شماره: 2717
1399/04/23
تعریف و تفاوت عقود آنی و مستمر
تعریف و تفاوت عقود آنی و مستمر

عقد از نظر مدت زمان اعتبار و زمان شکل گیری به دو نوع عقود آنی و مستمر تقسیم می شود.عقد آنی آن است که در یک لحظه بوجود آمده و تاثیر خود را می گذارد و پس از آن با توجه به تاثیر کامل آن نیاز به مراجعه به آن پیش نمی آید مثل عقد بیع و عقد مستمر آن است که مقرر می شود بین طرفین که برای یک دوره زمانی عقد آثار خود را داشته باشد و تاثیر آن در طول زمان جریان دارد مثل عقد اجاره که مقرر می شود در مدت مشخصی مستاجر از منافع ملک متعلق به مالک بهره ببرد.

 

 

تقسیم بندی عقود 

عقود به مدت زمان حیات خود و مدت زمان اعتبار خود به عقود مستمر و عقود آنی تقسیم می شوند :

 

عقود مستمر 

مثل : اجاره، عقد وکالت، عقد امانت، عقد وقف
 

عقود آنی

مثل : بیع، معاوضه 

 

عقود مستمر و فوری :

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده اند.
 

عقود فوری :

در عقود فوری، اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند ایجاد می شود. در عقد فوری، اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند اجرا می شود مانند بیع، قرض، صلح در میان قراردادهای معین، نمونه هایی از قراردادهای فوری هستند که در یک لحظه تملیک یا اثر عقد ایجاد می شود و تعهدات طرفین پس از عقد به زمان وابسته نخواهد بود، هر چند به صورت موجل منعقد شوند. 

 

عقود مستمر :

در عقود مستمر موضوع معامله به گونه ای است که باید در طول مدت معین انجام شود. عقد مستمر یا مدت دار دارای مدت و زمان است یعنی انجام کامل تعهد در طول زمان و گذشت مدت امکان پذیر است.

عقودی همچون: اجاره، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت و رهن جزو قراردادهای مستمر هستند.

 

 

 

 مطالب مرتبط با انواع عقود :

1- انواع قرارداد و عقد و احکام، شرایط و آثار آنها

2- عقود معین و قراردادهای بانام، وکیل قرارداد

حق انتشار محفوظ است ©