شماره: 2704
1400/01/10
مفاهیم حکم رشد - سن رشد - بلوغ - صغر سن
مفاهیم حکم رشد - سن رشد - بلوغ - صغر سن

افراد از زمانی که متولد می شوند دارای شخصیت می شوند این شخصیت که به تمام انسان ها پس از تولد تعلق می گیرد شخصیتی حقیقی است علاوه بر ایجاد شخیصیت حقیقی پس از تولد از نظر حقوقی باید به مسائل در باب اهلیت این افراد نیز توجه شود. زیرا وضع قواعد مربوط به اهلیت باعث می شود اعمال شخص حقیقی در جامعه شکل قانونی به خود گرفته و نظام مند شود.شخص پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی به طور اتوماتیک از حالت صغر خارج می شود ولی برای حصول عنوان رشد و صفت رشید و کسب اهلیت استیفا ضرورتاً باید به 18 سال تمام رسیده باشد.البته 18 سال و اماره رشد در حال حاضر هیچ منشأ و ملاک قانونی ندارد و مستند آن فقط رویه و یک قانون قدیمی منسوخ است.حتی شاید بتوان گفت در قانون جدید و اصلاح سال 1370 در مورد ماده 1210 قانون مدنی سن 15 سال، اماره رشد است.

 

بررسی مفاهیم رشد، بلوغ و صغر سن

آنچه تحت عنوان اهلیت تمتع (دارا شدن حق) در حقوق مطرح می شود با زنده متولد شدن طفل به وجود می آید و این اهلیت تا زمان مرگ او ادامه خواهد یافت.

به عبارت دیگر انسان ها از زمان تولد تا زمان مرگ می توانند از حقوق قانونی خود بهره مند شوند و برای بهره مند شدن از این حقوق همین که آن حق از حقوق قانونی باشد کافی است و نیازی نیست که طفل سن خاصی داشته باشد.

اما در مورد اهلیت استیفاء (اجرای حق) باید شرایطی و جو داشته باشد تا شخص حقیقی بتواند حق خویش را به اجراء گذارد زیرا اجرای حق از جمله مواردی است که نیاز به یک درک دارد که در شرایط و سن خاصی ایجاد می شود.
حقوقدانان به اشخاصی که نمی توانند حق خود را به مرحله اجرا درآورند، محجور می گویند که برای این اشخاص محجور برای خروج از حجر باید مراحلی را طی کنند و به سن خاصی برسند.به همین دلیل برای قانون مند کردن قواعد مربوط به محجورین مقرراتی را وضع کرده اند و اصطلاحاتی را به کار برده اند که در زیر به آنها می پردازیم:

صغیر:

به کسی صغیر گفته می شود که نابالغ باشد و به سن بلوغ (دختر 9 سال تمام قمری) و پسر (15 سال تمام قمری) نرسیده باشد
 

اقسام صغیر:

صغیر غیر ممیز:

شخص نابالغی که دارای قوه درک و تمیز نیست و سود و زیان خود را تشخیص نمی دهد.
 

صغیر ممیز:

صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است
اما برای خروج از حجر رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است. منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را داشته باشد و بتواند به درستی از اموالش بهره مند شود و به کسی که هنوز به این رشد نرسیده سفیه گفته می شود
پس با توجه به مفاهیم بالا می توان به این نتیجه رسید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق، شهادت دادن در امور غیرمالی از حجر خارج می شود و می تواند مستقلا اقدام کند و به نوعی دارای اهلیتی می شود که در نتیجه آن میتواند حقوق قانونی خود را به اجرا بگذارد. اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد. ( قانون فعلی )
سن رشد امری بود که قانونگذار قبل از قانون مدنی فعلی به آن پرداخته بود و سن 18 سال را به عنوان اماره رشد قرار داده بود که با رسیدن به آن شخص رشید می توانست علاوه بر اداره و اجرای حقوق غیر مالی خود، به اداره و اجرای حقوق مالی خود نیز بپردازد. گرچه ماده مربوط به سن رشد در قانون مدنی فعلی نسخ شده اما در عمل دادگاه ها، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی بنابر عادت و سنت قدیم سن 18 سال را نشانه رشد به شمار می آورند.

 

 

دادخواست صدور حکم رشد

خواهان : محمد ....  نام پدر : جلال   به نشانی ک تهران.خیابان سعادت آباد ..... .

خوانده :

1-  دادسرای امور سرپرستی تهران

2- فرزانه ..... نام پدر : احمد  به نشانی : تهران.خیابان ولیعصر .... .

وکیل : ........

تعیی خواسته و بهای ان : درخواست صدور حکم رشد

دلایل و منضمات دادخواست : 

1- شناسنامه شماره .... صادره را تهران

2- وکالتنامه به شماره .... 

3- قیم نامه به شماره ....

شرح دادخواست صدور حکم رشد 

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده (مجتمع ویژه امور حسبی)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ؛موکل به حکایت شناسنامه پیوست متولد  دوم فروردین سال 1379 می باشد و با داشتن سن 16 سال تمام قمری و ورود به سن 17 سالگی و رسیدن به بلوغ شرعی، قریب به 4 سال در شغل فروشندگی (مغازه پوشاک) مشغول به کار است و امور مالی خود را سرپرستی می نماید.با توجه به رشد و کمال جسمی ، روحی و دماغی موکل و امادگی وی جهت تصدی کلیه امور مالی؛ استناداً به صدر ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ سه دی ماه سال 1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضای صدور حکم رشد آقای محمد ..... مورد استدعاست.

 

 

رای دادگاه صدور حکم رشد

پرونده کلاسه : ....

مرجع رسیدگی : شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران

تصمیم نهایی شماره : .......

خواهان :

آقای محمد ....... فرزند : جلال به نشانی : تهران.خیابان سعادت آباد ....... .

خواندگان :

1- خانم فرزانه ...... به نشانی : تهران.خیابان ولیعصر  ...... .

2- دادسرای امور سرپرستی تهران به نشانی :  تهران.خیابان ایرانشهر 

خواسته : درخواست صدو رحکم رشد

گردشکار :  خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با استعانت از خداوند متعال و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه صدور حکم رشد

درخصوص دادخواست آقای محمد ..... فرزند جلال با وکالت مسعود محمدی ساکن تهران به طرفیت خانم فرزانه ....  و دادسرای آمور سرپرستی تهران دائر بر صدور حکم رشد نظر به مفاد دادخواست و اظهارات خواهان و مصاحبه انجام شده با وی واظهارات قیمش دادگاه رشد عقلانی نامبرده را احراز می تماید مستندابه ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حکم بر رشد خواهان را صادر می نماید رایصادره حضوری محسوب می گردد ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهرانمی باشد .

رئیس شعبه ۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 

 

مطالب مرتبط با حکم رشد :

1- تعیین قیم،نصب قیم

2- سلب حضانت، لغو حضانت

3- حضانت فرزند ملاقات فرزند رای دادگاه

4- شرایط دعوای نفی ولد و نفی نسب

حق انتشار محفوظ است ©