شماره: 2762
1399/07/07
ابراء و بخشش طلب - بخشیدن مهریه
ابراء و بخشش طلب - بخشیدن مهریه

ابراء به معنی صرف نظر کردن و رهانیدن است و به عملی اطلاق می شود که موجب سقوط تعهد و برائت ذمه مدیون می گردد.ابراء به معنی اسقاط حق از ماده 289 قانون مدنی پیش بینی شده است " ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صر فنظر کند.
 

مفهوم ابراء و بخشش طلب

 • هرگاه شخص دیگری را نسبت به انجام دینی که به نفع او بر عهده دارد معاف نماید به این عمل ابراء گفته شده است.
 • هنگامی که میان دو یا چند نفر تعهداتی وجود دارد، شخص مدیون مکلف به انجام و ایفای تعهد است و زمانی مسئولیت او به پایان می یابد که یا تعهد را انجام دهد و یا طرف مقابل که تعهد به نفع اوست متعهد را ابراء نموه و از طلب ( تعهد ) صرف نظر نماید.
 • یکی از طرق سقوط تعهد متعهد ، ابراء متعهد له است.
 • ابراء زمانی که دائن می گوید تو را ازدینی که داری بری کردم اسقاط حق است اما اگر بگوید طلبم را به تو بخشیدم به معنی تملیک دین است که در قانون مدنی ماده 806 تحت عنوانی دیگر قابل بحث است.
 • بخشش طلب به مدیون ابراء نیست و تحقق آن به قبول نیاز دارد .
 • در بخشش طلب رجوع امکان پذیر است اما ابراء قابل رجوع نیست .
 • ابراء یکی از مدیونینی به معنی  ابراء سایرین نیست ( چرا که ابراء در حکم پرداخت نیست ! ! )

 

نکات مهم ابراء :

 • عمل حقوقی که به اراده یک نفر ( دائن ) صورت می پذیرد.(نوعی ایقاعی است)
 • تحقق ابراء مستلزم وجود دین میان دائن و مدیون است.عمل حقوقی تبعی است.( تابع وجود دین )
 • طلبکار رایگان از حق خود می گذرد . البته مقدور و صحیح است که ابراء در قبال اخذ وجه یا یک امتیاز یا تعهدی به نفع خود باشد.
 • ابراء مختص به دین است و در حقوق عینی راه ندارد. ( مشابه این مفهوم در حقوق عینی - اعراض است )
 • قواعد عمومی قراردادها در مورد ابراء هم حاکم است . ( از جمله اهلیت ماده 290 قانون مدنی )
 • ابراء با هر لفظ و عملی که دال برآن باشد تحقق می یابد .
 • اثر ابراء سقوط طلب و برائت ذمه مدیون است. اما در حکم پرداخت طلب نیست.
 • تضمینات طلب نیز با تحقق ابراء خود به خود منحل می شوند.
 • دین باید آزاد و کلی باشد.( در بازداشت نباشد )
 • ابراء مشروط و معلق به دلیل آنکه اراده بدهکار در آن نقش دارد قابل قبول نیست.

 

 

مطالب مرتبط با ابراء :

1- معرفی قرارداد هبه یا بخشش

2-  شرایط اساسی صحت معاملات و انواع عقود

3- مفهوم و ارکان ابراء یا بخشش طلب، بدهی، دین

4- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

حق انتشار محفوظ است ©