شماره: 2759
1399/07/18
مفهوم و کاربرد آیین دادرسی کیفری
مفهوم و کاربرد آیین دادرسی کیفری

به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که به کشف جرم و تعقیب مجرم است و شامل تشریفات رسیدگی به جرم و تعقیب و تحقیق جرایم و نحوه بررسی و پذیرش دلایل می باشد.

 

مفهوم آیین دادرسی کیفری

  • زمانیکه یک موضوع مورد اختلاف طرفین ، ماهیت جرم داشته و موضوع کیفری است و اساسا هر آنچه که به وقوع جرم مربوط شده و مشومول قوانین کیفری می گردد، جهت طرح در محاکم  قضائی و پیگیری رسیدگی تا حصول نتیجه و احقاق حق باید طبق اصول و تشریفاتی که قانون گذار پیش بینی کرده است ، صورت پذیرد .
  • لذا قانون گذار قانونی  تحت عنوان قانون آیین دادرسی کیفری تدوین نموده است که در آن مجموعه قواعد و مقررات جهت کشف جرم ، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی ، میانجیگری و صلح ، رسیدگی به صدور رای ، اعتراض و اجرای رای را شخص نموده است و رعایتآن توسط افراد عادی و مقامات قضایی را الزامی نموده است .
  • در این قانون جهت ممانعت از هرج و مرج ، سوء استفاده و تضییع حقوق افراد جزئیات تمام امور بررسی شده است   و وظایف تمامی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری مشخص گردیده است .

 

 

کارکرد آیین دادرسی کیفری 

  • وضع چنین قوانین شکلی که به منظور اجرای بهتر قوانینی ماهوی تدوین شده است موجب میشود اصل بی طرفی و استقلال مقامات قضایی بهتر از پیش رعایت گردد و تمامی افراد بر اساس فرمول مشخص شده مورد قضاوت قرار گیرند و دخالت هرگونه سلیقه و برداشت شخصی غیر ممکن گردد.
  • از سوی دیگر اجرای قوانین بر اساس نظم تشریفاتی و شکلی مشخص مانع از اطاله و طولانی شدن روند رسیدگی میشود و  مراجع مکلف گردیده اند که در کوتاه ترین زمان نسبت به رسیدگی و صدور رای شایسته اقدام کنند .
  • باتوجه به تاکیید بسیار زیاد قانون مذکور بر رعایت حقوق شهروندی و تفسیر به نفع متهم ، اجرای آیین دادرسی کیفری با تصویب ضمانت اراهای مختلف از موارد فوق به حفظ و منافع متهم و سایر افراد خیلی در دعاوی کمک شایانی نموده است .
  • لذا اجرای صحیح قانون بر اساس آیین و و روش دقیق آن و بهترین شکل از ضایع شدن حقوق افراد جلوگیری نموده و آحاد جامعه را در مقابل قانون برابر و دارای قدرت حق طلبی نموده است. به طوریکه هر زمان مشخص یا مقامی خارج از شیوه پیش بینی شده عمل نماید متخلف بوده و باید نسبت به جبران آن اقدام کند.

 

 

مطالب مرتبط با آیین دادرسی کیفری :

1- قانون آئین دادرسی کیفری

2- اعاده دادرسی در امور حقوقی و کیفری

3- مراحل شکایت کیفری در دادسرا توسط وکیل کیفری

 

حق انتشار محفوظ است ©