شماره: 2729
1399/06/14
مراحل اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت
مراحل اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت

تا اواسط سال 1398 خورشیدی (اواخر 2019 میلادی) و تا قبل از شروع به کار رییس جدید قوه قضاییه مطابق قانون دو راه برای مطالبه و اجرای مهریه وجود داشت.اما حدوداً از همان تاریخ و شروع کار رییس جدید قوه قضاییه و اوایل سال 2020 میلادی به موجب یک دستور العمل و بخشنامه اجرای قوانین و مقررات عمومی محدود شده و مراحل اجرای مهریه دستخوش تحولاتی شد به طوری که  متقاضی دریافت مهریه ضرورتاً اول باید به اداره اجرای ثبت مراجعه نماید و پس از آن در صورت عدم موفقیت در معرفی مال امکان مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه خواهد داشت.صرفنظر از درستی یا نادرستی این تصمیم چیزی که نگران کننده است تصمیم یک شخص یا نهاد و محدود نمودن قانون با اعمال سلیقه است! چرا که در هر حال وجود قانون بعد و حکومت قانون بهتر از بی قانونی است.

 

اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت

از آنجا که سند ازدواج یک سند رسمی است، زنان می توانند از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج نیز برای رسیدن به مهریه خود اقدام نموده و آن را به اجرا بگذارند. ضمن اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مزایایی دارد که با انتخاب این روش می توان از آن بهره مند شد.از جمله کوتاه شدن روند رسیدگی.

کمتر شدن هزینه دادرسی زیرا در روند رسیدگی در محاکم دادگستری دو هزینه باید پرداخت گردد یکی بابت دادرسی و دیگری از باب اجرا ولی در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی فقط حق الاجرا پرداخت می گردد.

علاوه بر این ها در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت امکان ممنوع الخروج کردن زوج وجود دارد. امکانی که در روند رسیدگی در محاکم دادگستری پیش بینی نشده است.

مشخص است که زوج و زوجه بعد از انعقاد عقد آن را در دفترخانه ازدواجی ثبت کرده اند. درخواست صدور اجرائیه (که الزاما باید کتبی) باشد نیز توسط زوجه (وکیل یا قیم او حسب مورد) از همان دفترخانه به عمل خواهد آمد. این تقاضا باید در قالب فرم های مخصوصی که محتویات مربوط به خود را دارند انجام گیرد.

 

 

محتویات فرم های درخواست صدور اجراییه :

1) نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او.

2) نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد.

3) موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است

4) شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
از آنجا که درخواست صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد و نه محاکم دادگستری، قانونگذار با اعمال شرایط و مقررات لازم سخت گیری هایی در این زمینه مبذول داشته است که سردفتران باید با احراز شرایط زیر در مورد امکان صدور اجرائیه تحقیقات لازم را به عمل آورند:

 

 

 

شرایط صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت :

الف: مطالبه مهریه به موجب سند رسمی باشد.

ب: منجز بودن مهریه و تعهدات

پ: مهریه و اجرای تهعد موجل نباشد (یعنی پرداخت مهریه منوط به رسیدن زمان مشخص شده ای نباشد).

 

 

اقدامات سردفتر پس از احراز شرایط :

همان گونه که در مورد مطرح شدن دعوی در محاکم دادگستری، آنها موظف به بررسی صلاحیت خود در باب موضوع مطرح شده هستند، سردفتر نیز موظف به احراز صلاحیت خود و مدارک شناسایی درخواست کننده می باشد و پس از احراز این مقدمات موظف است اقدمات زیر را انجام دهد:
 

1- سردفتر رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته، ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانده و برای اجرا نزد مسوول اجرای ثبت می فرستد و رسید دریافت می کند.

2- سردفتر ازدواج مکلف است پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی به او اطلاع داده و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست به او اطلاع دهد.
پس از طی این مراحل مامور اجرا، اجرائیه را به زوج ابلاغ می نماید و از تاریخ این ابلاغ زوج باید ظرف 10 روز مهریه را بپردازد یا ترتیب پرداخت مهریه را بدهد یا به معرفی مالی بپردازد که از طریق آن اجرای سند امکان پذیر شود.
زوجه می تواند برای اطمینان از رسیدن به طلب خود، تقاضای تامین طلب خود از اموال زوجه را بنماید. در این صورت اجرای ثبت اسناد رسمی همچون محاکم دادگستری معادل طلب زوجه از اموال زوج بازداشت می کند تا مانع از نقل و انتقال آن توسط زوج شود.اگر زوج در مهلت قانونی تعیین شده اقدام به پرداخت مهریه ننماید، مهریه زوجه که بر ذمه مرد است از طریق فروش اموال بازداشتی زوج از طریق مزایده وصول می شود.

 

 

 

مطالب مرتبط با مطالبه مهریه :

1- نحوه مطالبه مهریه،انواع مهریه

2- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

3- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

حق انتشار محفوظ است ©