شماره: 5071
1399/12/13
نمونه متن صلحنامه - صلح مهریه در مقابل یک ملک
نمونه متن صلحنامه - صلح مهریه در مقابل یک ملک

صلح فراگیرترین و وسع ترین عنوان قراردادی است.به این معنا که غیر از عقد ازدواج که فقط اقتضاء ذات آن (محرمیت و زوجیت) در قابل عقد نکاح حاصل می شود سایر قراردادها اعم از قراردادهای بی نام و با نام  و معوض و مجانی و معین و آزاد، می توانند در مقام عقد صلح واقع شوند؛ به این معنا که مثلاً اگر کسی قصد انتقال ملک خود را داشته باشد ضرورتی ندارد حتماً به قالب بیع، معاوضه یا سایر عقود مملک متوسل شود و می تواند مقصود خود را تحت عنوان عقد صلح عملی سازد.مزیت این کار رهایی از شرایط خاصه آن عقد و نیز غیر قابل انحلال نمودن عقد است، حتی اگر به اصطلاح از جمله عقود جایز باشد.صلح می تواند در مقام فصل خصومت و رفع دعاوی هم منعقد شود؛ به این معنا که افرادی که با هم دعوا و خصومتی دارند با توسل به عنوان صلح فصل خصومت نموده و به دعاوی خود پایان دهند.در ادامه یک نمونه قرارداد صلح بین زن و شوهر با موضوع فصل اختلافات خانوادگی و صلح مهریه در قبال دریافت یک خانه و ویلا جهت اطلاع مخاطبان گرامی آورده می شود.

 

متن قرارداد صلح

ماده 1

طرفین قرارداد :

مصالح : آقای محسن .........   فرزند ....   به شماره شناسنامه .......  کدملی ......  متولد ......  ساکن : تهران. سعادت آباد ................ .

متصالح : خانم اعظم ........    فرزند .....  به شماره شناسنامه .......  کدملی ......  متولد ......  ساکن : تهران خیابان فرجام ............... .

 


ماده 2 

مورد مصالحه : تمامی شش دانگ دانگ یک دستگاه ویلا واقع در بخش .... روستای .... حوزه ثبتی .... به مساحت زمین حدود 233 مترمربع و ساخت بنا حدود 100 متر مربع به انضمام انباری و پارکینک به نشانی : شهرستان ............. موضوع مبایعه نامه شماره ..... مورخ 21/08/94  

 


ماده 3

مال الصلح : 20 سکه طلای تمام بهارآزادی از مهریه مافی القباله به شماره .... مورخ 8/3/1373 که نقدا و تماماً  مصالح شد.  

 


ماده 4

سایر شرایط :

1- کلیه شرایط صلح قطعی از هر قبیل اعم از قبض و اقباض و غیره اجرا شده و طرفین ضمن عقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی را نسبت به یگدیگر ولو به عنوان تضرر و غیره (اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش) از خود سلب و ساقط نمودند و منافع صلح قبلاً به شخصی واگذار نشده است و متصالح با روئیت مورد مصالحه وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات داشته و قبول و اقرار به تصرف مورد مصالحه نمود.

2- .......... .

3- .......... .

4- .......... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 


  • این قرارداد در چهار ماده در دو نسخه واحد و متحدالشکل و محتوا تنظیم و مورد قبول و امضای طرفین قرارگرفت.

 

امضای مصالح                                                                       امضای متصالح

 

شاهد اول                                                                              شاهد دوم

 

حق انتشار محفوظ است ©