شماره: 5122
1400/01/21
نکات مهم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
نکات مهم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

معمولا در بسیاری از معاملات خصوصا معاملات مربوط به ملک و خودرو، طرفین معامله قبل از اقدام به تنظیم سند رسمی، معامله را به موجب سند عادی و در قالب مبایعه نامه منعقد مینمایند. معمولا فروشنده بخشی از مبلغ معامله را دریافت کرده و بعضا مورد معامله نیز تحویل خریدار داده میشود. این اقدام برای این صورت میگیرد که طرفین معامله برای انتقال رسمی مبیع آماده گردند. مثلا فروشنده اقدامات و استعلامات لازم برای انتقال رسمی را آماده نماید و خریدار نیز فرصتی داشته باشد تا مبلغ معامله را تهیه کرده و پرداخت نماید.در بسیاری از موارد هر یک از خریدار و یا فروشنده حاضر به حضور در دفتر اسناد رسمی در وقت تعیین شده و انتقال رسمی ملک نمیشوند.

 

موارد طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 • به دلایلی که عمده ترین آن افزایش یا کاهش قیمت مبیع میباشد.در این صورت هریک از خریدار و یا فروشنده میتوانند دعوای الزام طرف معامله به تنظیم سند رسمی را اقامه نمایند.
 • گاهی در قرارداد زمان خاصی برای حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی مشخص شده است. در این صورت هر یک از طرفین در صورت عدم حضور طرف مقابل موظف است گواهی عدم حضور از دفترخانه را اخذ نماید تا آن را ضمیمه دادخواست خود نماید.
 • چنانچه خریدار موظف به پرداخت وجه بوده موظف است مبلغ مذکور را در دفتر اسناد رسمی همراه داشته باشد تا بتواند گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت نماید.
 • اما این امکان نیز وجود دارد که زمان مشخصی در قرارداد برای حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی به منظور انتقال ملک قید نشده باشد. در این صورت هر یک از خریدار یا فروشنده میتوانند آمادگی خود برای تنظیم رسمی سند معامله را به موجب اظهارنامه ای به طرف مقابل ابلاغ نمایند. در این صورت شخص باید تاریخ دقیق حضور در دفتر اسناد رسمی را در اظهارنامه قید نماید.چنانچه طرف معامله در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی حضور پیدا نکرد مانند مورد بالا شحص میتواند گواهی عدم حضور را دریافت نماید.در مورد اخیر شخص اظهارنامه ارسالی خود به طرف معامله را نیز باید ضمیمه دادخواست نماید.  

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند

 • چنانچه مورد معامله مال غیر منقول باشد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
 • چنانچه مورد معامله منقول باشد، دادگاه صالح دادگاه محل انعقاد عقد و یا محلی که تعهد باید در آنجا واقع میشده و یا اقامتگاه خوانده میباشد.

 

منضمات دادخواست الزام به تنظیم سند

1- قرارداد عادی منعقده

2- گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی

3- اظهارنامه ارسالی خواهان به طرف دعوی در صورت لزوم

4- مدارک مثبت مالکیت چنانچه فروشنده این دعوی را طرح نموده است.

 

طرفین دعوی الزام به تنظیم سند 

 • همانطور که گفته شد هر یک از خریدار و یا فروشنده میتوانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را طرح نمایند. چنانچه هر یک از خریدار و یا فروشنده فوت کند، خواهان دعوی را به طرفیت وراث وی طرح مینماید.
 • چنانچه فروشنده مالک رسمی ملک نباشد، اقامه دعوای الزام به تنظیم رسمی از سوی خریدار بلاوجه است. زیرا الزام وی به تنظیم سند رسمی امکانپذیر نمیباشد.
 • چنانچه مورد معامله توقیف بوده و یا در رهن باشد نیز حکم الزام به تنظیم سند رسمی از سوی دادگاه صادر نخواهد شد.(مگر ثابت شود توقیف و یا رهن مال بعد از قرارداد عادی و انتقال مال بوده است.)
 • چنانچه تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده مستلزم انجام اقداماتی از جانت وی باشد خواهان موظف است در دادخواست خود علاوه بر الزام وی به تنظیم سند رسمی انجام آن اقدامات را نیز از فروشنده درخواست نماید. مانند اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در فروش املاک.
 • بهتر است افراد در قراردادهای خود مبلغی را به عنوان وجه التزام عدم حضور هر یک از طرفین در قرارداد مشخص نمایند. در این صورت خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی میتواند علاوه بر الزام شخص مقابل به تنظیم سند رسمی، وجه التزام تعیین شده در قرارداد را نیز درخواست نماید.
 • چنانچه مورد معامله ملکی باشد که سابقه ثبتی ندارد اقامه چنین دعوایی بلاوجه میباشد.
 • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دعوایی مالی محسوب میشود. (هزینه دادرسی در مورد املاک بر مبنای قیمت منطقه ای ملک اخذ میگردد.)
حق انتشار محفوظ است ©