تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: یکشنبه 09 شهریور 1399
پرونده عملی طلاق توافقی (طلاق خلع)

 پرونده عملی طلاق توافقی (طلاق خلع)

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 899

 

 

دادخواست طلاق توافقی (عدم امکان سازش)

دادگاه : شعبه 268 دادگاه خانواده
وقت رسیدگی : 94/7/30
خواهان : معصومه و علی 

خواسته : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

دلائل و منضمات : تصویر سند ازدواج و فتوکپی شناسنامه

ریاست محترم دادگاههای عمومی 
باسلام احتراماً اینجانبان برحسب سند ازدواج شماره ثبت ....... دفترخانه 225 تهران درتاریخ 66/4/9 با یکدیگر ازدواج رسمی و دائمی نموده ایم حاصل این ازدواج دو فرزند پسر به نامهای آرمین 16 ساله و فرید 7ساله می باشد نظر به اینکه اینجانبان برای جدایی به توافق رسیده ایم واینکه اینجانبه مبلغ 350/000/0000 ریال از مهریه را وصول نموده ام والباقی را به شوهرم درقبال طلاق توافقی بذل می نمایم لذا باعنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هرزمان که دادگاه محترم مقرردارد داوران خود را معرفی وتقاضای صدور عدم امکان سازش طلاق توافقی را داریم.
دادخواست به شماره 6879 مورخ 94/7/14  دردفتر کل ثبت وجهت رسیدگی به شعبه 8 حقوقی ارجاع گردید.

 

 

 

صورتجلسه طلاق توافقی

بتاریخ 94/7/30 دروقت مقرر جلسه شعبه 268 حقوقی بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه  درجلسه دادگاه حضور دارند درجلسه دادگاه حضور ندارند برگ اخطاریه طرفین اعاده نگردیده مشخص نیست به نامبرده ابلاغ شده یا خیر خوانده اظهار میدارد که 2 پسر 8 ساله و16 ساله داریم به توافق رسیدیم که فرزندان را باهم نگه داریم. درضمن حامله نیستم با بذل کلیه حقوق خواستار گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی رادارم درپایان نامبرده ازاستماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
قرارارجاع امر به داوری درمورخه 94/8/16 صادرگردید. هریک از طرفین داوران خود را حاضر وگزارش داوری حاکی از عدم توافق زوجین 

به ادامه زندگی مشترک بود و طلاق به صورت توافقی است.

 

 

رأی دادگاه طلاق توافقی (عدم امکان سازش)

درخصوص دادخواست معصومه وعلی.....  بخواسته صدورگواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی باین شرح که زوجین مدعی گردیدند بموجب سند نکاحیه درمورخه 66/4/9 بعقد شرعی ودائمی یکدیگر درآمده که حاصل زندگی اشتراکی دو فرزند پسر بنام آرمین وفرید می باشد بلحاظ عدم توافق وتفاهم اخلاقی متفقاً خواستار صدورگواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) گردیده لذا باعنایت به جامع محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره 7356 صادره از دفتر رسمی ازدواج شماره حوزه ثبتی تهران واقاریرصریح طرفین درمحضر دادگاه وجودعلقه زوجیت بین آنها به سبب عقدنکاح دائم محرزومسلم است ازطرفی  دادگاه داوران دراجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 70/12/21 مجلس شورای اسلامی و71/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام ومقررات اجرائی تبصره یک ذیل قانون مزبور مساعی خویش را جهت ایجاد صلح وسازش بین مترافعین وترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک معمول داشته اند ولی مؤثردر مقام واقع نگردیده است باعنایت به مراتب فوق نظر به موافقت زوج به طلاق باستناد ماده 1133 قانون مدنی وماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 76/8/11 وباتوجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق دادگاه گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین راصادر واعلام مینماید ومدت اعتبار آن تاریخ ابلاغ 3 ماه می باشد زوجین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه وپس ازوقوع طلاق نسبت به ثبت آن اقدام نمایند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله مراعات مفاد مواد 1134 ،1135، 1140 و1141 قانون مدنی بعهده مجری صیغه طلاق خواهد بود قابل ذکر است زوجین بشرح ذیل توافقاتی نمودند اولاً زوجه کلیه حق وحقوقش را درقبال طلاق به زوج بذل نموده زوج نیز قبول بذل کرد ثانیاً فرزندان مشترک درحضانت مادر باشند وازنظر ملاقات مشکلی ندارند مطالبات مالی دیگری ازیکدیگر ندارند. نوع طلاق خلعی ازاقسام  بائن است وزوجه حسب گواهی پزشکی قانونی حامله نمی باشد عده طلاق سه طهر می باشد رأی صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظراستان می باشد.

 

 

 

نظر نهایی در خصوص طلاق توافقی

دراین پـرونده نیـز مانند سایـر پرونده های طـلاق توافقـی قاضـی محتـرم پـرونده باعنـایت به ماده واحـده قانـون اصـلاح مقـررات طلاق مصوب 21/12/70 مجلس شورای اسلامی و28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظـام ومقـررات اجـرائی تبصـره یک ذیـل قانـون مزبور سعـی وتلاش خودرا جهت ایجـاد صلـح وسازش بین مترافعین وترغیب آنها به ادامه زندگی مشتـرک معمـول داشتـه ولـی مـؤثردر مقـام واقـع نگـردیدو باعنایت به موافقت زوج  به طلاق باستنـاد مـاده 1133 قانـون مـدنی رأی خود را صـادر نمود . با توجـه به نظـریه داوران وتوافقـات طـرفین برای جدایی دادنامه کامـلاً صحیح ومستدل صادر گردیده وایراد خاصی به پرونده وهمچنین رأی اصداری وارد نیست.

 

 

 

مطالب مرتبط با طلاق توافقی:

1- روش طلاق توافقی و نحوه انجام آن

2- روش طلاق توافقی،وکیل دادگستری برای طلاق

3- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه 

4- حکم طلاق ، اجازه طلاق ، گواهی عدم امکان سازش

5- چگونه وکیل خوب برای طلاق و دعاوی خانواده پیدا کنم؟

 


 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: