شماره: 2715
1399/08/29
عقد صوری و معامله به قصد فرار از دین
عقد صوری و معامله به قصد فرار از دین

در مواقعی افراد به دلایلی که معمولاً موجه نیست و ناشی از سوء برداشت از قانون و نیز سوء نیت است، اقدام به تنظیم معامله صوری می نمایند.معامله صوری همانطور که از اسمش بر می آید چون فاقد قصد انشاء است باطل محسوب می شود و اگر به قصد فرار از دین باشد می توان علیه مرتکبین اعلام جرم نمود و فرد ثالث ذینفع (طلبکار فروشنده) می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد. قانونگذار با حکم مذکور در ماده 218 قانون مدنی فرض را بر این گذاشته که اگر فردی  بعد از مطالبه  دین از سوی طلبکار و قبل از توقیف با سند عادی یا رسمی ملک خود را به طور صوری بفروشد قصد فرار از دین دارد و لذا به طلبکار حق داده که تحت شرایطی در این خصوص اقامه دعوا نماید.

 

 

آثار و احکام عقد صوری:

  • برای اینکه بین طرفین معامله ای واقع شود که اثار حقوقی خود را بار کند و بتوان بر اساس آن طرفین را ملزم به انجام تعهدات ناشی از آن ساخت، باید به بررسی عنصر قصد در طرفین پرداخت  و با بررسی توافق اراده ها منظور آنها را از انجام معامله بررسی کرد و به این نتیجه دست یافت که قصد واقعی طرفین انجام معامله بوده است.

  • در معامله صوری اصولا قصد انشای معامله موجود نیست، بلکه صرفا صورتی از معامله ارائه می شود. پس در این نوع معامله، در حقیقت هیچ گونه معامله ای تحقق نمی پذیرد.

 

  • حتی اگر یکی از طرفین قصد انجام معامله صوری را داشته باشد، کافی است برای اینکه به عنصر قصد و توافق اراده ها لطمه وارد آید.
  • به موجب ماده 194 قانون مدنی: " الفاظ و اشارت و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند، باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته باشد و الا معامله باطل خواهد بود.

  •  توافق اراده ها نیز باید برای انعقاد یک معامله و عقد واقعی صورت گیرد و منظور دو طرف از انجام معامله، واقعی باشد و حتی اگر یک طرف از متعاقدین هدفش از انعقاد عقد صوری باشد، معامله باطل خواهد بود.

  • در معامله صوری در برابر مبیع، ثمنی از سوی خریدار به بایع پرداخت نمی شود زیرا بایع قصد دارد به صورت صوری و ظاهری تنها اموالش را به شخص دیگری منتقل نماید، بدون اینکه در ازای آن وجهی دریافت دارد.در نتیجه این نوع بیع صحیحا واقع نشده است زیرا اولین اثر از آثار بیع صحیحی که در ماده 362 قانون قانون مدنی به آن اشاره شده است وجو ندارد. زیرا طبق بند اول از این ماده، از آثار بیعی که صحیحا واقع شده است این می باشد که: "به مجرد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود " حال آنکه در معامله صوری و ظاهری این اثر وجود ندارد

  • در مورد معامله صوری ماده 226 قانون تجارت نیز مقرر ی دارد: " اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد."

  •  معاملات صوری در صورتی حکم بطلان خواهند گرفت که انگیزه اصلی از آنها فرار از دین باشد و به این واسطه ضرری به اشخاص دیگر وارد آید اما در مواردی که قصد و انگیزه طرف از معامله ای که به صورت صوری انجام می دهد فرار از دین و ضرر به دیگران نباشد، صحیح خواهد بود.برای مثال: مرد می تواند در قالب معامله صوری و به خاطر زحماتی که همسرش متقبل شده مالی را به او انتقال دهد بدون اینکه عوضی ( ثمنی یا پولی ) از وی دریافت دارد. این مرد می تواند در ایام حیات خود به صورت رسمی و قانونی خانه ای را به همسرش بفروشد و تمام مراحل قانونی انتقال را نیز طی کند، عوارض و مالیات دولت را  بدهد، به دفتر اسناد رسمی رفته و بیع را واقع سازد.خانم به عنوان خریدار در دفتر حاضر شده و ذیل سند را امضاء می نماید لیکن خانم ثمنی نمی پردازد. این معامله هر چند به دلیل نبود ثمن به صورت صوری واقع شده اما اگر احراز شود قصد مرد از انجام این معامله فرار از دین نبوده است، معامله صحیح است و آثار یک بیع صحیح بر آن بار می شود.

 

 

مطالب مرتبط با معامله صوری :

1- معاملات متعدد با سند عادی، معامله معارض

2- انواع قرارداد و عقد و احکام، شرایط و آثار آنها

3- انواع عقود در قانون مدنی، وکیل متخصص عقود و قراردادها

4- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

حق انتشار محفوظ است ©