شماره: 5133
1400/01/24
دادخواست و رای طلاق به درخواست زوج - مرد
 دادخواست و رای طلاق به درخواست زوج - مرد

مطابق سیستم حقوقی ایران و به تبعیت از شریعت طلاق از حقوق مرد است تا این حد که از نظر شرعی حتی جریان صیغه توسط مرد در حضور دو شاهد برای وقوع طلاق کفایت می کند.قانونگذار درجهت برقرارری نظم و یکپارچگی، مقدمه ضروری جریان صیغه طلاق را صدور اجازه طلاق، حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده صالح دانسته است.هر چند که ماده 1133 قانون مدنی گفته است که مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون ... تقاضای طلاق همسرش را بنماید ولی در عمل صرف درخواست طلاق مرد برای طلاق کافی است و قریب به اتفاق قضات برای صدور حکم و اجازه طلاق از مرد دلیل نمی خواهند.

 

دادخواست طلاق به درخواست زوج - مرد

خواهان : محمدامین .....  فرزند: رضا  نشانی : خیابان ولیعصر ........... .

خوانده : یلدا .... فرزند : علی   نشانی : خیابان بهار ............. .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

دلایل و منضمات :

1- سند ازدواج شماره ....

2- وکالتنامه به شماره .....

3- شناسنامه خواهان به شماره .......

شرح دادخواست طلاق به درخواست زوج :

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رساند خواهان به موجب سند اردواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1394/05/25 با خوانده ازدواج نموده و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد.لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

صور تجلسه توافقات زوجین

در تاریخ 98/03/30 زوجین سرکار خانم یلدا .... و جناب آقای محمدامین .... به دفتر وکالت اینجانب مراجعه و با اعطای وکالت و با اصرار و تصمیم قاطع بهانجام طلاق توفقی به شرح ذیل توافق نمودند ؛
مهریه : زوجه عبارتست از یک سکه طلای پنج بهار آزادی که زوجه تمامی ان را در ازای طلاق خلع به زوج بذل مینماید و زوج نیز با قبول بذل راضی به طلاق می باشد و زوجه حق رجوع به مال بذل را از خود سلب و ساقط می نمایند.

نفقه گذشته : زوجه ادعایی ندارد.
اجرت المثل زوجه : زوجه ادعایی ندارد.
جهیزبه زوجه : وجود نداشته.

هدایای ازدواج : وجود ندارد.
فرزند مشترک : ندارند.

  • زوجه به اقرار خود باردار نمی باشد.

امضاء زوجه  :                                                                                                                         امضاء زوج: 

 

 

 

رای دادگاه طلاق به درخواست زوج - مرد

شماره دادنامه : .....
شعبه : ۲۶۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران

پرونده کلاسه : ..... 

خواهان : محمد امین .... فرزند : مصطفی به نشانی : شهرک غرب ....................... .

خوانده : خانم یلدا .... فرزند صادق با وکالت آقای محمدی وکیل پایه یک دادگستری نشانی : میدان فاطمی.میدان گلها...... .

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج


نظر به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید :

گزارش اصلاحی طلاق به درخواست زوج :

در خصوص دعوی محمدامین .... با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری بطرفیت یلدا .... بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر به صورتجلسه مورخه ۹۸/۴/۲۵ منعکس در پرونده طرفین با توافق همدیگر دعوی را ختم به سازش می نمایند.زوجه جهیزیه در ید زوج ندارد و مهریه به انضمام نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت در قبال اخذ طلاق به زوج بذل مینماید.زوجین فاقد فرزند مشترک اند. وکیل زوج نیز با قبول ما بذلیات زوجه موکل و شرایط و تعهدات فوق الوصف حاضر به طلاق زوجه موکل میباشد مطابق اعلام طرفین و گواهی آنان زوجه باردار نمیباشد و نظریه مشاوره ای پیوست پرونده که مفاد آن حاکی از عدم توفیق در انصراف زوجین از طلاق داشته . مساعی دادگاه نیز موثر در تداوم زندگی اشتراکی نبوده و زوجین با عنایت به شقاقی که بین آنها بوده اصرار بر طلاق دارند و با توجه به اقدامات مختلف و مذاکرات متعدد قبلی ۰ تشخیص زوجین در قطع روابط زناشوئی و وقوع طلاق صائب تشخیص و دادگاه مستندا بد مواد ۱۱۴۳،۱۱۳۳،۱۱۲۰ قانون مدنی و مواد ۲۶ و۲۹ و۳۴ و۲۵و۲۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش مبنی بر ثبت طلاق از نوع طلاق خلع نوبت دوم صادر و اعلام مینماید.رأی صادره حضوری و قطعی میباشد.در ضمن پس از جری تشریفات اجرا و ثبت طلاق چنانچه یکی از طرفین از اجرای تعهدات فوق الذکر امتناع نماید بر اساس جمله اخیر ماده ۲۹ قانون مذکور و مأده ۱۸۴ قانون آئين دادرسی مدنی طرف ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه. 

 

حق انتشار محفوظ است ©