پیدا می کند که شخصی بدون داشتن اذن از مالک یا بدون داشتن مجوز قانونی در میانه دوره تصرف شخصی که قانوناً متصرف است ملکی را به طور غیر قانونی تصرف نموده و تصرف وی با قهر وغلبه یا عدوان همراه باشد.منظور از عدوان در حقوق، عمل غیر قانونی است و نه معنی لغوی آن که مترادف دشمنی اشت.دعوای تصرف عدوانی در واقع حمایت از متصرف سابق است صرفنظر از اینکه مالک باشد یا نباشد.در خصوص تصرف عدوانی به دو شکل می توان طرح دعوا نمود؛ یکی طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی در قالب ماده 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر اعلام جرم تصرف عدوانی در قالب ماده 690 به بعد قانون مجازات اسلامی.در پرونده ای که در ادامه خواهد آمد شاکی اقدام به طرح دعوا و شکایت کیفری نموده و علیه طرف دعوا اعلام جرم نموده است.

 

شکواییه تصرف عدوانی و خیانت در امانت

شاکی: آقای حسین ..... فرزند احسان  به نشانی : تهران- میدان امام حسین ............ .

مشتکی عنهم :

1- فرزانه .س

2- فتانه .س

3- بهمن .ف هر سه به نشانی: تهران- خیابان شیخ هادی .................. .
خواسته : رفع تصرف عدوانی و خیانت درامانت
محل وقوع جرم : تهران- خیابان هادی .........
دلایل و منضمات:

1- عنداللزوم استماع شهادت شهود

2- وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی

شرح شکواییه تصرف عدوانی

به نام خدا

سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران

احتراماً اینجانب با ارائه وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی خود را به وکالت از آقای حسین .... معرفی و از سوی مشارالیه شکایت کیفری دائر بر تصرف عدوانی علیه خانم‌ ها فرزانه .س و فتانه.س و آقای بهمن .ف و همچنین خیانت در امانت علیه خانم فرزانه .س را به استحضار عالی می رساند:

مشتکی عنهم مدتی است بدون مجوز و اذن موکل ملک ایشان به پلاک ثبتی ... اصلی از ... فرعی به نشانی تهران خیابان شیخ هادی .....‏ را در اختیار و تصرف خود گرفته و با ایجاد مزاحمت مانع تصرف موکل در ملک خود شده اند.احد از مشتکی عنهم (فرزانه .س) با در اختیار گرفتن مدارک مالکیت ملک مذکور از استرداد آن به موکل خودداری می نمایند نظر به مراتب فوق و با امعان نظر به این که اقدامات مشتکی عنهم مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرم تصرف عدوانی می باشد و همچنین اقدام خانم فرزانه .س به موجب ماده ۳ قانون مورد اشاره از مصادیق جرم خیانت در امانت می باشد بدین وسیله تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنهم مورد تمنا است.

باتشکر واحترام

 

 

رای دادگاه رفع تصرف عدوانی

شماره پرونده : ........

پرونده کلاسه : ..........

شعبه : ۱۰۳۱ دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي شهید قدوسي

شاکي : آقای حسین .....فرزند احسان ..... با وکالت ..........

متهمین:

1- خانم فتانه .س فرزند بهمن به نشاني تهران خیایان شیخ هادی .................... .

2- آقای‏ بهمن.ف به نشاني تهران.خیایان شیخ هادی .................... .
3- خانم فرزانه.س نشاني تهران.خیایان شیخ هادی .....................

اتهام: تصرف عدواني

بتاریخ  94/08/30 دروقت‏ فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وپرونده کلاسه ...... تحت نظراست دادگاه باعنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

متن رای دادگاه رفع تصرف عدوانی : 

درخصوص اتهام ۱-خانم فرزانه .س فرزند بهمن ۲-خانم فتانه .س فرزند بهمن ۳-آقای بهمن.ف فرزند اکبر دائر برتصرف عدوانی طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 2 تهران با نگرش دراوراق پرونده نظربه شهادت شهود و پاسخ استعلام اداره گذرنامه که موید اظهارات شهود می باشد.تصرف متهمین درملک متتازع فیه بالذن شاکی بوده لذا به علت عدم تحقق عنصرمادی جرم مستندا به اصل ۲۷ قانون اساسی حکم به برائت نامبردگان, صادر و اعلام مي گزدد.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

 

حق انتشار محفوظ است ©