تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1399
پرونده، رای و دادخواست توقیف اموال و تامین خواسته

 پرونده، رای و دادخواست توقیف اموال و تامین خواسته

خواهان همزمان با شروع دادرسی این امکان را دارد که تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال نیز بنماید.توقیف اموال در دعاوی حقوقی خاص موضوعاتی است که خواسته آنها وصول یا حصول یک مال است و در مورد خواسته های حقوقی که موضوع آنها مال نیست نمی توان درخواست تامین خواسته نمود (مثل طلاق یا دعوای تخلیه ید).فلسفه تامین خواسته این است که خوانده تا پایان دادرسی و تعیین تکلیف دعوا اختیار تصرف در اموال توقیف شده را ندارد و در واقع راه سوء استفاده و مخفی کردن اموال از خوانده و مدعی علیه سلب میشود اعم از اینکه موضوع تامین و توقیف به طور کلی اموال خوانده باشد یا عین خواسته.در ادامه یک نمونه پرونده توقیف اموال که با موفقیت توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی به انجام رسیده است جهت اطلاع مخاطبان ارائه می گردد با این توضیح که تامین خواسته و توقیف اموال می تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی، همزمان با دادخواست اصلی و یا بعد از طرح دعوای اصلی تقدیم گردد.توجه داشته باشید که ضرورتی به طرح و رسیدگی دادخواست تامین خواسته در همان شعبه ای که به اصل دعوا رسیدگی می کند نیست.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1631

متن دادخواست تامین خواسته (توقیف اموال)

تاريخ  رسیدگی : 90/7/27
كلاسه پرونده :  .................
مرجع رسيدگي : شعبه 813 دادگاه عمومي تهران
خواهان : خانم خديجه .............  به نشاني : تهران ............... .
خوانده : عليرضا ................... به نشاني : تهران ............... .

خواسته : صدور قرار تامين به مبلغ بیست ميليون تومان 

گردشكار : خواهان به شرح بالا به طرفيت خوانده دادخواستي به خواسته فوق اقامه و درخواست رسيدگي و صدور قرار تامين خواسته به استناد مدارك موجود در پرونده نموده است كه پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به اين دادگاه و ثبت آن به كلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه 813 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاكننده زير و در حضور خواهان تشكيل است با بررسي اوراق پرونده به شرح زير مبادرت به  صدور قرار مي نمايد.

 

رای دادگاه تامین خواسته و توقیف اموال :

نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرارتامين خواسته نموده است چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي باشد لذا دادگاه به استناد مادتين 202 و309 قانون تجارت و شق 3 از ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني قرار تامين خواسته معادل دویست ميليون ريال از اموال خوانده را تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي دارد هزينه اجراي احكام آن بر عهده خواهان است قرار پس ا از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد.

                                                               

 

جریان رسیدگی  به پرونده  قرار تامین خواسته :

به تاريخ 90/7/27 دفتر شعبه 813  دادگاه عمومي تهران به اجراي احكام مدني: 
رياست محترم دفتر اجراي احكام شهيد محلاتي
2 برگ رونوشت قرار تاتمين خواسته براي اقدام ارسال مي شود. 
مدير دفتر شعبه 813  دادگاه عمومي تهران 

دفتر: پرونده ثبت اجراي ااحكام و قرار تامين خواسته آقاي ........ به عنوان اجرا وفق مقررات اجراي احكام مدني و تامين خواسته اقدام نتيجه را گزارش نمايد.
سرپرست اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد محلاتي

به تاریخ : 90/7/27
به : فرماندهي حوزه انتظامي مربوطه                                                    
از : دفتر شعبه اجراي احكام شهيد محلاتي
موضوع : ابلاغ 
دو برگ قرار تامين به پيوست اين نام آقاي عليرضا ........... ساكن تهران ارسال مي گردد خواهشمند است دستور فرمائيد مطابق مقررات به نامبرده ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را با قيد تاريخ رويت و گواهي مامور مربوطه به اين شعبه اعاده دارند.
دفتر شعبه اجراي احكام شهيد محلاتي


رياست محترم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد محلاتي 
 احتراماً با عنايت به پرونده كلاسه .............. خاطر عالي را مستحضر مي دارد :
اينجانب محكوم له پرونده خديجه ........... فرزند رضا بابت وصول مطالبات خود را از محكوم عليه به نام عليرضا ......... تقاضاي توقيف وسايل يا اموال مشروحه ذيل نامبرده را ازمقام محترم خواستارم . خواهشمند است دستورات مقتضي را در اين خصوص صادر و اعلام فرمايند. 
تقاضاي توفيف پلاك ثبتي شماره  ............... بخش هفت تهران  سه دانگ از شش دانگ خانه پلاك مذكور توقيف شود. 
با احترام – خديجه ........... – خواهان

تاريخ 90/7/28
شماره .......................
رياست محترم اداره ثبت اسناد و املاك بخش 7 تهران 
در خصوص قرار تامين صادره از شعبه 813  دادگاه عمومي تهران به سود خانم خديجه ابراهيميان و به زيان آقاي عليرضا .......... بر حسب درخواست خواهان سه دانگ از پلاك ثبتي شماره ................. بخش 7 تهران در قبال مبلغ بیست ميليون ريال وسيله اين اجرا بازداشت گرديده است دستور فرماييد نسبت به بازداشت اصل يا مازاد پلاك فوق اقدام وجهت جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال مراتب در دفتر املاك مربوطه قيد و نتيجه را به اين اجرا اعلام نماييد. 
مدير اجراي احكام مدني شهيد محلاتي                                   

 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور                                                                 
 بسمه تعالي
به : مدير محترم اجراي احكام شهيد محلاتي
از: ثبت اسناد و املاك شرق اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران 
موضوع : بازداشت ملك

بازگشت به نامه شماره ..............  مورخ 90/7/28 مراتب بازداشت شش دانگ پلاك ثبتي شماره ....... فرعي از اصلي .............. واقع در بخش 7 تهران مورد ثبت .......... صفحه 297 دفتر جلد 1298 ملكي آقاي عليرضا ........... با حفظ حقوق يك فقره بازداشتي مقدم سند رسمي شماره........دفترخانه ........تهران در دفاتر مربوط و پرونده ثبتي اعاده ميگردد.
 رئيس ثبت اسناد و املاك شرق 

 

 

 

دستور قاضی اجرای احکام به دفتر اجرای احکام:

با توجه به عدم حضور خواهان جهت اخذ توضيح و معرفي اموال خوانده و با عنايت به ايكه هرگونه اقداي از ناحيه اين اجرا بدون درخواست خواهان فاقد وجاهت قانوني است لذا پرونده از آمار كسر, بايگاني , با حضور خواهان ثبت مجدد شده به نظر برسد. 
قاضي اجراي ااحكام


سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران
به : اجراي احكام شهيد محلاتي 
از: ثبت منطقه شرق 

بازگشت به نامه ...... اجرائيه .......... مورخ 90/5/25 در خصوص پلاك ثبتي شماره ...................... بخش 7 تهران اشعار مي دارد پلاك فوق الذكر به موجب نامه .......... مورخ 90/6/30 اجراي احكام شهيد محلاتي به سود آقاي منوچهر....... و به زيان آقاي عليرضا ......... بازداشت و همچنين به موجب نامه........... مورخ 90/7/27 اجراي احكام شهيد محلاتي به سود خانم خديجه ......... و به زيان عليرضا .......... در قبال مبلغ دویست ميليون ريال بازداشت مي باشد.
رئيس ثبت اسناد و املاك شرق 


تاريخ 92/12/25
شماره .................. 
رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك بخش 7 تهران 
عطف به نامه شماره .......... مورخ 92/7/28  بدينوسيله اعلام ميگردد از سه دانگ پلاك ثبتي شماره ......... فرعي از اصلي ...... الی ..... واقع در بخش 7 تهران رفع اثر به عمل آيد و مراتب را براي اجراي احكام اعلام فرمائيد.
مدير دفتر اجراي احكام مدني شهيد باهنر

 

راه های تماس وارتباط با وکیل برای توقیف اموال و تامین خواسته

 

مطالب مرتبط با تامین خواسته و توقیف اموال :

1- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

2- تامین خواسته و توقیف اموال نمونه دادخواست و رای

3- روشهای توقیف اموال شوهر بابت مهریه وکیل مهریه

4- مطالبه وجه چک و توقیف اموال، نمونه رای و دادخواست

5- راه های اعتراض به رأی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: